Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Skatt:

 • Endringer i reglene for ligning av petroleumsselskapene
  Stortinget har vedtatt at ordningen med oljeskattenemnd ved ligningen av petroleumsselskapene i første instans bortfaller, og at denne oppgaven overføres til Oljeskattekontoret. Videre er det innført et krav om at Oljeskattekontoret skal gi en skriftlig begrunnelse i saker der kontoret fraviker skattyterens selvangivelse ved den ordinære ligningsbehandlingen.

  Endringene trådte i kraft 19. juni 2015 med virkning fra og med 1. juli 2015. Dette innebærer at endringene har virkning fra og med ligningen for inntektsåret 2014. Videre vil Oljeskattekontoret fra det samme tidspunktet behandle saker om endring av ligning, bindende forhåndsuttalelser mv.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 13

 

 • Utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte enkelte pensjonsytelser
  Endringen innebærer at opplysninger om utbetalinger av ytelser etter individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS), og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven skal gis etter reglene i a-opplysningsloven.

  Endringen trådte i kraft 19. juni 2015 og med virkning for ytelser utbetalt i 2015, men likevel slik at ytelser utbetalt i 2015 kan rapporteres samlet senest 5. januar 2016.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 15

Avgifter:

 • Avgifter på autodiesel
  Fra 1. juli 2015 økes CO2-avgiften på autodiesel med 0,46 kroner per liter til 1,09 kroner per liter, Samtidig reduseres veibruksavgiften på autodiesel tilsvarende, til 3,36 kroner per liter, mens avgiftssatsen for biodiesel reduseres med 0,23 kroner per liter til 1,68 kroner per liter.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 5.

 

 • CO2-avgift på naturgass og LPG
  Fra 1. juli 2015 økes CO2-avgiften på naturgass med 0,15 kroner per Sm3 til 0,82 kroner per Sm3, og på LPG med 0,22 kroner per kg til 1,23 kroner per kg.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 6.

 

 • CO2-avgift, hydrogen
  Fra 1. juli 2015 innføres fritak for CO2-avgift for hydrogen i naturgass og LPG. Hydrogen gir ikke utslipp av CO2.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 7

 

 

Forskriftsendringer mv.:

 • Merverdiavgift – leasing av elbiler mv.
  Fra 1. juli 2015 innføres merverdiavgiftsfritaket for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Nærmere regler om fritaksordningen er fastsatt i forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) §§ 6-6-1 til 6-6-3.

  For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 18

 

Finansmarkedene: 

 • Finansdepartementet fastsatte 19. juni 2015 en endring i OMF-forskriften § 10 som åpner for at banker får adgang til å bruke statistiske metoder for verdivurdering av fritidseiendom. Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2015.
  Les pressemeldingen her | Les forskriften her


 • Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.
  Pressemelding om forskriften | Les mer om regjeringens boligstrategi | Les forskriften her


 • Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2015.  Rentesatsen er fastsatt til 9,00 prosent p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 330 kroner.
  Les forskriften her | Les mer om forsinkelsesrente her


 • Departementet fastsatte 14. november 2014 endringer i eiendomsmeglingsforskriften, der det ble gitt særlige regler om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring (kontraktsposisjoner). De nye reglene innebærer blant annet at megler skal gjøre det tydelig for potensielle kjøpere at handelen gjelder en kontraktsposisjon, og ikke selve eiendommen. Endringene trer i kraft 1. juli 2015.
  Se departementets endringsforskrift


 • Departementet fastsatte 28. november 2014 endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling. Det generelle kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet ble økt fra 30 til 45 millioner kroner. Videre ble adgangen til å begrense ansvaret ved avtale i den enkelte handel økt fra 10 til 15 millioner kroner per oppdrag per skadelidt. Endringene trer i kraft 1. juli 2015.
  Se departementets endringsforskrift


 • Den 9. juni 2015 fastsatte departementet endringer i eiendomsmeglingsforskriften, slik at reglene som stiller nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev oppheves med virkning fra 1. juli 2015. Eiendomsmeglerstudenter vil etter dette behandles på linje med andre studenter ved høyskolene når det gjelder spørsmål om dispensasjon fra reglene om eksamen mv.
  Les forskriften her

 

Endringer i kapitalkrav som får virkning fra 30. juni 2015/1. juli 2015

 • I henhold til forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer skal banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern fra 30. juni 2015 ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre 1 prosent.


 • I henhold til overgangsregler i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner skal systemviktige institusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015.