Historisk arkiv

2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Stortinget ga 18. juni 2009 sitt samtykke til at Norge deltar i det europeiske året 2010.

EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Det europeiske året skal øke samfunnets bevissthet om fattigdom og fornye den politiske forpliktelsen til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon.

 

Pris til NAV Gjøvik for godt arbeid med kvalifiseringsprogrammet
Prisvinnere fra NAV Gjøvik


På avslutningskonferansen for det europeiske fattigdomsåret 2010, ble NAV Gjøvik tildelt en pris for godt arbeid med kvalifiseringsprogrammet. Juryen begrunnet valget blant annet med at de har vist stor kreativitet og nytenkning i arbeidet med å etablere kvalifiseringsprogrammet.
Les hele saken 

 

Fagbladet var en av vinnerne i journalistkonkurransenVinnere av journalistkonkurransen
De nasjonale vinnerne av journalistkonkurransen som er organisert av EU i tilknytning til det europeiske fattigdomsåret 2010 er kåret.

Innenfor sjangeren audiovisuelle medier gikk prisen til innslaget ”Fattighuset” av TV 2-teamet Per Kristian Orset og Kåre Breivik.

Vinner av tekstkonkurransen ble Ingvild Bryn Rambøls artikkel ”Adgang forbudt for fattige”, som stod på trykk i Fagbladet. Ragnar Semundseth i EUs delegasjon til Norge delte ut de to prisene under det nasjonale avslutningsarrangementet for året i Drammen 14. desember. 

 

Se avslutningsarrangementet på nett-tvAvslutningsarrangement på nett-tv
Den offisielle avslutningen av det europeiske fattigdomsåret 14. desember 2010 ble sendt på nett-tv. Se sendingen her:
Nett-tv del 1, kl 10.00–12.15     
Nett-tv del 2, kl 13.50–15.20  

 

Samarbeid om fattigdom i EuropaSamarbeid om fattigdom i Europa

– Det europeiske fattigdomsåret gir muligheter til å utveksle erfaringer og kunnskaper om tiltak for å bekjempe fattigdom og fremme inkludering over hele Europa, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Velferdsalliansens internasjonale fattigdomskonferanse 2. september 2010.

 

 

EUs fokusuker i oktober

I perioden 11.-24. oktober vil det finne sted en rekke arrangementer i regi av EU-kommisjonen i tilknytning til det europeiske året 2010. Søndag 17. oktober er den internasjonale fattigdomsdagen. Den årlige rundebordskonferansen om fattigdom og sosial eksklusjon avholdes 18.-19. oktober. Tema for årets konferanse er strategier for aktiv inkludering.
Les mer 

Den 19. og 20. oktober arrangeres forumet “Building together a society for all - A circus against exclusion”. Formålet er å vise fram mangfoldet i aktører og prosjekter som er organisert i løpet av det europeiske året 2010.
Les mer

 

29 konkrete eksempler på fattigdomsbekjempelse

EU-kommisjonen har i samarbeid med de 29 deltakerlandene (27 medlemsstater i EU, samt Island og Norge) laget videoer med konkrete eksempler på initiativ og tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Videoen for Norge og de andre landene kan du se på www.tvlink.org/povertyineurope.

 

 

Samarbeid om fattigdom i EuropaFokusuker høsten 2010

Velferdsalliansen/EAPN Norway arrangerer i forbindelse med det europeiske fattigdomsåret 2010 fire fokusuker over hele landet, i Oslo (uke 35), Bergen (uke 37), Trondheim (uke 38) og Tromsø (uke 39). Det vil blant annet være markedstorg hvor publikum kan møte en rekke frivillige organisasjoner som arbeider for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Program for fokusukene:

 

 

Journalistkonkurranse om fattigdom og sosial ekskluderingJournalistkonkurranse

 

EU-kommisjonen har lyst ut en journalistkonkurranse i tilknytning til det europeiske året 2010. Formålet er å støtte og anerkjenne journalister som gjennom sitt arbeid bidrar til økt bevissthet og forståelse om fattigdom og sosial ekskludering. Journalister og miljøer i Norge kan delta. Fristen for deltakelse er 24. september 2010. Interessert?

Mer om journalistkonkurransen

 

Art Partner Project(IN)VISIBLE – Kunst som talerør

 

(IN)VISIBLE er et initiativ av EU i tilknytning til det europeiske fattigdomsåret 2010. Prosjektet kobler sammen kunststudenter og mennesker som opplever fattigdom og sosial eksklusjon. Målet er å gi samfunnets usynlige en stemme gjennom kunsten. Prosjektet skal munne ut i en fotoutstilling. Bidrag må lastes opp innen 15. oktober 2010. Interessert?

Mer om kunstprosjektet 

 

 

 

 

Ambassadører

Maria Reklev Steinar J. Olsen Honoratte Muhanzi Kashale Anna Holm Heide

Maria Reklev, Steinar J. Olsen, Honoratte Muhanzi Kashale og Anna Holm Heide er ambassadører for 2010.
Mer om ambassadørene

 

 

 

Mål

De overordnede målene med det europeiske året 2010 er å øke samfunnets bevissthet på feltet og fornye den politiske forpliktelsen til EU og deltakerlandene til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Målsettinger for det europeiske året 2010 i Norge er å:

  1. Øke kunnskapen i befolkningen om utberedelsen av og årsaker til fattigdom og sosial eksklusjon.
  2. Endre holdningen i befolkningen generelt og aktørene spesielt til at alle har et ansvar for å inkludere personer som faller utenfor.
  3. Øke kunnskapen til personer som er utsatt for fattigdom om hvilke muligheter de har, og bidra til å skape motivasjon for endring.
  4. Ta i bruk nye virkemidler og arenaer i arbeidet mot fattigdom.

 

Det er utarbeidet et nasjonalt program for gjennomføringen av det europeiske året i Norge.

 

Områder

De tematiske hovedfokusområdene for året i Norge er:

  1. Inkludering av utsatte barn og unge.
  2. Lokale strategier og partnerskap for aktiv inkludering og fattigdomsbekjempelse - kvalifiseringsprogram som virkemiddel.
  3. Frivillige organisasjoner som arena for deltakelse og inkludering.

I løpet av det europeiske året 2010 vil det være både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter. Institusjoner og organisasjoner i Norge kan søke om tilskudd til nasjonale aktiviteter og arrangementer, se utlysning på nav.no.  Søknadsfristen er 13. februar 2010.

Arbeidsdepartementet er nasjonal gjennomføringsinstans og har et overordnet ansvar for å koordinere deltakelsen i det europeiske året i Norge. Velferdsalliansen, Samarbeidsforum mot fattigdom, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, Fellesorganisasjonen (FO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er blant en rekke samarbeidspartnere.

Arbeidsdepartementet kan gi tillatelse til bruk av den offisielle logoen for det europeiske året 2010 i tilknytning til nasjonale og lokale aktiviteter og arrangementer i 2010, så fremt disse er i tråd med mål og retningslinjer for året. En kort skriftlig søknad med opplysninger om type arrangement, navn på arrangør, dato og program sendes på e-post til Arbeidsdepartementet.

 

Mer informasjon

 

Arrangementer og aktiviteter

 

Dokumenter

 

Video om fattigdom i Norge

Artikkel Sist oppdatert: 16.10.2013

EU har laget filmer om fattigdom i 29 europeiske land. Den norske filmen handler om Naima, enslig fembarnsmor fra Somalia.

Logo og bildemateriell