Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Ny ordning for skattlegging av opsjoner i små oppstartsselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gjøre det lettere for små oppstartsselskap å rekruttere og beholde ansatte, foreslår regjeringen en ny og mer gunstig ordning for skattlegging av opsjoner i slike selskap.

– Den nye ordningen vil gjøre opsjoner til en mer attraktiv avlønningsform i små oppstartsselskap. Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for gründere i en startfase, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ordningen kan avhjelpe likviditetsutfordringer for små oppstartsselskap slik at de kan tilby en mer konkurransedyktig avlønning. Etter den nye ordningen skal fordeler ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap, inntil en grense på 30000 kroner, skattlegges først når aksjene realiseres.

Etter gjeldende regler skattlegges opsjoner gitt i arbeidsforhold når opsjonen innløses i aksjer. Dette kan by på særlige utfordringer for små oppstartsselskap fordi fremtidig verdi ofte er spesielt usikker og aksjene er vanskelige å omsette på innløsningstidspunktet. Det kan derfor være krevende for den ansatte å dekke skatteregningen på innløsningstidspunktet. For selskapet kan det være tyngende å betale arbeidsgiveravgiften.

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for aksjeselskap som på tidspunktet for tildeling av opsjonen, er seks år eller yngre. Selskapene må ha ti ansatte eller færre og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 16 millioner kroner. Ordningen gjelder for nyansettelser etter 1. januar 2018. For å omfattes av ordningen må den ansatte sitte med opsjonen i minst tre år før innløsning. Ordningen stiller også nærmere krav til blant annet omfanget av den ansattes arbeidstid i selskapet, samt eierskapsbegrensninger for den ansatte og for offentlige aktører.

Den foreslåtte ordningen vil innebære statsstøtte for de omfattede selskapene, og den må derfor notifiseres til, og godkjennes av, ESA før ikrafttredelse.

Ordningen vil etter forslaget gjelde fra 1. januar 2018, forutsatt at den da er godkjent av ESA.

Les mer i Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 punkt 5.5.