Historisk arkiv

Disse prosjektene mottar støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

15 prosjekter får nå statlig støtte for innovativ bruk av fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor. Prosjektstøtten skal bidra til å stimulere til ytterligere samarbeid og nye gode løsninger som offentlige virksomheter kan nyttiggjøre seg.

Oversikt over prosjekter som mottar støtte – åpne standarder

 • Statistisk sentralbyrå er for sitt prosjekt ”CoSSI-PXML statistikk-datautveksling” med total kostnadsramme på kr 740.000 tildelt kr 300.000. Prosjektet vil bidra til en mer effektiv utveksling og distribusjon av statistiske data mellom ulike deler av det offentlige, og mellom det offentlige og private aktører. Det forutsettes at prosjektet avsluttes før 1. november 2008.  Andre deltakere i prosjektet er COWI AS og kommunenes Kompas-Forum.
   
 • Uninett ABC er for sitt prosjekt ”Demokrati 0.9” med total kostnadsramme på kr 1.500.000 tildelt kr 500.000. Prosjektet tar mål på seg å prøve ut løsninger for digitale valg – tilpasset ulike såkalte nettsamfunn og de ulike teknologiplattformene i bruk ved skolene, men basert på FEIDE og sikker identifikasjon. Dette er et interessant initiativ som kan bidra til å øke valgdeltakelsen blant unge – både ved skolevalgene og ved de egentlige valgene. Tilskuddet gis under forutsetning at prosjektforslaget strammes inn ift opprinnelig plan (hvor det søkes om kr 750.000). Selskapet Nomadene AS deltar også i prosjektet.
     
 • Kommunenes sentralforbund er for sitt prosjekt ”Integrasjon av IKT-systemer i kommunene” med total kostnadsramme på kr 2.905.600 tildelt kr 790.000. Prosjektet adresserer et viktig innsatsområde, nemlig utviklingen av elektroniske publikumstjenester i kommunene, og standardiserte grensesnitt mellom de skjemaløsninger, fag- og arkivsystemer som ligger til grunn for slike tjenester. Prosjektet vil pilotere konkrete standarder i samarbeid med enkeltkommuner og aktuelle løsningsleverandører. Tilskuddet gis under forutsetning av at prosjektet strammes inn ift opprinnelig plan (hvor det ble søkt om kr 1.000.000 i støtte). Støtten skal gå til tiltak som sikrer konkret implementering av standarder. I prosjektet vil også Brønnøysundregistrene, flere kommuner og leverandører delta. Prosjektet ha utviklingselementer basert på fri programvare.
   
 • Universitetet i Oslo / USIT er for sitt prosjekt ”Samlingsforvaltning basert på åpne standarder” med total kostnadsramme på kr 850.120 tildelt kr 349.650. Prosjektet vil gjennom implementering av standarder få til en mer effektiv datautveksling mellom ulike museumssamlinger, og vil derved bidra til utviklingen av en tjenesteorientert arkitektur og nye digitale tjenester innen ABM-sektoren. 
   
 • Høgskolen i Østfold er for sitt prosjekt ”Stortinget når det passer” med total kostnadsramme på kr 686.000 tildelt kr 293.000. Prosjektet skal legge til rette for høykvalitets videooverføring av Stortingets møter over Internet, og bl.a. vurdere mulighetene for økt interaktivitet. Prosjektet er interessant både teknologisk og i et demokratiperspektiv. Stortingets administrasjon og Uninett deltar også i prosjektet.
   
 • Stiftelsen Åpne kontorprogram er for sine to prosjekter ”Oversettelse, tilpasning og vedlikehold av OpenOffice.org” og ”Frie norske ordlister” med en samlet kostnadsramme på kr 733.500 tildelt kr 356.000. De to prosjektene vil på en god måte bidra til økt nytteverdi av tilgjengelige åpne kontorstøtteverktøy og dermed økt utbredelse av åpne dokumentformater i Norge.  Tilskuddet gis under forutsetning av at oversettelsesprosjektet omfatter oversettelse av OpenOffice både til bokmål og nynorsk.

Oversikt over prosjekter som mottar støtte – fri programvare

 • Kongsberg kommune er for sitt prosjekt FriKomPort med total kostnadsramme på kr 2.000.000 tildelt kr 490.000. Prosjektets mål er å videreføre FriKomPort som fri-programvare basert portalløsning for annonsering og administrasjon av interne kurs på tvers av kommuner. Løsningen blir vurdert å være en suksess, men bør spres til flere kommuner. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare skal søker sørge for spredning av løsningen til nye kommuner. Støtten skal ikke gå til utvikling av ny funksjonalitet. Det forutsettes også at prosjektet deponerer koden (code resorting). Andre deltakere i prosjektet er Objectnet AS LinuxLabs AS. 
   
 • Øvre Eiker kommune er for sitt prosjekt ”40 x OLPC til barnehager/skoler” med total kostnadsramme kr 221.800 tildelt kr 101.000. Prosjektet vil teste ut fri-programvare baserte, enkle PCer (maskiner av typen One Lap Top Pr Child) i norske barnehager. Prosjektet har en interessant innretning mot samarbeid med barnehager/barneskoler i tredje verden, og utveksling av erfaringer med bruk av denne type løsning. Tilskuddet gis under forutsetning av at erfaringene oppsummeres og at prosjektet også omfatter et informasjonsseminar om prosjektet og tematikken ”IKT i bistand” som holdes innen 1. november 2008. Andre deltakere i prosjektet er Rådet for Drammensregionen og Buskerud fylkeskommune.
   
 • Hurum kommune er for sitt prosjekt ”Videreutvikling av Skolelinux” med total kostnadsramme på kr 2.300.000 tildelt kr 450.000. Prosjektets skal bl.a. arrangere 7 utviklersamlinger innenfor rammen av initiativet Fri programvare i skolen (FRISK), for derigjennom å forsere arbeidet med videreutviklingen av Skolelinux – som er et helt sentralt produkt ift bruken av fri programvare i norsk skole. Andre deltakere i prosjektet er bl.a. Universitetet i Agder og Stiftelsen SLX Debian Labs.
   
 • Buskerud fylkesbibliotek er for sitt prosjekt ”Oversettelse av Koha til nynorsk” med total kostnadsramme på kr 45.000 tildelt kr 22.500. Prosjektet vil oversette biblioteksystemet Koha til nynorsk. Koha, som er basert på fri programvare, vil gjennom dette tilskuddet gjøres tilgjengelig for nye brukergrupper. 
   
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er for sitt prosjekt ”NOARK-kjerne som fri programvare” med total kostnadsramme på kr 1.250.000 tildelt kr 250.000. Dette er et interessant initiativ rettet mot sak/arkiv-løsningene i det offentlige, og mot fleksibilitet og informasjonsarkitektur i den sammenheng. Prosjektets resultat har potensielt stort nedslagsfelt i offentlig sektor. Tilskuddet avkortes betydelig ift omsøkt beløp (kr 625.000), og fordrer en spissing ift søkers prosjektplan. Tilskuddet gis under forutsetning av at en innenfor denne rammen konkret får avklart om det er mulig å realisere en NOARK-kjerne som fri programvare. En eventuell tilrådning om å utvikle en slik kjerne må også omfatte at man fra prosjektets side har evnet å få leverandørene til å inngå forpliktende intensjonserklæringer om implementering. Andre deltakere i prosjektet vil være eKoR AS, Riksarkivet, KS og fagsystemleverandører.
   
 • Møre og Romsdal fylke er for sitt prosjekt ”Utvikling av modul for digital eksamen” med total kostnadsramme på kr 800.000 tildelt kr 350.000. Prosjektet tar sikte på å utvikle en enkel men effektiv løsning for tilgangsstyring og gjennomføring av digital eksamen ved skolene. Prosjektet er praktisk rettet – og har stor overføringsverdi til andre fylker/skoler. Deltaker i prosjektet er også Norsk Regnesentral. 
      
 • Møre og Romsdal fylke er for sitt prosjekt ”Plattformnøytral utskriftsløsning for videregående skole” med total kostnadsramme på kr 250.000 tildelt kr 125.000. Prosjektet tar sikte på å utvikle gode fri-programvare baserte løsninger for printerstyring og –administrasjon ved skolene. Prosjektet er praktisk rettet – og har overføringsverdi til andre fylker/skoler. Deltaker i prosjektet er også LinPro AS. 
   
 • Nordland fylkeskommune er for sitt prosjekt ”TERIA – utvikling av tjenester, kompetanse og innhold relatert til fri programvare” med total kostnadsramme på kr 2.000.000 tildelt kr 400.000. Prosjektet er et interessant initiativ som på en god måte vil kunne bidra til mer effektiv kunnskapsdannelse og erfaringsspredning på området fri programvare og åpne standarder innen læringsteknologiområdet. Avkortningen ift omsøkt beløp (kr 1.000.000) fordrer en fokusering på etableringen av et ”Norsk senter for teknologi og læring” og konkrete kurstiltak rettet mot Nordland fylkeskommune. Kursopplegget og kursinnholdet må kunne gjenbrukes av andre fylker. Deltaker i prosjektet er også Cerpus AS.
   
 • Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er for sitt prosjekt ”Risiko ved fri programvare i helsesektoren” med total kostnadsramme på kr 514.500 tildelt kr 207.250. Prosjektet vil bidra til å avklare sentrale premisser og forutsetninger for fri programvare i en samfunnssektor hvor nytteaspektene kan være betydelige.  

Se også:
Utålmodig Grande Røys støtter 15 prosjekter for fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor