Historisk arkiv

Samisk kulturminnevern skal styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Brende Brende vil styrke innsatsen til samisk kulturminnevern og gi Sametinget økt innflytelse over tilskuddsmidlene til vern av samiske kulturminner. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Samisk kulturminnevern skal styrkes

Miljøvernminister Børge Brende vil styrke innsatsen til samisk kulturminnevern og gi Sametinget økt innflytelse over tilskuddsmidlene til vern av samiske kulturminner.

I statsbudsjettet for 2003 har Brende lagt inn 2 mill. kr. i Sametingets budsjett. Midlene er øremerket samisk kulturminnevern og skal bl.a. gå til fredete bygninger og anlegg. Beløpet innebærer en dobling i forhold til fjorårets budsjett.

- Dette er et viktig ledd i vår målsetting om å styrke Sametingets rolle i spørsmål som berører samiske interesser, sier miljøvernminister Børge Brende.

Sametinget disponerer midlene

Nytt i år er at midlene stilles til disposisjon for Sametinget. Dette gir Sametinget myndighet til å prioritere og bruke midlene innenfor rammen av formålet med tilskuddsordningen. Tidligere har midlene til samisk kulturminnevern blitt fordelt av Riksantikvaren.

Det pågår allerede et forsøk hvor myndighet etter kulturminneloven er lagt direkte til Sametinget. Dette forsøket skal evalueres i løpet av 2003.

Overføring av myndighet over budsjettmidler og etter lovverk som gjelder samiske kulturminner, kan være viktige bidrag i en slik styrking av Sametinget.

Kontaktperson

Rådgiver Lise Asphaug, 22 24 58 33

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke