Historisk arkiv

Norge og Romania inngår historisk samarbeidsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Næringsutvikling, forskning, energi og justissamarbeid er viktige satsingsområder for samarbeidet mellom Norge og Romania i årene fremover. Gjennom EØS-midlene er det satt av 502,5 millioner euro til tolv samarbeidsprogrammer. Dette er den første av rammeavtalene som skal inngås med 15 land om bruk av totalt 2,8 milliarder euro.

– Regjeringen har vært opptatt av å bruke EØS-midlene til å styrke innsatsen og samarbeidet for å skape økonomisk vekst og fremgang i Europa. Det får vi til gjennom denne avtalen, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

Avtalen ble undertegnet i Bucuresti torsdag formiddag og er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har inngått med Romania noensinne.

Inviterer norsk næringsliv

Det er knyttet store forventninger til at programmene skal bidra til å skape fremtidsrettede arbeidsplasser. Om lag 160 millioner euro er satt av til næringslivs-, forsknings- og energisamarbeid.

– EØS-midlene skal i første rekke komme Romania til gode, men programmene gjennomføres i samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god invitasjon til for eksempel norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder, sier Vik Aspaker.

Innovasjon Norge har ansvaret for gjennomføringen av næringslivs- og energiprogrammene, mens Forskningsrådet deltar i gjennomføringen av forskningsprogrammet. Sammen med 14 andre norske fagetater vil de spille en nøkkelrolle for å engasjere norske partnere i prosjekter under de tolv samarbeidsprogrammene.

Innsats for romfolk

I tillegg til næringslivs- og forskningssamarbeid inkluderer avtalen programmer om justis- og politisamarbeid, helse, kultur og tiltak for å bedre romfolks levekår.

– Programmet mot fattigdomsbekjempelse er på 70 millioner euro og skal særlig rettes inn mot romfolk. Men også i andre programmer øremerkes støtte til tiltak for romfolk, sier statsråden.

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Avtalen mellom Norge og Romania er den første avtalen som undertegnes for bruk av EØS-midler for perioden 2014-2021. Romania er nest største mottakerland. Se vedlagte faktaark for oversikt over alle programmene og norske partnere.

Vedlegg: Faktaark