Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 28. november 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 2-7 og § 3-2.

 

I

 

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

 

§ 1-4 første ledd skal lyde:

(1) Reglene om oppdragstakers opplysningsplikt om budgivning i § 6-2 tredje punktum, oppdragstakers plikter ved budgivning i § 6-3, innsyn i budjournal i § 6-4 og reglene i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum kan fravikes ved oppdrag som er omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 fjerde ledd.

 

§ 2-2 annet og tredje ledd skal lyde:

     (2) Sikkerheten skal være minst 45 millioner kroner.

     (3) Sikkerhetsstillerens ansvar pr. formidling pr. skadelidt kan begrenses ved avtale, men ikke til mindre enn 15 millioner kroner.

 

§ 3-10 første og annet ledd skal lyde:

    (1) Klientmidler som ikke umiddelbart utbetales, skal settes på særskilt eller felles klientkonto i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge, og som i kontoavtalen har forpliktet seg til:

    a) ikke å gjøre motregning gjeldende i klientkontoen for de krav finansinstitusjonen måtte ha overfor eiendomsmeglingsforetaket,

    b) å påse at kun personer eller foretak som nevnt i 3-11 første ledd kan disponere over kontoen,

    c) å registrere opphør av rett til å disponere over klientkontoen i medhold av § 3-11 annet ledd når melding etter § 3-11 fjerde ledd er mottatt.

    (2) Klientkonto skal opprettes i foretakets navn og betegnes «klientkonto».

 

§ 3-11 fjerde ledd skal lyde:

    (4) Eiendomsmeglingsforetaket og fagansvarlig skal snarest underrette de finansinstitusjoner der foretaket har klientkonto om at retten til å disponere over disse er falt bort.

 

II

Endringen i § 1-4 trer i kraft straks. De øvrige endringene trer kraft 1. juli 2015.