Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

 Velg fylke

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland

Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland
Hordaland

Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

 

 

 

Østfold

Veg 

 • E18

259 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Den 6,4 kilometer lange strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21. Det legges nå opp til anleggsstart i februar 2015, med åpning for trafikk i 2017. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 190 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.   

161 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 14 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2015 skal brukes til sluttoppgjør og mindre restarbeider for hovedentreprisene, opprusting av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”. 

 • Riksveg 110

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying på riksvegnettet er det satt av midler til rehabilitering av Fredrikstadbrua på riksveg 110. Brua ble fredet i 2008.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Østfold i 2015 blir etter dette 141,9 millioner kroner, mot 87 millioner kroner i 2014.

Jernbane

 • Østfoldbanen – Østre linje

171 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg. I tillegg er det foreslått

25 millioner kroner til ERTMS-utstyr om bord i togene som skal trafikkere banestrekningen.

Bevilgningene skal brukes til å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for ”ERTMS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Erfaringsstrekningen skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Hele erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i august 2015.

74 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Stasjonstiltak Østfoldbanens Østre linje – ERMTS/fjernstyring”. Prosjektet omfatter tiltak som må gjennomføres som følge av etableringen av erfaringsstrekningen for ERTMS/ETCS. Det er nødvendig med tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen – for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Prosjektene omfatter blant annet nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser, nye plattformer og vegsikringsanlegg ved planoverganger. 

 • InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2014-2017, har en økonomisk ramme på til sammen 215  millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det lagt til grunn en tildeling av 50 millioner kroner til Nedre Glommaregionen.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Nedre Glomma-området være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Borg (Borg II)” i kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Innseilingen til Borg (Borg II) gjennom kommunene Fredrikstad og Hvaler skal utdypes og rettes ut.

På grunn av betydelig kostnadsøkning vil prosjekt- og utredningsgrunnlag bli gjennomgått på nytt før det tas stilling til videre håndtering av farledsprosjektet ”Borg havn (Borg I) Røsvikrenna”. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken.

Akershus

Veg

 • E6

1 234 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Opprinnelig var det planlagt at hele prosjektet ville bli åpnet for trafikk høsten 2014. En konkurs hos hovedentreprenøren har medført at om lag 19 kilometer av ny E16 vil bli åpnet for trafikk i desember 2014, mens de resterende 3 kilometer i sør ventes åpnet for trafikk i juni 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”. 

Det legges opp til å starte utbyggingen av et nytt kryss for avkjøringen fra E6 mot Oslo Lufthavn Gardermoen. Arbeidet skjer med bruk av forskutterte midler fra Oslo Lufthavn Gardermoen AS. Anleggsarbeidet tar til i mai 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. 

Innenfor forslaget til bevilgning til fornying av riksveger er det satt av midler til utbedring av E6 Nordbytunnelen i kommunene Ås og Frogn.

Innenfor Oslopakke 3 er det satt av bompenger til å bygge gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen Kjellerholen – Hekseberg i Skedsmo kommune.

 • E16

I alt 510 millioner kroner i statlige midler og bompenger er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert som en del av Oslopakke 3. Prosjektet er en videreføring av den om lag 5 kilometer lange strekningen Wøyen – Bjørum som ble åpnet som firefelts veg i 2009. Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2015.

Den 3,5 kilometer lange strekningen Sandvika – Wøyen er planlagt som firefelts veg i tunnel (Bjørnegårdtunnelen) under Sandvika fra Kjørbro til Bærumsveien og videre som firefelts veg i dagen fra Bærumsveien til Vøyenenga. I tillegg omfatter en betydelig ombygging av lokalvegsystemet i Hamangområdet i Sandvika. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og reduserer lokale miljøproblemer. Bjørnegårdtunnelen er forberedt for å kunne kobles til en eventuell framtidig E18 i tunnel under Sandvika. Det legges opp til anleggsstart i januar 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på nærmere 4,2 milliarder kroner, og  ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 267 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Skaret – Hønefoss.

Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging prosjektet E16 Nybakk – Slomarka, i Akershus og Hedmark.

 • E18

Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

I budsjettforslaget for 2015 er det satt av midler til planlegging av prosjektet E18 Retvet – Vinterbro i kommunene Ski og Ås.

Det er satt av midler til planlegging og grunnerverv, blant annet midler til grunnerverv på strekningen E18 Lysaker- Ramstadsletta i Bærum kommune.

 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund  

181 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 160 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg.  Om lag 4,9 kilometer av strekningen får midtrekkverk. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak. I tillegg skal 200 meter av tilstøtende riksveg 159 utvides til firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Akershus i 2015 blir etter dette 234,7 millioner kroner, mot 139 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Akershus er det satt av 1,5 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen

143 millioner kroner er foreslått for å videreføre og avslutte ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

3 087 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2015. Beløpet går til kjøp av grunn, avslutning av de forberedende anleggsarbeidene og oppstart av hovedarbeidene for innføring til Oslo, tunnel og Ski stasjon fra første kvartal 2015. Kostnadsrammen for prosjektet (unntatt ”hensetting/togparkering Ski”) er på nær 27 milliarder 2015-kroner.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av innføring til Oslo S, en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S.

Hovedkontraktene skal inngås i første og andre kvartal i 2015. Framdriftsplanen planen legger opp til at banen kan tas i bruk fra desember 2021. I tillegg er det foreslått å bevilge 48 millioner kroner til å sluttføre bygging av nye hensettingsspor på Ski stasjon i forbindelse med at det skal innføres et nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014.

 • Dovrebanen

960 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Forberedende arbeider tok til i 2011. Anleggsarbeidene pågår for fullt på hele strekningen. Den nye strekningen skal tas i bruk i 2015.

Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner, fordelt med 5,2 milliarder kroner på E6 og 4,9 milliarder kroner. Omregnet til 2015-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen på nær 5,3 milliarder kroner.

 • Nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrute: Særlige investeringstiltak

I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra desember 2014 blir det gjennomført en rekke tiltak i infrastrukturen for jernbanen. I 2015 er det satt av i alt 597 millioner kroner til disse tiltakene. Følgende tiltak ligger i Akershus:

-          29 millioner kroner for å sluttføre prosjektet Eidsvoll vende- og hensettingsspor (Hovedbanen og Dovrebanen)
-          3 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Lillestrøm hensettingsspor (Hovedbanen og Kongsvingerbanen)
-          123 millioner kroner til å sluttføre  prosjektet Høvik vendespor og hensetting
-          42 millioner kroner til å sluttføre ombygging av sikringsanlegg på Gardermobanen
-          28 millioner kroner til å sluttføre bygging av undergang ved Stabekk stasjon
-          8 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Oslo S – Lysaker – tiltak for økt kapasitet
-          48 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Ski hensettingsspor.

 • Kongsvingerbanen

På Kongsvingerbanen skal det gjennomføres forlengning av plattformene på Sørumsand, Årnes, Fetsund og Nerdrum stasjoner. Tiltakene er nødvendig for at stasjonene skal kunne motta doble togsett ved kommende ruteendring.

 • Spikkestadbanen

24 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, hvor kryssingssporet og plattformen skal forlenges for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Som et avbøtende tiltak i forbindelse med nedlegging av holdeplassene Hallenskog og Åsaker er det planlagt å bygge gang- og sykkelveg på strekningene Hallenskog – Heggedal og Åsaker – Spikkestad. I tillegg vil tre planoverganger bli vurdert nedlagt.  Jernbaneverket vil i denne sammenheng bidra med 15 millioner kroner til kommunene Røyken og Asker.

 • InterCity-utbygging

Innenfor foreslått bevilgning til ”InterCity-planlegging” er det satt av 25 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Den planlagte banestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er 41 kilometer lang og blir en del av InterCitystrekningene. Jernbaneverket utarbeider grunnlag for konseptvalg. Regjeringen vil så ta stilling til den videre planprosessen. Konspetvalget for Ringeriksbanen samordnes med ny E16 i samarbeid med Statens vegvesen. Videre planlegging inngår i InterCity-prosjektet. 

Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus, med god framkommelighet for alle trafikantgrupper og med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Pakken har også som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En stor del av tiltakene i Oslopakke 3 finansieres med bompenger. I tillegg finansieres pakken med statlige midler til riksvegnettet og kommunale og fylkeskommunale midler til lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I perioden 2015-2018 er det lagt opp til en bompengeandel på om lag 66 prosent av disponibel ramme (ikke medregnet jernbane). Hvis jernbaneinvesteringene inkluderes, blir bompengeandelen 27 prosent.

Samferdselsdepartementet går inn for at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 800 millioner kroner  kroner i 2015 – for å sikre rasjonell framdrift for blant annet:  E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna, videre utbygging av Lørenbanen, oppstart av E16 Sandvika – Wøyen og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og en rekke andre tiltak.

I tillegg foreslås det 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen. Det er en forutsetning for et slikt statlig tilskudd at det blir inngått en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus.

 • Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Oslo og Akershus har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme  på  til sammen 1 020 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 280 millioner kroner til Oslo og Akershus.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett.  Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Oslo og Akershus om bymiljøavtale høsten 2014. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015. 

25 millioner kroner foreslås til planlegging av Fornebubanen. I tillegg vil det kunne forhandles om midler til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at midlene skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Oslo og Akershus som gjelder fra 2015.

Oslo og Akershus har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Oslo”, i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden.

Oslo

Veg

 • E18 Bjørvikaprosjektet

212 millioner kroner foreslås til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette er 145 millioner kroner  som blir stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt vegsystem i Bjørvika. Etter at deler av Dronning Eufemias gate ble åpnet for trafikk i juni 2014, gjenstår det nå byggearbeider på resterende deler av gaten. Disse arbeidene ventes ferdig i juni 2015. Etter 2015 er det bare delvis ombygging av Bispegata som står igjen. Disse arbeidene er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2017 og 2018.

 • E18 Sydhavna

127 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av   nytt kryss på E18 ved Mosseveien, med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i  juli 2015.

 • E6 i Oslo

Innenfor investeringsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til planlegging av E6 Manglerudprosjektet, Klemetsrud – Ryen.

 • Riksveg 150

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornyingstiltak på riksvegnettet er det satt midler til rehabilitering av Smestad-, Tåsen- og Granfosstunnelene på riksveg 150 i Oslo.

 • Riksveg 162

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til å utbedre Vaterlands- og Hammersborgtunnelene på riksveg 162 i Oslo.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oslo i 2015 blir etter dette 196,3 millioner kroner, mot 112 millioner kroner i 2014.

Jernbane

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

3 087 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2015. Beløpet går til kjøp av grunn, avslutning av de forberedende anleggsarbeidene og oppstart av hovedarbeidene for innføring til Oslo, tunnel og Ski stasjon fra første kvartal 2015.Kostnadsrammen for prosjektet (unntatt ”hensetting/togparkering Ski”) har en kostnadsramme på nær 27 milliarder 2015-kroner.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av innføring til Oslo S, en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S.

Hovedkontraktene skal inngås i første og andre kvartal i 2015. Framdriftsplanen planen legger opp til at banen kan tas i bruk fra desember 2021.

 • Prosjekt Stor-Oslo – fornying av infrastrukturen

143 millioner kroner er foreslått til å videreføre og avslutte ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornying av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

 • Oslo S- Lysaker – tiltak for økt kapasitet

8 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Oslo S – Lysaker – kapasitetsøkende tiltak”. For å kunne øke antall tog gjennom Oslotunnelen vil det bli gjennomført forbedringer i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Prosjektet startet i 2012 og er nødvendig  for å gjennomføre ny grunnrutemodell. Tiltakene vil gi en kapasitetsøkning for framføring av tog i Oslotunnelen på opptil 24 tog i timen i hver retning.

 • Lodalen hensettingsspor

57 millioner kroner er foreslått til prosjektet Lodalen hensettingsspor. Prosjektet omfatter bygging av hensettingsplasser/togparkering for å øke kapasiteten for nye tog på Østfoldbanen som følge av NSBs planer om å anskaffe nye togsett. Prosjektet planlegges å være ferdig i 2015 og tatt i bruk samtidig med at de siste togsettene leveres til NSB.

 • Tiltak for bedre punktlighet i Oslo-området

200 millioner kroner er ført opp til fornyingstiltak for bedre punktlighet i Oslo-området. Midlene skal blant annet gå til tiltak for å redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler. Tiltak for å redusere feil på Skøyen stasjon skal prioriteres. Innenfor det foreslåtte beløpet skal det ved Alnabru godsterminal gjennomføres fornyingsarbeider for mellom 30 og 50 millioner kroner i 2015.  Disse arbeidene gjennomføres i påvente av avklarfing av framtidig løsning for ny godsterminal på Alnabru.

 • Brannsikringstiltak i Oslotunnelen

115 millioner kroner er foreslått bevilget til tunnelsikkerhet. Midlene skal blant annet brukes til å forbedre brannsikkerheten i Oslotunnelen. Arbeidet med installering av ny røykventilasjon og brannvannforsyning i tunnelen avsluttes i 2014. Arbeidene med nye tiltak som evakueringsveg fra Elisenberg, utbedringer av ballastpukk for bedre evakuering og supplerende skilting, skal begynne i 2015.    

 Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus, med god framkommelighet for alle trafikantgrupper og med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Pakken har også som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En stor del av tiltakene i Oslopakke 3 finansieres med bompenger. I tillegg finansieres pakken med statlige midler til riksvegnettet og kommunale og fylkeskommunale midler til lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I perioden 2015-2018 er det lagt opp til en bompengeandel på om lag 66 prosent av disponibel ramme (ikke medregnet jernbane). Hvis jernbaneinvesteringene inkluderes, blir bompengeandelen 27 prosent.

Samferdselsdepartementet går inn for at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 800 millioner kroner  kroner i 2015 – for å sikre rasjonell framdrift for blant annet:  E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna, videre utbygging av Lørenbanen, oppstart av E16 Sandvika – Wøyen og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og en rekke andre tiltak.

I tillegg foreslås det 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen. Det er en forutsetning for et slikt statlig tilskudd at det blir inngått en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Oslo og Akershus har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 1 020 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 280 millioner kroner til Oslo og Akershus.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett.  Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Oslo og Akershus om bymiljøavtale høsten 2014. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015. 

25 millioner kroner foreslås til planlegging av Fornebubanen. I tillegg vil det kunne forhandles om midler til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at midlene skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Oslo og Akershus som gjelder fra 2015.

Oslo og Akershus har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Oslo”, i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden.

  

Hedmark

Veg

 • E6

1 234 milloner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange kommune i Hedmark. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Opprinnelig var det planlagt at hele prosjektet ville bli åpnet for trafikk høsten 2014. En konkurs hos hovedentreprenøren har medført at om lag 19 kilometer av ny E16 vil bli åpnet for trafikk i desember 2014, mens de resterende 3 kilometer i sør ventes åpnet for trafikk i juni 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”. 

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E6 Kolomoen i Hedmark  – Biri i Oppland.

Det planlegges å kompensere fysisk for inngrep i Åkersvika naturreservat, ved å etablere nye verneområder som erstatning for de som går tapt med utbyggingen av E6.

 • Riksveg 3

Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det prioritert midler til restfinansiering for prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober i år.

For riksveg 3 er det også prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Elverum kommune. Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

 • E16

388 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka i Kongsvinger og Sør-Odal kommuner. Av dette beløpet forutsettes 92 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg. Anleggsarbeidene tok til i september 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i november i år. Midlene i 2015 vil bli brukt til restfinansiering, ferdigstilling av elektroarbeider, sidevegstiltak og støytiltak og til resterende oppgjør i forbindelse med grunnerverv. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Nybakk – Slomarka, i Akershus og Hedmark.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Hedmark i 2015 blir etter dette 183,2 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2014.

Jernbane

 • Dovrebanen

960 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Forberedende arbeider tok til i 2011. Anleggsarbeidene pågår for fullt på hele strekningen. Den nye strekningen skal tas i bruk i 2015.

Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner, fordelt med 5,2 milliarder kroner på E6 og 4,9 milliarder kroner. Omregnet til 2015-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen på nær 5,3 milliarder kroner.

 • Kongsvingerbanen

76 millioner kroner foreslås til å gjøre ferdig arbeidene med å oppgradere tømmerterminalen på Nordsenga ved Kongsvinger og til å videreføre arbeidet med å oppgradere tømmerterminalen på Koppang, som ledd i arbeidet med å få overført mer tømmertransport fra veg til jernbane

 • Rørosbanen

På Rørosbanen videreføres arbeidet med å bytte sviller på strekningen Koppang – Tynset. Tiltaket er beregnet å koste 220 millioner kroner, og planlegges ferdig i 2019. Samlet settes det av om lag 40 millioner kroner til fornying på Rørosbanen i 2015. 

 • InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Oppland

Veg

 • E6

1436 millioner kroner er foreslått i 2015 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 1 153 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en om lag 34 kilometer lang strekning og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det skal bygges tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. I tillegg inngår planskilte kryss på Frya, Harpefoss,Vinstra, Kvam og Sjoa. En døgnhvileplass for tungtransporten og to tunneler på 3,7 kilometer og 4,4 kilometer er også deler av prosjektet. Anleggsarbeidene startet i juni i 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

I forslaget til investeringsbudsjett er det ellers satt av midler til videre utbygging av  midtrekkverk på E6 Biri – Vingrom og til restfinansiering av E6 Øyer – Tretten.

Innenfor foreslåtte bevilgninger til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E6 Vingrom – Ensby, E6 Kolomoen i Hedmark  – Biri i Oppland og E6 Ringebu – Frya.

 • E16

97 millioner kroner er foreslått til E16 Fønhus – Bagn. Av dette 2 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune, medregnet skredsikring ved Bergsund. Vegen bygges med bredde 8,5 meter. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i desember i år. Prosjektet skal videreføres med strekningen Bagn – Bjørgo. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”. 

400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

55 millioner kroner er foreslått til E16 Øye – Eidsbru i Vang kommune. Prosjektet omfatter om lag fire kilometer ny veg i ny trasé utenom Øye sentrum. Omkring to kilometer av den nye vegen legges i tunnel. Prosjektet, som er siste etappe av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, har en kostnadsramme 741 millioner 2015-kroner. Det legges opp til anleggsstart i august 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.  

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Fagernes – Hande.

Det er også satt midler til planlegging av prosjektet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.

Det er foreslått 160 millioner kroner til prosjektet E16 Bagn – Bjørgo. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av denne strekningen i kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Godkjent reguleringsplan foreligger for strekningen, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) er i startfasen, Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E16 Bagn – Bjørgo så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Prioriteringen av prosjektet er betinget av Stortingets tilsutning til et forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet. 

 • Riksveg 4

Til prosjektet ”Riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør”, i Gran kommune, er det foreslått 648 millioner kroner. Av dette forutsettes 580 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense – Jaren er om lag ni kilometer og bygges som firefelts veg, hovedsakelig i ny trasé. Strekningen er første trinn av utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Jaren. Vegen legges i en 1,7 kilometer lang tunnel øst for Gran sentrum. Bygging av tre planskilte kryss og flere bruer og underganger inngår i prosjektet, sammen med om lag to kilometer gang- og sykkelveger. Utbyggingen startet i august i fjor, og strekningen ventes åpnet for trafikk høsten 2016. Utbyggingen på Lygna sør startet våren 2013, og den nye 3,4 kilometer lange strekningen med tofelts veg og midtrekkverk ble åpnet for trafikk i juli i år.

 • Riksveg 15

Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oppland i 2015 blir etter dette 155,4 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.

Luftfart

I budsjettforslaget blir det vist til at regjeringen vil følge en faglig anbefaling om at det statlige kjøp av flyrutetjenester for strekningen Fagernes - Oslo ikke skal videreføres etter at kontrakten utløper den 31. mars 2016. Dette innebærer at flyruten Oslo – Fagernes ikke vil bli inkludert i anbudsopplegget for regionale flyruter i Sør-Norge som vil bli utlyst i 2015.

I en rapport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt tidligere i år går det fram at passasjerutviklingen har vært svakt fallende de siste 10 år. Belegget (målt i perioden april 2012 – mars 2013) tilsvarer gjennomsnittlig tre passasjerer per flyavgang. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise. Ut fra kriterier for tilgjengelighet på veg har Fagernes et akseptabelt nivå når det gjelder tilgang til hovedstad og til by med regionsykehus, går det fram av budsjettforslaget.

Når rutetrafikken på Fagernes avvikles er det i utgangspunktet ikke naturlig at lufthavnen fortsatt skal være en del av det statlige nettverket. Avinors drift av lokale lufthavner av typen Fagernes har vært begrunnet ut fra hensynet til å gi næringsliv og befolkning i området et flyrutetilbud. Samferdselsdepartementet vil derfor starte en prosess med å vurdere potensialet og framtida for Fagernes lufthavn i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Som ledd i dette vil også statens eierskap til lufthavnen bli vurdert.

Jernbane

 • Dovrebanen

Det er satt av midler til detaljplanlegging/byggeplanlegging for nye og utvidede hensettingsanlegg (togparkering) på Hove ved Lillehammer. Prosjektet har sammenheng med at NSB planlegger å anskaffe ytterligere 11 nye motorvognsett for å øke kapasiteten. Togsettene skal etter planen leveres i perioden 2015-2016 og vil inngå i forsterkingen av kapasiteten på strekningen Skien – Lillehammer.   

105 millioner kroner er foreslått til forskjellig arbeid med fornying av jernbanens kjøreveg på Dovrebanen. Midlene skal blant annet brukes til å gjøre strekningen Lillehammer – Dombås i Oppland bedre rustet mot ekstremvær. Det skal settes i verk tiltak for å redusere fare for solslyng. Stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg skal dimensjoneres for å takle mer nedbør og flom. I tillegg skal en del av midlene brukes til å fornye sporet på strekningen Oppdal – Støren i Sør-Trøndelag.

 • Gjøvikbanen

85 millioner kroner forelås til blant annet ny omformerstasjon på Gjøvik for å øke strømforsyningskapasiteten på Gjøvikbanen. Prosjektet er anslått å koste om lag 65 millioner kroner. 

 •  InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Buskerud

Veg

 • E 134

500 millioner kroner er foreslått til E134 Damåsen – Saggrenda i kommunene Kongsberg og Øvre Eiker. Av dette beløpet er 300 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 kilometer veg i ny trasé forbi Kongsberg, 8,5 kilometer bygges som firefelts veg, og resten som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 kilometer inngår også i prosjektet, sammen med blant annet om lag 10 kilometer med lokale sideveger.

Regjeringen tar sikte på at forslag om bompengefinansiering av prosjektet blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2015. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart i mai 2015. Prosjektet, som har en foreløpig kostnadsramme på 4 390 millioner kroner, ventes åpnet for trafikk i 2019.    

 • Riksveg 7 og riksveg 52 Gol - Barlaug

37 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna – Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner. Prosjektet er delvis finansiert ved bompenger og omfatter bygging av 17 kilometer ny veg. Utbyggingen fører til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2014. Midlene i 2015 vil bli brukt til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det forutsatt 100 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.     

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til Venås bru på riksveg 52 i Hemsdal kommune.

Det er også satt av midler til planlegging (konseptvalgutredning, KVU) av prosjektet riksveg 7 Hardangervidda.

 • E 18

Det er satt av midler til utbedring av Fosskolltunnelen på E18 i  Lier kommune.

 • E 16

Innenfor investeringsrammen for E16 er det satt av midler til planlegging av prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og E16 Eggemoen – Jenvnaker – Olum.

 • Riksveg 35

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 35 Hokksund – Åmot.

 • Riksveg 23

Det er satt av midler til planlegging av prosjektet ”Riksveg 23 Linnes – kryss med E18” i Lier kommune.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Buskerud i 2015 blir etter dette 140,5 millioner kroner, mot 92 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Buskerud er det satt av 3 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

140 millioner kroner er foreslått til tiltak for å iverksette prøveordning med gjenåpning av Steinberg stasjon fra september 2015. For at alle lokaltog skal stoppe på Steinberg vil det bli gjennomført sikringstiltak som omfatter enkel gangbru, plattformtiltak og endring av signal- og kontaktledningsanlegg. I tillegg må reisetiden mellom Drammen og Hokksund reduseres for å ta igjen den tid stopp på Steinberg innebærer. Derfor vil det bli gjennomført tiltak for mer effektiv togkryssing på Hokksund. Planovergangen for kommunal gangveg i Rødgata ved Gulskogen stasjon i Drammen stenges og blir erstattet med planfri kryssing. Jernbaneverket samarbeider med Drammen kommune om de konkrete løsningene. Det er et mål å få til bygging av dette i 2015/2016. Samlet kostnad for tiltakene på Steinberg, Hokksund og Rødgata er foreløpig beregnet til 160 millioner kroner.

147 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Anleggsarbeidet vil starte i fjerde kvartal 2014, med hovedarbeider i 2015. Totalkostnaden for anlegget er foreløpig beregnet til 239 millioner kroner. Det forhandles med Drammen kommune om fordeling av kostnadene. 

20 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”Drammen P-hus – innfartsparkering” ved Drammen stasjon.

95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Dale Bergen.

 • Spikkestadbanen

24 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, hvor kryssingssporet og plattformen skal forlenges for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Som et avbøtende tiltak i forbindelse med nedlegging av holdeplassene Hallenskog og Åsaker er det planlagt å bygge gang- og sykkelveg på strekningene Hallenskog – Heggedal og Åsaker – Spikkestad. I tillegg vil tre planoverganger bli vurdert nedlagt.  Jernbaneverket vil i denne sammenheng bidra med 15 millioner kroner til kommunene Røyken og Asker.

 • Ringeriksbanen

Innenfor foreslått bevilgning til ”InterCity-planlegging” er det satt av 25 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Den planlagte banestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er 41 kilometer lang og blir en del av InterCitystrekningene. Jernbaneverket utarbeider grunnlagfor konseptvalg. Regjeringen vil så ta stilling til den videre planprosessen. Konsepetvalget for Ringeriksbanen samordnes med ny E16 i samarbeid med Statens vegvesen. Videre planlegging inngår i InterCity-prosjektet. 

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

Vestfold

Veg

 • E18 Gulli – Langåker

177 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Gulli - Langåker. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg og er vedtatt delvis bompengefinansiert.  Prosjektet omfatter utviding av dagens tofelts veg til firefelts veg over en strekning på om lag  24 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2014, mot tidligere i oktober 2014. Det gjenstår en del arbeider og skilting før fartsgrensen kan settes opp til 110 km/t i oktober 2014. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 7 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. I tillegg settes det av 80 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.     

 • E18 Bommestad – Sky

865 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av dette forutsettes 730 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Utbyggingen omfatter ei bru på 570 meter som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer øst og vest for Farris. I prosjektet inngår også bygging av nytt planskilt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til krysset vil lokalvegsystemet bli bygget om, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer med gang- og sykkelveger. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.

Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 til sammenhengende firefelts veg gjennom Vestfold, og det har en kostnadsramme på 5,2 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene startet i januar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Vestfold i 2015 blir etter dette 112,9 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Vestfold er det satt av 2 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Vestfoldbanen

1 323 millioner kroner er satt av til å videreføre prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke. Det omfatter 14,1 kilometer med dobbeltspor, inkludert 12,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjellet med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t. Det nye dobbeltsporet gir økt kapasitet, slik at rutetilbudet kan forbedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres. Prosjektet startet i juli 2010, og er planlagt ferdig høsten 2016.  

1 478 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn (Telemark). Strekningen er 22,8 kilometer lang, og traséen går langs eksisterende E18. Prosjektet omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.

10 millioner kroner er foreslått til tiltak for å sikre stabilitet i det midlertidige signal- og sikringsanlegget på dobbeltsporet mellom Barkåker-Tønsberg. Anskaffelse av nytt signal- og sikringsanlegg til Barkåker-Tønsberg utsettes til etter at prosjektet Holm-Holmestrand - Nykirke er ferdig i 2016. Dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg ble åpnet for trafikk i 2011.

 • InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen får Tjøme kommune et tilskudd på 700 000 kroner i tilskudd til utdyping på Verdens Ende.

Telemark

Veg

 • E18

I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn statlige midler og forskutterte midler fra bompengeselskapet til forberedende arbeider på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, med sikte på anleggsstart i 2016. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E18 Langangen – Rugtvedt.

Det er prioritert midler til å starte etablering av midtrekkverk på E18-strekningen Tangen Vest – Aust-Agder grense.

 • E134

250 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 på strekningen Gvammen -  Århus i kommunene Hjartdal og  Seljord. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med om lag 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene starter i desember i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt 2018. 

I budsjettforslaget er det også prioritert midler til å utbedre fire delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot. Det legges opp til anleggsstart i april 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. I tillegg videreføres utbedringen av E134 Grungdal – Grunge kirke med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av prosjektet E134 Haukelifjell.

 • Riksveg 354

Det er foreslått å sette av midler til å videreføre arbeidet med å utbedre Brevikbrua og Trosvikbrua på riksveg 354.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Telemark i 2015 blir etter dette 113 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Telemark  er det satt av 2 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Vestfoldbanen

1 478 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn (Telemark). Strekningen er 22,8 kilometer lang, og traséen går langs eksisterende E18. Prosjektet omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.

85 millioner kroner foreslås til nye omformerstasjoner, blant annet på Solum i Porsgrunn. Den skal sikre tilstrekkelig strømforsyning for Intercity-trafikken på vestre del av Vestfoldbanen og til nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Prosjektet gjør det mulig å øke togtrafikken og redusere reisetiden. Prosjektet er beregnet å koste 265 millioner kroner og vil bli bygget i perioden 2015-2017, slik at det kan stå ferdig når det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn åpnes i 2018. 

 • Grenlandsbanen

Det er satt av 150 millioner kroner til diverse utrednings- og planleggingsoppgaver i regi av Jernbaneverket. Midlene skal blant annet brukes til konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

 • Bratsbergbanen

Regjeringen foreslår å avvikle statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen fra og med januar 2015. Fra 2011 overtok Staten ansvaret for kjøp av persontransport på strekningen fra Telemark fylkeskommune.  Dette var en prøveordning som var tidsbegrenset til fire år.  Vilkåret for å videreføre ordningen satte Samferdselsdepartementet, etter avtale med Telemark fylkeskommune,  til 100 000 årlige reisende per april 2014. I 2012 reiste 43 000 med Bratsbergbanen, i 2013 var det 48 000 reisende. På denne bakgrunn mener regjeringen at premissene for fortsatt statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen ikke er til stede.

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

 • InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 60 millioner kroner til Grenland.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Grenlandsområdet være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.

Luftfart

I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Skien og Notodden lufthavner. Dekningen skjer innenfor en foreslått en samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden.  

Kystforvaltning

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling Grenland (Kalvenløpet)”.

Aust-Agder

Veg

 • E18

I budsjettforslaget for 2015 er det prioritert statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal, med sikte på anleggsstart i 2016. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Riksveg 9

I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn lokalt tilskudd til videre utbygging av riksveg 9 i Setesdal.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Aust-Agder i 2015 blir etter dette 83,7 millioner kroner, mot 52  millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Aust-Agder er det satt av én million kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Sørlandsbanen

Leirvoll omformerstasjon utvides for å øke strømforsyningskapasiteten på Sørlandsbanen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner og vil bli avsluttet i 2015.

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

Vest-Agder

Veg

 • E18 og E39

I budsjettforslaget er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som praktisk mulig.

Innenfor foreslåtte midler til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til å utbedre tre tunneler på E39 i Vest-Agder.

Det er prioritert midler til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E6-strekningen Rosseland – Tangvall.

Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging av prosjektene E18/39 Ytre Ringveg Kristiansand og E39 Søgne – Ålgård.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Vest-Agder i 2015 blir etter dette 122 millioner kroner, mot 69  millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Vest-Agder er det satt av 4 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Sørlandsbanen

Leirvoll omformerstasjon utvides for å øke strømforsyningskapasiteten på Sørlandsbanen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner og vil bli avsluttet i 2015.

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Kristiansandregionen  har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på  til sammen 285 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det t lagt til grunn en tildeling av 80 millioner kroner til Kristiansandregionen.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Kristiansand være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.

Kystforvaltning

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling til Farsund”.

Rogaland

Veg

 • Riksveg 509

Til riksveg 509 Sømmevågen i Sola kommune er det foreslått 50 millioner kroner. Av de foreslåtte midlene forutsettes 28 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter ombygging av dagens veg til firefelts veg over en strekning på om lag én kilometer fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn Sola, er også en del av prosjektet, sammen med blant annet tilrettelegging for gående og syklende. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og det tas nå sikte på at den nye vegen skal åpnes for trafikk i 2017.

106 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 509 Solasplitten, som ble åpnet for trafikk i desember 2012. Midlene i 2015 går til sluttoppgjør for grunnerverv. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 11 millioner kroner stilt disposisjon fra bompengeselskapet.

 • E39

75 millioner kroner er foreslått til E39 Hove – Sandved i Sandnes kommune. Av de foreslåtte midlene forutsettes 51 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er første utbyggingsetappe for E39-strekningen Ålgård – Sandved. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg på en 1,6 kilometer lang strekning. I tillegg kommer ombygging av om lag 1,3 kilometer av riksveg 13 og fylkesveg 325. Utbygging av om lag to kilometer gang- og sykkelveger med tre gangbruer vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen Ålgård -  Sandved. Ombygging av kryss og omfattende støytiltak i området, er også en del av prosjektet.

Prognosen for sluttkostnad er nå 727 millioner  kroner, og prosjektet skal gjennomgå en forenklet ekstern kvalitetssikring (KS2) før regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med endelig styrings- og kostnadsramme på bakgrunn av KS2. Anleggsstart var opprinnelig forutsatt i september 2014 med åpning for trafikk i 2016. Det legges nå opp til anleggsstart så tidlig som mulig i 2015 med åpning for trafikk i 2017.

371 millioner kroner er foreslått til å videreføre utbyggingen av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger. Av dette beløpet forutsettes 256 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg forbi Stavanger sentrum, medregnet den 3,7 kilometer lange Eiganestunnelen. Tunnelen har en fellesstrekning på om lag 0,9 kilometer med Hundvågtunnelen på Ryfast-prosjektet. Anleggsarbeidene startet i juni 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. 

I budsjettforslaget er det ellers satt av midler til restfinansiering av arbeidet med å utbedre Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39.

Det er satt av midler til planlegging av prosjektene E39 Søgne (i Vest-Agder) – Ålgård, E39 Smiene – Harestad i Stavanger kommune og E39 Ålgård – Hove.

Det er satt av midler til planlegging av prosjektene E39 Søgne (i Vest-Agder)  – Ålgård, E39 Smiene – Harestad i Stavanger kommune og E39 Ålgård – Hove.

Det er ellers lagt til grunn bompenger til planlegging og prosjektering av prosjektet E39 Rogfast.

 • Riksveg 13

500  millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette forutsettes 71,3 millioner kroner i lokale tilskudd og 359 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er i alt 20,7 km langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 kilometer og Solbakktunnelen er 14,3 kilometer lang.  Ryfastprosjektet vil, sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger, gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua i Stavanger. Anleggsarbeidene startet i desember 2012. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

Til skredsikringsprosjektet ”Riksveg 13 Tysdalsvatnet” er det foreslått en statlig bevilgning på 136 millioner kroner. Beløpet skal i sin helhet gå til refusjon av tidligere forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune.

 • E 134

Innenfor Haugalandspakken prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av planfritt kryss mellom E134 og fylkesveg 771 i Førrestjørn i Tysvær kommune. Det settes også av midler til å videreføre prosjektet E134 Skjold – Solheim, som ventes åpnet for trafikk i desember 2015.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Rogaland i 2015 blir etter dette 220,2 millioner kroner, mot 131 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Rogaland er det satt av 14,2 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Jærbanen

Til dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er det satt av 226 millioner kroner.  Dobbeltsporet åpnet for trafikk i 2009, men da med et midlertidig signal- og sikringsanlegg. Nytt signalanlegg skulle opprinnelig være operativt fra juli 2014. Forsinkelser forårsaket av leverandøren av anlegget gjør at det nye signal- og sikringsanlegget settes i drift ved utgangen av juli 2015.

Til nytt signal- og sikringsanlegg på Gandal godsterminal er det satt av 65 millioner kroner. Den nye godsterminalen på Ganddal ble åpnet for drift med manuell togstyring uten signalanlegg i januar 2008. Nytt signal- og sikringsanlegg anskaffes sammen med nytt anlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Det nye anlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Ganddal-Stavanger.

140 millioner kroner er satt av til å fornye kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund-Stavanger. Tiltaket gir blant annet bedre driftsstabilitet med lavere feilfrekvens, bedre oppetid, høyere punktlighet og regularitet på strekningen. Fornyingsarbeidet er planlagt ferdig ved årsskiftet 2016/2017.

Til plattformforlengelser på stasjonene Klepp og Øksnevadporten er det satt av 35 millioner kroner. Tiltakene gjør det mulig å kjøre lengre persontog og øker transportkapasiteten. Planarbeidet med plattformforlengelsene pågår, og det er lagt opp til byggestart i 2015.

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Stavangerregionen (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det lagt til grunn en tildeling av 60 millioner kroner til Stavangerregionen.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett.  Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

Departementet tar sikte på at pågående lokale prosesser i Stavangerregionen med videreføring av bypakken, arealplanlegging og lokal bompengefinansiering vil føre til at det relativt raskt blir aktuelt med forhandlinger om bymiljøavtaler også i denne regionen.

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor denforeslåtte bevilgningen er det satt av midler til farledstiltaket ”Husøy Melandsflua” i Karmøy kommune. Arbeidet blir ferdig i 2015.

Hordaland

Veg

 • E39

46 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter bygging av 1,7 kilometer firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober i år. De foreslåtte midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.

300 millioner kroner er foreslått til E39 Svegatjørn i Os kommune – Rådal i Bergen kommune. Med forbehold om Stortingets tilsutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart sommeren eller høsten 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021-2022. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nesttun. Om lag 13 kilometer av strekningen legges i tre tunneler. Utbyggingen fører til at beregnet kjøretid mellom Os og Bergen blir om lag 17 minutter, mot 35 minutter i dag. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Minde allé –  Fabrikkgaten i Bergen kommune.

Midler er også prioritert  til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E39-strekningen Tuft – Flatøy.

Det er ellers prioritert midler til å starte arbeid med å utbedre Bømlafjord-, Masfjord- og Bjørsviktunnelene og Nordhordlandsbrua på E39.

Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Aksdal – Bergen.  

 • E16

I budsjettforslaget for 2015 er det satt midler til planlegging av prosjektet E16 Voss – Arna.

 • E 134

I budsjettforslaget er det foreslått statlige midler og bompenger til å videreføre utbyggingen av E134 Stordalstunnelen med tilstøtende veg, i Etne kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

I budsjettforslaget er det også satt midler til planlegging prosjektet E134 Haukelifjell.

 • Riksveg 13

I budsjettforslaget prioriteres midler til å starte arbeid med skredsikring av Joberget på riksveg 13 i Granvin kommune. Det legges opp til at anleggsarbeidet tar til våren 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016 som tidligere forutsatt.

Det er også prioritert midler til å starte arbeidene med skredsikring av riksveg 13 Deildo i Ullensvang kommune. Anleggsarbeidet skal etter planen startes i august neste år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

Det er satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 13 Oddadalen i Odda kommune.

 • Riksveg 580

I budsjettforslaget for 2015 er det lagt opp til å starte utbyggingen av prosjektet Riksveg 580 Sandslikrysset i Bergen

 • Riksveg 555 Sotrasambandet

Det er satt av midler til planlegging av prosjektet Riksveg 555 Sotrasambandet. Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Hordaland i 2015 blir etter dette 248,4 millioner kroner, mot 176 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Hordaland er det satt av 39 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Vossebanen Bergen – Arna

390 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon - Fløen. Midlene skal brukes til oppstart av delprosjektet Ulriken tunnel og til planlegging av delprosjektet Bergen stasjon – Fløen.

Til delprosjektet Ulriken tunnel er det satt av 375 millioner kroner. Delprosjektet  har en samlet lengde på 10,6 kilometer. Av dette skal om lag 8 kilometer gå i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjon på Arna og oppgradering av dagens Ulriken tunnel for blant annet å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Anleggsarbeidene startet høsten 2013, og i 2015 planlegges det full drift i tunnelarbeidene. Nye Ulriken tunnel (enkeltspor) er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av dagens tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel, og er planlagt ferdig i 2020. Dobbeltsporet Bergen – Alna er planlagt ferdig samtidig.

15 millioner kroner er foreslått til delprosjektet dobbeltspor  Bergen stasjon  - Fløen. Prosjektet gjennomføres nå i sammenheng med delprosjektet Ulriken tunnel.   

 • Bergensbanen

95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Dale.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune  har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen utløper ved utgangen av 2014.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett.  Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

Departementet tar sikte på at pågående lokale prosesser i Bergen med videreføring av bypakken, arealplanlegging og lokal bompengefinansiering vil føre til at det relativt raskt blir aktuelt med forhandlinger om bymiljøavtaler også i denne regionen.

Luftfart

I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Stord lufthamn, Sørstokken. Dekningen skjer innenfor en foreslått samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden. I tillegg er det foreslått å sette av 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn.

Kystforvaltning

Innenfor en foreslått bevilgning på 173,4 millioner kroner til farledstiltak er det satt av midler til å starte tiltak for ”Innseiling Bergen”, i kommunene Askøy og Bergen.

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner er det satt av midler til tiltak i Salthella fiskerihavn i Austevoll kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen får Sund kommune om lag 11 millioner kroner i tilskudd til kai og flytebrygge i Porsvika.

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Nordlig innseiling Bergen.”

 • Ubåtvraket U-864

Det er viktig å komme i gang med tiltak for å hindre ytterligere kvikksølvforurensning fra ubåtvraket U-864 og den forurensede havbunnen ved vraket. Første del av dette miljøtiltaket er å etablere en støttefyllking for å sikre den ustabile skråningen under vrakets baugseksjon. Kostnadene er beregnet til 150 millioner kroner, og det fremmes forslag om en slik bevilgning for 2015. Støttefyllingen må ligge stabilt før yttererligere arbeid med vraket kan igangsettes. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til videre håndtering.

Sogn og Fjordane

Veg

 • E39

Til å videreføre utbyggingen av E39 Dregebø – Grytås og E39 Birkeland – Sande nord er det foreslått 222 millioner kroner. Prosjektet ligger i Gaular kommune. De to strekningene bygges som ett prosjekt og omfatter ni kilometer veg. Tre kilometer bygges i ny trasé forbi Sande sentrum. Vegen bygges med 8,5 meter bredde. I prosjektet inngår blant annet en tunnel på om lag én kilometer langs Økslandsvatnet, ei  bru på om lag 100 meter og om lag to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2016.

Det er også prioritert midler til restfinansiering av E39 Lavik ferjekai.

Ved behandlingen av konseptvalgutredningen for E39 Skei – Ålesund har regjeringen besluttet at framtidig E39 mellom Skei og Volda skal gå via Byrkjelo, i tunnel gjennom Utvikfjellet, i bru over indre del av Nordfjord og videre til Volda via Kvivsvegen. Regjeringen har også besluttet at vegen gjennom Stigedalen skal opprettholdes som riksveg inntil den nye E39-traséen er ferdig utbygd. Dette innebærer at ferjesambandet Folkestad – Volda opprettholdes som riksvegferjesamband. Statens vegvesen har gitt vegen gjennom Stigedalen riksvegnummer 651. Det skal etableres skilting som viser at riksveg 651 via Stigedalen er en alternativ rute til E39 via Kvivsvegen.

 • E16

400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

27 millioner kroner er foreslått til  E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet i Lærdal kommune er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, og omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Vegen bygges med 8,5 meter bredde. Anleggsarbeidene startet i februar 2011. Hoveddelen av prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2014, mens den resterende delen på om lag to kilometer ble åpnet for trafikk i august i år.

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til å starte utbedringen av E16 Gudvangatunnelen.

 • Riksveg 5

På riksveg 5 prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av Loftesnes bru på riksveg 5 i Sogndal kommune.

 • Riksveg 13

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 13 Vangsnes – Vik.

 • Riksveg 15

Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Låneramme for 2015

Regjeringen foreslår en investeringsramme på 116,7 millioner kroner til Sogn og Fjordane.

Den fylkesvise fordelingen for 2015 av investeringsrammen er basert på nye fordelingskriterier. De nye kriteriene er basert på 50 prosent knyttet til befolkning og 50 prosent knyttet til veglengde.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Sogn og Fjordane er det satt av 65 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Kystforvaltning

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til utarbeiding av reguleringsplan for Stad skipstunnel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak er det satt av midler til å ferdigstille farledstiltak for innseilingen til Svelgen i Bremanger kommune og innseilingen til Florø i Flora kommune i 2015.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Flora kommune får vel 3,3 millioner kroner i tilskudd til kai i Florø
 • Flora kommune får dessuten et tilsagn om tilskudd på nær 3,4 millioner kroner til kai i Florø. Tilskuddet kan utbetales i 2016.   

Møre og Romsdal

Veg

 • E39

22,5 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til skredsikringsprosjektet E39 Hjartåberga i Volda kommune. Midlene vil i sin helhet bli brukt til restfinansiering av prosjektet, som ble åpnet for trafikk i juni 2014.  

Innenfor foreslåtte bevilgningr til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E39 Kryssing av Romsdalsfjorden, E39 Kryssing av Ørstafjorden, E39 Kryssing av Storfjorden (Hafast), E39 Halsafjorden  og E39 Volda – Ålesund – Molde – Astad. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Med dette budsjettforslaget er ”Ferjefri E39” et stykke nærmere realisering. Avsetting av midler til planlegging er viktig i en tidlig fase, dersom man skal holde framdrift i disse prosjektene. Regjeringens valg av ulike traséer i 2014 legger grunnlaget for at dette er mulig å starte opp allerede nå, går det fram av budsjettforslaget.

Ved behandlingen av konseptvalgutredningen for E39 Skei – Ålesund har regjeringen besluttet at framtidig E39 mellom Skei og Volda skal gå via Byrkjelo, i tunnel gjennom Utvikfjellet, i bru over indre del av Nordfjord og videre til Volda via Kvivsvegen. Regjeringen har også besluttet at vegen gjennom Stigedalen skal opprettholdes som riksveg inntil den nye E39-traséen er ferdig utbygd. Dette innebærer at ferjesambandet Folkestad – Volda opprettholdes som riksvegferjesamband. Statens vegvesen har gitt vegen gjennom Stigedalen riksvegnummer 651. Det skal etableres skilting som viser at riksveg 651 via Stigedalen er en alternativ rute til E39 via Kvivsvegen.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra.

 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

256 millioner kroner er til sammen foreslått til prosjektet E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 16 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg, medregnet bru over Tresfjorden. Av dette er selve kryssingen av Tresfjorden om lag 2 kilometer lang, med ei  bru på 1290 meter på 1,2 kilometer og en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer. Bygging av lokalveger og gng- og sykkelveger, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 med om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til høsten 2012. Vågstrandstunnelen åpnes for trafikk i desember i år, mens Tresfjordbrua ventes åpnet for trafikk i oktober 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Innenfor forslaget til bevilgning for fornying er det satt av midler til utbedring E136 Måndalstunnelene i Rauma kommune.

 • Riksveg 659 Gjøsund – Røysa

På riksveg 658 Gjøsund – Røysa i Giske kommune legges det opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveg med forskutterte midler fra Avinor AS.

 • Riksveg 70

5 millioner kroner er foreslått til restfinansiering av skredsikringsprosjektet riksveg 70 Oppdølstranda i Sunndal kommune. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer er lagt i tunnel. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2014. For riksveg 70 er det ellers prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Møre og Romsdal i 2015 blir etter dette 181,1 millioner kroner, mot 131 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Møre og Romsdal er det satt av 46,2 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Riksvegferjer

I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn at det skal settes inn ekstra ferjekapasitet i sambandene E39 Halsa – Kanestrøm og E39 Molde – Vestnes. Dette vil gi økt rutefrekvens og føre til at det blir færre kjøretøy som ikke kommer med på ferje på ønsket avgang.

Det er besluttet at ferjesambandet Volda – Folkestad skal videreføres som riksvegsamband også etter åpningen av E39 Hjartåberga, går det fram av budsjettforslaget.

Kystforvaltning

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til utarbeiding av reguleringsplan for Stad skipstunnel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg er det aktuelt å bruke slike midler til prosjektene Indre Ålesund havn (Aspevågen) og ”Nordlig innseiling Ålesund” (Kalvøysundet).

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte tiltak i farleden for innseilingen til Ålesund i Ålesund kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Sande kommune får 3,4 millioner kroner i tilskudd til forlenging av molo i Haugsbygda.
 • Smøla kommune får 6,8 millioner kroner i tilskudd til utviding av kai i Vikan

Sør-Trøndelag

Veg

 • E 39

107 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Den nye vegen bygges ut med 10 meter bredde og forsterket midtoppmerking fra Harangen til Stokkhaugen og med 8,5 meter bredde videre til Høgkjølen. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2015. I tillegg til de foreslåtte midler i 2015 er det satt av 30 millioner kroner i statlige midler til refusjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 

 • E6

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2015.

100 millioner kroner er foreslått til E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune: Prosjektet er første etappe i en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Det foreligger godkjent rfeguleringsplan for strekningen, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Til E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen er det foreslått 200 millioner kroner. Av dette forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er delvis bompengefinansiert innenfor Miljøpakke Trondheim trinn 2. Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts over en strekning på 7,9 kilometer. Tilrettelegging for gående og syklende ivaretas ved bygging av 3,5 kilometer gang- og sykkelveg fra Klett og nordover til Heimdal langs fylkesveg 900 (Heimdalsvegen). Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) pågår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme så snart det foreligger nærmere avklaringer og før anleggsstart. Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.   

82 millioner kroner er foreslått til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 23 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer firefelts veg, medregnet den 2,6 kilometer lange Strindheimtunnelen på 2,6 kilometer under Møllenberg og fram til Strindheimkrysset. Anleggsarbeidet startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni i år. Midlene i 2015 går til restarbeider.

Innenfor Miljøpakke Trondheim er det prioritert statlige midler og bompenger til å bygge gang- og sykkelveg på E6 Klett – Heimdal.

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til strakstiltak i tunnelene på E6 mellom Ranheim og Værnes i Sør- og Nord-Trøndelag.

Det er satt av midler til planlegging av strekningen E6 Ulsberg – Melhus. Midler er også satt av til planlegging av E6 Ranheim – Værnes, i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Sør-Trøndelag i 2015 blir etter dette 190,3 millioner kroner, mot 118 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Sør-Trøndelag er det satt av 12 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

10 millioner kroner er satt av til å sluttføre ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon, noe som vil gi ny tverrforbindelse over stasjonsområdet til Brattøra.

På Trønderbanen legges det opp til å forlenge togpendelen Steinkjer – Lerkendal til å omfatte stasjonene Melhus, Ler og Lundamo sør for Trondheim.

Luftfart

For 2015 er det foreslått tre millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Ørland lufthavn.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Trondheimsregionen har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 620  millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det t lagt til grunn en tildeling av 170 millioner kroner til Trondheimsregionen.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett.  Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Trondheim om bymiljøavtale høsten 2014 eller våren 2015. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015. Eventuelle statlige midler forutsettes benyttet til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at eventuelle midler skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Trondheim som gjelder fra 2015.

Trondheim har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig av om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner som tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Hitra kommune får nær 1,1 million kroner i tilskudd til arbeid med utdyping i Sætervågen.
 • Hitra kommune fikk i 2014 et tilsagn om 9 millioner i tilskudd til kai i Sandstad. Tilskuddet kan utbetales i 2015

Nord-Trøndelag

Veg

 • E6

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til strakstiltak i tunnelene på E6 mellom Ranheim og Værnes i Sør- og Nord-Trøndelag.

Det er satt av midler til planlegging av disse prosjektene: E6 Grong – Nordland grense, E6 Kvithammar – Åsen, E6 Åsen - Steinkjer og E6 Ranheim – Værnes.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Nord-Trøndelag i 2015 blir etter dette 140 millioner kroner, mot 92 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Nord-Trøndelag er det satt av 3 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Modernisering av Trønder- og Meråkerbanen

154 millioner kroner er foreslått til prosjektet Modernisering av Trønder- og Meråkerbanen. Prosjektet omfatter elektrifisering av de to banene og nytt dobbeltspor Hell-Værnes. 

I første omgang skal det bygges dobbeltspor på strekningen Hell – Værnes.

Utskifting av Stjørdalselva bru fra 1900 inngår som en del av byggingen av dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten i togframføringen på Trønderbanen. Prosjektet legger også til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i Gevingåsen tunnel som ble åpnet i 2011 og bidrar til kortere kjøretid mellom Trondheim og Steinkjer. Prosjektet har også sammenheng med ombyggingen av Værnes holdeplass. Byggeplan for strekningen Hell – Værnes blir ferdig høsten 2014. Det nye dobbeltsporet planlegges tatt i bruk i 2017/2018 og sluttføres i 2018. Prosjektet legger til rette for senere elektrifisering av strekningen.

For prosjektet ”Elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen” videreføres planlegging av elektrifisering ved at det utarbeides detaljplan og underlag for ekstern kvalitetssikring (KS2). Det legges også opp til detaljplanlegging av nye omformerstasjoner ved Stjørdal og Steinkjer for å håndtere økt togtrafikk på banestrekingene.

65 millioner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.

Nordland

Veg

 • E6 med tilknytninger

225 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Av dette forutsettes 125 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter. For legge til rette for en effektiv gjennomføring av utbedringsarbeidene, vil det bli utprøvd en type kontrakt som betyr at samme entreprenør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og det meste av drift og vedlikehold mellom Korgen og Bolna.En slik ”vegutviklingskontrakt” får en varighet på 15 år. På grunn av manglende interesse ved utlysing av prosjektet er Statens vegvesen nå i dialog med entreprenørbransjen før Statens vegvesen så lyser ut prosjektet på nytt. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018 som tidligere forutsatt. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

270 millioner kroner er føreslått til prosjektet riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø og er foreslått bompengefinansiert. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 220 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en samlet lengde på 5,4 kilometer, medregnet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – Gamle riksveg (riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Utbygging av gang- og sykkelvegnett inngår også i prosjektet. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart i januar 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Bypakke Bodø er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

Innenfor forslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til å starte utbedringsarbeidene i flere av tunnelene på E6 mellom Korgfjellet og Fauske.

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, er det satt av midler til utbedring av disse tre bruene på E6 i Nordland: Midtengen bru i Hemnes kommune, Finneidstraumen bru i Fauske kommune og Medbyelv bru i Narvik kommune. Innenfor de foreslåtte kompensasjonsmidlene er det også satt av midler til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune.

Det er satt midler til planlegging av prosjektene E6 Sørelva – Borkamo i Saltdal kommune, E6 Sørfoldtunnelene og E6 Ulvsvågskaret i Hammarøy kommune.

Det er også satt av planleggingsmidler til E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt,  i Nordland og Troms. Dette prosjektet planlegges for gjenomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

 • E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik 

670 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik” i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 8 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ei ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. Brua bygges som hengebru med samlet lengde 1 533 meter. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Prosjektet korter inn E6 med 18 kilometer og reduserer kjøretiden med 15-20 minutter mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ventes nå åpnet for trafikk i februar 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017.

 • E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Til skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 108 millioner kroner. Prosjektet omfatter en tunnel og flere skredoverbygg og skredvoller. Anleggsarbeidene startet i september 2011. Tunnelen gjennom Hamnøyfjellet ble åpnet for trafikk i desember 2013. Resten av prosjektet åpnes for trafikk i desember 2014. Midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.  

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Nordland i 2015 blir etter dette 205,8 millioner kroner, mot 160 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Nordland er det satt av 52,6 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

 • Nordlandsbanen

10 millioner kroner er avsatt til planlegging og mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider for å forlenge kryssingssporet og bygge holdeplass ved Oteråga 24, kilometer øst for Bodø. Kostnadene er foreløpig beregnet til om lag 130 millioner kroner.  Et lengre kryssingsspor vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Midlene er en del av en bevilgning på i alt 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.

Fem millioner kroner er foreslått til å fullføre prosjektet Tverlandet holdeplass. Prosjektet omfatter etablering av en ny holdeplass med parkeringsareal på Tverlandet sørøst for Bodø. Anleggsarbeidene blir ferdig i andre kvartal i 2015, og holdeplassen skal tas i bruk 1. juli 2015.

65 millioner kroner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.

 • Ofotbanen

67 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnefjell. I tillegg skal det anskaffes en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm. Prosjektet startet i 2014, og skal etter planen avsluttes i 2015.

143 millioner kroner er foreslått til å sluttføre anleggsarbeidene med å forlenge kryssingsspor på Bjørnfjell og til å videreføre anleggsarbeidene med forlenging av kryssingsspor på Rombak.

40 millioner kroner går til sluttbetaling av LKABs forskuttering av Straumsnes kryssingsspor som ble bygget ferdig i 2011.

20 millioner kroner er foreslått til å planlegge sporforlenginger  på Narvik stasjon for å tilpasse stasjonen til lengre godstog og til bygging av nytt kryssingsspor på Djupvik.  

10,5 millioner kroner er avsatt til profilutvidelser i to tunneler på Katterat kryssingsspor og installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen. Midlene er en del av en bevilgning på 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.  

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det arbeides videre med innholdet i basen med sikte på etablering i 2015.

I alt 358,3 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner.Tre av havnene ligger i Nordland, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til:

-          Napp fiskerihavn i Flakstad kommune
-          Myre fiskerihavn i Øksnes kommune
-          Hovden fiskerihavn i Bø kommune.

Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor dette forslaget er det satt av midler til å starte farledsprosjektet ”Innseiling Bodø”, i Bodø kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Øksnes kommune får 307 000 kroner i tilskudd til flytekai i Myre
 • Andenes kommune får 625 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Andøy 
 • Meløy kommune får 938 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Reipå
 • Vestvågøy kommune 1 345 000 kroner i tilskudd til kai i Ballstad
 • Lurøy kommune får 450 000 kroner i tilskudd til utdyping i Aldersundet kroner

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Raftsundet” i kommunene Vågan og Hadsel.

Troms

 Veg

 • E8

Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til utbedring av Tromsøysundtunnelen på E8 i Tromsø kommune.

Det er satt av midler til planlegging av Transportnett Tromsø og E8 Sørbotn – Laukslett.

 • E10/riksveg 85

Det er også satt av planleggingsmidler til E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt,  i Nordland og Troms. Dette prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

 • Harstadpakken – Riksveg 83

Innenfor Vegpakke Harstad settes det av statlige midler og bompenger til en rekke tiltak på riksveg 83, blant annet til utbedring av flere kryss og bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Kanebogen – Byskillet, tunnel mellom Seljestad og Sama og en rekke støy- og kollektivtiltak. Vegpakke Harstad er vedtatt delvis bompengefinansiert. Vegpakke Harstad er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

 • E6

230 millioner kroner er foreslått bevilget til E6 Sørjosfjellet i Nordreissa kommune. Prosjektet omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg i dagen og en 4,7 kilometer lang tunnel mellom Langslettkrysset (fylkesveg 866 til Skjervøy) og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag to kilometer veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Anleggssarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2016.

Til skredsikringsprosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Kåfjord kommune er det foreslått å bevilge 232 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Bygging av ei bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6 er også deler av prosjektet. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E6 med 9-10 kilometer og en reduksjon i kjøretiden med om lag 10 minutter. Anleggssarbeidene starter i oktober i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.  

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, er det satt av midler til utbedring av bruer og flaskehalser på E6 i Troms. Tiltakene omfatter Skogstad bru i Bardu kommune, Numedal bru i Kåfjord kommune og Rakenesura  i Kvænangen kommune.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektene E6 Kvænangsfjellet i kommunene Kvænangen og Nordreissa og E6 Nordkjosbotn – Hatteng i Storfjord kommune. 

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Troms i 2015 blir etter dette 143,9 millioner kroner, mot 100 millioner kroner i 2014.

 • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Troms er det satt av 26 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Kystforvaltning

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner er det satt av midler til å sluttføre tiltak i Sommarøy havn i Tromsø kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner som tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Tromsø kommune får vel 10,7 millioner kroner i tilskudd til utdyping og kai i Breivika
 • Tromsø kommune får dessuten et tilsagn om tilskudd på vel 10,7 millioner kroner til  utdyping og kai i Breivika. Tilskuddet kan utbetales i 2016
 • Kvænangen kommune får vel 1,8 millioner kroner i  tilskudd til utdyping og kai i Burfjord.Tilskuddet kan utbetales i 2016

Tiltaket ”Innseiling til Tromsø” er blant prosjektene som er aktuelle for tildeling av planleggingsmidler i 2015.

Finnmark

Veg

 • E6 med tilknytninger

Til E6 Storsandnes – Langnesbukt er det foreslått 63 millioner kroner. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter bygging av 4,8 kilometer ny veg. 3,4 kilometer av den nye vegen legges i tunnel. Den nye vegen korter inn E6 med om lag fire kilometer. Det er lagt opp til anleggstart i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. 

290 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen, med lengde om lag 2,4 kilometer og Storvikatunnelen med lengde 1,2 kilometer. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2013,  og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

Til prosjektet E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft er det foreslått 64 millioner kroner til sluttoppgjør med entreprenører. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2013.

Det er ellers satt av midler til planlegging av prosjektet E6 Avlastingsveg Alta og prosjektet riksveg 94 Skaidi – Hammerfest.

Innenfor forslag til bevilgninger  for fornying av riksvegnettet er det satt av midler til utbedring av Kvalsund bru på riksveg 94 og til diverse forsterkningsarbeider på strekningene Skaidi – Hammerfest på riksveg 94 og Halsebakken – Brennfjell på E6.

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift er det satt av midler til utbedring av Fallejohka bru og Skuggelv bru, begge i Kvalsund kommune. I tillegg er det – innenfor den foreslåtte bevilgning – satt av midler til utbedring av Nyelv bru på E6 i Nesseby.

 • E105

I budsjettforslaget er det prioritert midler til E105 Elvenes – Hesseng i Sør-Varanger kommune. Da Stortinget høsten 2013 behandlet budsjettet for 2013 ble det lagt opp til å gjennomføre utbyggingen i to etapper, med Rundvannet – Hesseng som første etappe. Det legges nå opp til å bygge ut hele strekningen som ett prosjekt for å sikre effektiv anleggsdrift. I tillegg er det satt av midler til restfinansiering for utbyggingen av E105 Storskog – Elvenes.

 • E69 

Innenfor investeringsrammen er det satt av midler til restarbeider og sluttoppgjør for  skredsikringsprosjektet E69 Ytre Sortevik, som åpner for trafikk i oktober 2014.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Finnmark i 2015 blir etter dette 70 millioner kroner, mot 63 millioner kroner i 2014.

Kystforvaltning

 • Farledstiltak – kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen har foreslått 58 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Det foreslåtte beløpet gjelder to farledstiltak, begge i Finnmark. Beløpet er fordelt slik:

- 38 millioner kroner til å utvide farleden inn til Polarbase i Hammerfest. Farleden skal her utvides og utdypes ned til  -17 meter. Prosjektet startet høsten 2014 med en bevilgning på 10 millioner kroner. Prosjektet har en kostnadsramme på 96 millioner kroner og ventes ferdig i 2016.

- 20 millioner kroner til farledstiltak i Leirpollen i Tana kommune – for å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutviding og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er i alt 150 millioner kroner. Prosjektet planlegges sluttført i 2016.

 • Tiltak i fiskerihavner

Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner er det satt av midler til å videreføre tiltak i Berlevåg havn i Berlevåg kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Sør-Varanger kommune får 1,2 millioner kroner i tilskudd til flytebrygger i Bugøynes
 • Lebesby kommune får 884 000 kroner i tilskudd til flytebrygger i Kjøllefjord
 • Berlevåg kommune får tilsagn om 2,8 millioner kroner i tilskudd til flytebrygge i Berlevåg.Tilskuddet kan utbetales i 2016
 • Hasvik kommune får tilsagn om nær 1,3 millioner kroner i tilskudd til flytebrygge i Hasvik. Tilskuddet kan utbetales i 2016
 • Lebesby kommune fikk i 2014 tilsagn om 11 millioner kroner i tilskudd til utdyping i Kjøllefjord.Tilskuddet kan utbetales i 2015

”Innseiling til Hambukt”, Lakselv, er blant prosjektene som er aktuelle for tildeling av planleggings midler i 2015.