Historisk arkiv

Et budsjett for arbeid, velferd og omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ledigheten har økt på Sør- og Vestlandet som følge av det største oljeprisfallet på 30 år. Samtidig er ledigheten redusert i 14 fylker det siste året. Regjeringen vil bruke målrettede tiltak for å skape aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser, særlig i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet.

Kunnskap og forskning er nøkler til ny viten og nye løsninger innen energi- og klimateknologi som bringer verden fremover. Ny kunnskap og innovasjon bidrar til omstilling, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping. Norge skal være et foregangsland innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon. Regjeringen vil også i budsjettet for 2017 gjennomføre tiltak for økt aktivitet og sysselsetting.

Overføring til Energifondet og Enovas virksomhet

Regjeringen foreslår å overføre om lag 2 300 millioner kroner til Energifondet og Enovas virksomhet i 2017. Dette inkluderer påslaget på nettariffen, anslått til 630 millioner kroner. For å sikre en bedre forutsigbarhet for Enovas virksomhet, legger regjeringen opp til at ordningen med Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging avvikles fra og med 2018, og at overføringen til Energifondet fra samme tidspunkt erstattes med en ordinær utgiftspost, overføring til Klima- og energi­fondet. Den årlige overføringen trappes opp til 2 milliarder kroner fra og med 2018. I tillegg kommer inntekter fra påslaget på nettariffen, slik at samlet overføring blir totalt om lag 2,7 milliarder kroner.

Etablering av et nytt investeringsselskap

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til etablering av et nytt investerings­selskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet skal i hovedsak rette investerings­innsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

Fullskala CO2-håndtering – videre planlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til konseptstudier av mulige fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge. Arbeidet innebærer å studere løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 som grunnlag for konseptvalg ved de enkelte delene av CO2-håndterings­kjeden. Konseptstudiene skal ferdigstilles høsten 2017. En investerings­beslutning skal etter planen legges fram våren 2019.

Petroleumsforskning - DEMO 2000-programmet

Regjeringen foreslår å bevilge 410 millioner kroner til petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd. Av dette går 155,5 millioner kroner til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet over OEDs budsjett. Dette er ett av flere tiltak fra regjeringen for å bidra til langsiktig kompetanseutvikling, reduksjon av klimautslipp i petroleumsindustrien og økt aktivitet og sysselsetting i sektoren.

Energiforskning - ENERGIX-programmet

Regjeringen foreslår å bevilge 480 millioner kroner til energiforskninggjennom Norges forskningsråd, hvorav 286 millioner kroner til ENERGIX-programmet over OEDs budsjett. Økt og målrettet satsing på teknologi- og kunnskaps­­utvikling i energisektoren vil legge til rette for fremtidig verdiskaping og bidra til innovasjon, aktivitet og sysselsetting i norsk næringsliv. Styrkingen av ENERGIX skal bidra til at norsk næringsliv hevder seg internasjonalt i markedet for miljøteknologi. Satsingen er derfor sentral i regjeringen sitt arbeid med omstilling og grønn vekst.

Flom og skred – forsering av kartleggings- og sikringstiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til tiltak for forebygging av flom- og skredskader. Av dette skal 100 millioner kroner brukes til å forsere kartleggings- og sikringstiltak som ett av flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. NVEs bistand til å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko er viktig for folks trygghet mange steder i Norge. Satsingen bygger opp under regjeringens politikk om trygghet i hverdagen og økt innsats for å styrke sikkerhet og beredskap.

Norwegian Energy Partners - sammenslåing av INTSOK og INTPOW

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i tilskudd til Norwegian Energy Partners – det sammenslåtte INTSOK og INTPOW. Sammenslåingen vil utnytte enda bedre de synergieffektene som finnes ved et tettere samarbeid mellom de to sektorene for å konkurrere mer effektivt i de store globale markedene. Dette er viktig i en tid med en krevende markedssituasjon for leverandørbedriftene innen energisektoren.

Norsk Oljemuseum - nytt museumsmagasin

Regjeringen foreslår å bevilge 32,6 millioner kroner til et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Kulturarven fra petroleumsindustrien skal ivaretas på en forsvarlig måte. Videreføring av dette byggeprosjektet er ett av flere tiltak fra Regjeringen side for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i regionen.