Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Her er en oversikt over endringer som trer i kraft innen justissektoren fra 1. januar 2021.

Styrket vern for forretningshemmeligher

Norges første lov om vern av forretningshemmeligheter trer i kraft 1. januar. Loven forenkler regelverket og styrker vernet for forretningshemmeligheter ved å samle tidligere overlappende og spredte regler. 

Ny arvelov

Den nye arveloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2019.

Det er en helt ny arvelov som settes i kraft 1. januar 2021. Hovedtrekkene i arvelovgivningen beholdes likevel. Det betyr blant annet at ektefeller og samboere beholder sin arverett omtrent som i dag, livsarvingene (barn og barnebarn mv.) styrker sin rett til arv, og arvelaterens testasjonskompetanse utvides gjennom en forenkling av reglene. Størst endring er det i reglene om skifte. Arvinger som skifter privat, får mer veiledning direkte i loven.

Endringer i bilansvarsloven

Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i bilansvarsloven. Endringene følger blant annet av at det de senere år har kommet rettspraksis fra EU- domstolen som har avklart og presisert virkeområdet for direktivet som loven bygger på. Virkeområdet for bilansvarsloven blir nå utvidet når det gjelder det erstatningsrettslige vernet skadelider blir påført av uregistrerte motorvogner. Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven.

Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven

Loven har fått et nytt kapittel 3 A med midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Reglene gjelder;

 • Besøk i fengsel
 • Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak
 • Straffegjennomføring utenfor fengsel (i hovedsak med elektronisk kontroll)
 • Straffavbrudd ved gjennomføring av straff i samfunnet (samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring), og
 • Permisjon og frigang fra fengselsstraff

Reglene er vedtatt ved lov av 14. desember 2020 nr. 47, vedtatt på bakgrunn av Prop. 36 L (2020-2021) og Innst. 130 L (2020-2021).

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Endringene sikrer fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU

Forskrift om ordningen med tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Forskrift om ordningen med tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak trer i kraft på nyåret 2021. Endringen innebærer i all hovedsak en videreføring av dagens tilskuddsordning. Forskriftsfesting av ordningen antas å bidra til et mer helhetlig og kontinuerlig aktivitetstilbud til barn i asylmottak, og dermed en mer meningsfull tilværelse for denne gruppen under oppholdet i asylmottak.  

Økt rettsgebyr

Rettsgebyret heves fra 1 172 kroner til 1 199 kroner med ikrafttredelse fra 1. januar 2021.

Økt advokatsalær mv

Advokatsalæret øker fra 1060 kroner til 1085 kroner.

Endringsloven om endringer i straffeloven mv

Endringsloven om endringer i straffeloven mv. kraft inneholder en rekke bestemmelser som trer i kraft 1. januar 2021.

Viktigste endringer

 • Det gjøres flere endringer i avvergingsplikten Endringene innebærer bl.a. at plikten til å avverge et straffbart forhold utvides til å omfatte terrorhandlinger og terrorforbund, alvorlig miljøkriminalitet, tvangsekteskap, grov menneskehandel og grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år.
 • Klargjøring av at forsøk på kjøp av sex er straffbart.
 • Utleie av lokaler til virksomhet som driver med grov eller gjentatt ulovlig utnyttelse av noens arbeidskraft blir straffbart.
 • Det strafferettslige diskrimineringsvernet, inkludert vernet mot hatefulle ytringer, utvides til å omfatte transpersoner.
 • Gjentatt eller graverende ulovlig befatning med våpendeler skal rammes av straffelovens bestemmelser om skytevåpen og ammunisjon.
 • Straffeansvaret for fornærmelser av diplomater presiseres av hensyn til ytringsfriheten, slik at bare rettsstridige fornærmelser kan straffes og utvides samtidig til å gjelde flere personer.
 • Reglene om foreldelse endres. Endringene innebærer blant annet at foreldelsesprisen for enkelte straffbare handlinger mot barn først begynner å løpe når barnet fyller 18 år. Dette gjelder for det første seksuelle handlinger med barn under 16 år og for det andre manglende avverging av mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og flere seksuelle overgrep mot barn.
 • Straffen for å for å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd økes fra et til to år. Dermed forlenges også foreldelsesfristen.