Historisk arkiv

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ved revisjonen av 2010-budsjettet har Regjeringen lagt særlig vekt på at reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbytteinntekter og strukturelle skatte- og avgiftsinntekter skal bidra til å styrke budsjettbalansen vesentlig. På enkelte høyt prioriterte områder foreslår Regjeringen utgiftsøkninger som ikke følger av utviklingen i regelstyrte ordninger.

Ved revisjonen av 2010-budsjettet har Regjeringen lagt særlig vekt på at reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbytteinntekter og strukturelle skatte- og avgiftsinntekter skal bidra til å styrke budsjettbalansen vesentlig. På enkelte høyt prioriterte områder foreslår Regjeringen utgiftsøkninger som ikke følger av utviklingen i regelstyrte ordninger.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås nå til om lag 131,5 milliarder kroner. Dette er 17 milliarder kroner lavere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010. Avstanden til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 26 milliarder kroner, mens den ble anslått til nesten 45 milliarder kroner i Nasjonalbudsjettet 2010.

Bevilgningsendringer som fremmes i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 bidrar til å bedre den strukturelle budsjettbalansen med 6,6 milliarder kroner. Inntektene utenom skatter og avgifter øker med 4 milliarder kroner, i hovedsak som følge av høyere utbyttebetalinger, mens utgiftene reduseres med til sammen 2,6 milliarder kroner. Dette omfatter både endrede utgiftsanslag for regelstyrte ordninger og enkelte andre bevilgninger der uforutsette behov og endrede forutsetninger gjør det nødvendig med bevilgningsendringer. I tillegg er det funnet rom for enkelte bevilgningsøkninger for å styrke innsatsen og aktiviteten på noen områder.

Nye anslag for de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene bidrar til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med knapt 10 milliarder kroner, mens bevilgningsendringer som er fremmet for Stortinget tidligere i år, bidrar til å redusere utgiftene med 0,4 milliarder kroner.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter fra 2009 til 2010 anslås nå til om lag 2½ prosent sammenliknet med regnskapet for 2009. I Nasjonalbudsjettet 2010 ble den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2009 til 2010 anslått til 1¾prosent. Økningen i utgiftsveksten skyldes i hovedsak lavere utgifter i regnskapet for 2009 enn lagt til grunn i fjor høst. Den nominelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås nå til 5,6 prosent, mot 4,7 prosent i Nasjonalbudsjettet 2010.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet med til sammen 274 millioner kroner. Forslaget omfatter blant annet 215 millioner kroner til ulike vedlikeholdstiltak på Bergensbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. Videre foreslås det at bevilgningene til riksveier øker med til sammen 259 millioner kroner. Dette gjelder blant annet 80 millioner kroner for å kunne opprettholde rasjonell framdrift i utbyggingen av Kvivsvegen i Møre og Romsdal, 70 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveier og 59 millioner kroner til økt vederlag til OPS-prosjekter.

På Arbeidsdepartementets budsjett foreslås bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak økt med til sammen 247 millioner kroner. Forslaget til bevilgningsøkning medfører i tillegg et økt samlet behov for tilsagnsfullmakter på 110 millioner kroner. Etter disse økningene anslås den totale rammen til arbeidsmarkedstiltak å gi rom for om lag 75000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010. Økte midler til arbeidsmarkedstiltak legger til rette for endringer i tiltakssammensetningen slik at tiltakene bedre kan tilpasses brukernes behov. Dette vil føre til høyere gjennomsnittspris per tiltaksplass enn opprinnelig lagt til grunn.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 200 millioner kroner til ulike tiltak for norske skipsverft, offshoreverksteder og utstyrsleverandører. Av dette foreslås 150 millioner kroner bevilget på Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 50 millioner kroner på Olje- og energidepartementets budsjett. Tiltakene er fordelt på budsjettposter under Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. Regjeringen foreslår også å øke garantirammen under GIEKs Alminnelige garantiordning med 10 milliarder kroner og å øke lånerammen for Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 200 millioner kroner.

Som følge av ny informasjon om utgiftsutviklingen foreslås bevilgningene til de regelstyrte stønadsordningene i folketrygden økt med til sammen om lag 445 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett. Oppjusteringen skyldes i hovedsak økte utgifter til sykepenger og foreldrepenger på til sammen 940 millioner kroner, mens utgiftene til hjelpemidler og legemidler reduseres med til sammen 530 millioner kroner.

På Olje- og energidepartementets budsjett foreslås bevilgningene til CO2-håndtering på Mongstad samlet sett redusert med 122 millioner kroner. Bevilgningen til testsenteret foreslås økt med 388 millioner kroner. Bevilgningsøkningen er i hovedsak knyttet til den delen av anlegget som skal teste såkalt amin-teknologi. Videre foreslås bevilgningen til planlegging av fullskalaanlegg for fangst, transport og lagring av CO2 redusert med 510 millioner kroner, fra 1 260 millioner kroner i saldert budsjett til 750 millioner kroner. Endringen skyldes faseforskyvning av planlagte aktiviteter. De samlede kostnadsanslagene for fullskalaanlegget opprettholdes.

På flere områder foreslås det reduserte utgifter som følge av nye opplysninger. Dette gjelder blant annet bevilgningen til kjøp av klimakvoter, som foreslås redusert med 1085 millioner kroner som følge av at kvoteleveransene i stor grad kommer senere enn tidligere antatt og at kvoteprisene så langt i år vært lavere enn forutsatt i saldert budsjett. Videre reduseres tilskuddene til Statens Pensjonskasse med til sammen 553 millioner kroner, mens utgiftene til videreføring av byggeprosjekter i regi av Statsbygg kan settes ned med 491 millioner kroner, i hovedsak som følge av faseforskyvninger i framdriften til allerede igangsatte byggeprosjekter. Som følge av at lønnsvekstanslaget fra 2009 til 2010 er nedjustert med ¼ prosentpoeng fra anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010, fra 3½ prosent til 3¼ prosent, må det påregnes lavere utgifter i 2010 til lønn og trygdeytelser enn lagt til grunn da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2010 i fjor høst. Utgiftene til inntektsoppgjør mv. settes derfor ned med 650 millioner kroner.

Det forventes nå at det vil ankomme vesentlig færre nye asylsøkere til Norge i 2010 enn lagt til grunn i saldert budsjett. På Justisdepartementets budsjett innebærer dette at utgiftene til drift av mottak for asylsøkere og flyktninger kan reduseres med om lag 323 millioner kroner, mens bevilgningene til ulike tilskudd under Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslås redusert med til sammen 551 millioner kroner.

Inntektene utenom skatter, avgifter og renter foreslås økt med til sammen 4 milliarder kroner. Utbytteinntektene foreslås økt med netto 4 460 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010. Endringen skyldes i hovedsak nye opplysninger om utbytteutbetalingene fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementet. De største økningene gjelder de børsnoterte selskapene Telenor ASA, DnB NOR ASA og Norsk Hydro ASA.

Inntekter som refunderes over Utenriksdepartementets budsjett for å dekke ODA-godkjente flyktningtiltak i Norge foreslås redusert med 654 millioner kroner, hovedsakelig som følge av nedjusterte anslag for ankomster av flyktninger og asylsøkere. Inntektene dekker ODA-godkjente flyktningutgifter på budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Tabellen under oppsummerer forslag om bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2010 som er fremmet tidligere i år, og Regjeringens forslag til endringer i samleproposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2010. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag.

Tabell 1.1 Anslagsendringer og forslag om bevilgningsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen

   

mill. kroner

 

Endrede utgifter fremmet tidligere i år

 

- 413

 

Håndtering av ubåten U-864 utenfor Fedje i Hordaland

-620

 
 

Norske styrker i Afghanistan

188

 
 

Kjøp av innenlandske flyruter

27

 
 

Rentekompensasjon for kirkebygg

-8

 
       

+

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

 

- 2 611

 

Anslagsendringer i folketrygden

445

 
 

CO2-håndtering – investeringer ved testanlegg på Mongstad

388

 
 

Vedlikehold og utbedring av jernbanenettet

274

 
 

Riksveier

259

 
 

Nødnett – fullføring av første byggetrinn mv.

254

 
 

Arbeidsmarkedstiltak

247

 
 

Tiltak for verftsnæringen

200

 
 

Reguleringsfondet til Forsvarsbygg

151

 
 

Statens lånekasse for utdanning

120

 
 

Innovasjon Norge, tapsavsetning

108

 
 

Barnetrygd og kontantstøtte

92

 
 

Tiltak for økt retur av utlendinger uten lovlig opphold

92

 
 

Statlig barnevern

90

 
 

PERFORM-prosjektet

60

 
 

Frivillig skogvern

60

 
 

Forskningsinfrastruktur (fiberoptisk kabel Svalbard)

60

 
 

Mva-kompensasjon - idrettsanlegg

50

 
 

Sysselsettingstilskudd for sjøfolk

-50

 
 

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og transporttiltak

-80

 
 

Tilskudd til barnehager

-116

 
 

EUs rammeprogram for forskning

-126

 
 

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

-183

 
 

Kompensasjon for merverdiavgift

-230

 
 

Legemidler og vaksine knyttet til pandemi

-249

 
 

ODA-godkjent bistandsramme

-283

 
 

Drift av mottak for asylsøkere og flyktninger

-323

 
 

EØS-finansieringsordningene

-447

 
 

Videreføring av byggeprosjekter i regi av Statsbygg

-491

 
 

CO2-håndtering – planleggingsutgifter til fullskalaanlegget på Mongstad

-510

 
 

Endringer på utlendingsfeltet under Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-551

 
 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

-553

 
 

Inntektsoppgjør mv.

-650

 
 

Kjøp av klimakvoter

-1 085

 
 

Andre forslag, netto

366

 

 

 

 

 

-

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter og skatter og avgifter

 

4 011

 

Økte utbytteinntekter, netto

4 460

 
 

Tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte

129

 
 

Nedsettelse av driftskredittrammen til helseforetakene (netto)

68

 
 

Reduserte inntekter under folketrygden

-55

 
 

Salg av klimakvoter

-135

 
 

Refusjon av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge

-654

 
 

Andre forslag, netto

198

 

 

 

 

 

-

Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv.

 

9 994

 

=

Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

 

-17 029

Kilde: Finansdepartementet