Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.

Les dokumentet

Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid. Veilederen tar videre for seg den delen av forskriften som gjelder konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

I Norge er ansvaret for KU-forskriften delt mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klima- og miljødepartementet har ansvar for den delen av regelverket som gjelder konsekvensutredning for tiltak etter andre lover enn plan- og bygningsloven. Hvilke tiltak og lover dette gjelder, fremgår av forskriftens to vedlegg, og gjelder behandling etter sektorlover som for eksempel vindkraftanlegg etter energiloven eller anlegg for farlig avfall etter forurensningsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for den delen av regelverket som gjelder planer etter plan- og bygningsloven, og det er denne delen veilederen handler om.

Kommunen har en særlig viktig rolle som ansvarlig myndighet for planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av KU-forskriften. Kommunen skal påse at bestemmelsene i forskriften følges. Tilsvarende er fylkeskommunen ansvarlig myndighet for regionale planer, og departementet for statlige planer.

Krav om planprogram og konsekvensutredninger er hjemlet i plan- og bygningsloven. De nærmere regler for hvilke planer som omfattes av regelverket om konsekvensutredninger fremgår av KU-forskriften. Avklaringen av om det må gjennomføres en konsekvensutredning ved utarbeidelse av en plan, gjøres altså ved en nærmere vurdering etter bestemmelsene i KU-forskriften. Dersom en plan er vurdert som KU-pliktig, skal utredningene gjøres i samsvar med KU-forskriften. Behandlingen etter forskriften skal inngå som en integrert del av planprosessen for den aktuelle plantypen.

Departementet vil understreke at selv om en plan ikke er omfattet av bestemmelsene om konsekvensutredning, er det krav til planprogram for alle regionale planer og kommuneplaner, jf. pbl. § 4-1 første ledd, og krav til planbeskrivelse som belyser virkningene av planforslaget, jf. pbl. § 4-2 første ledd.

Miljødirektoratet har egen veiledning om konsekvensutredninger for klima og miljø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet