Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge og Russland har i dag inngått en avtale om forvaltningen av de felles bestandene i Barentshavet for 2010. Bestandssituasjonen er svært god, og kvotene øker for både torsk og hyse. Det langsiktige samarbeidet om ansvarlig forvaltning, forskning og kontroll gir store gevinster for norske og russiske fiskere og kystsamfunn.

Partene er enige om at torskekvoten i 2010 settes til 607 000 tonn, hysekvoten settes til 243 000 tonn og det åpnes for et loddefiske med en kvote på 360 000 tonn. Partene er også enige om en kvotefordeling og kvoteregulering av blåkveitebestanden.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2010 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer.

Partene har i kvotefastsettelsen for torsk i 2010 justert den etablerte forvaltningsstrategien ved at det er lagt inn en ny mekanisme som skal sikre at kvotefastsettelsen også tar høyde for perioder med sterk vekst og oppskrivinger av bestanden.

Totalkvoten for norsk-arktisk torsk i 2010 er satt til 607 000 tonn. Dette er en økning på 82 000 tonn fra 2009. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 271 000 tonn, dette er en økning på 16%.

Partene har kommet til enighet om en fordelingsnøkkel for blåkveite, som innebærer at Norge får en andel på 51%, Russland får 45% og 4% avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Partene har også fastsatt en totalkvote på 15 000 tonn per år i tre år fremover. Fordelingen er basert på et omfattende vitenskapelig arbeid av norske og russiske forskere.

Som et resultat av arbeidet utført av en teknisk arbeidsgruppe har partene også kommet til enighet om at det fra 1.1.2011 innføres en felles minste maskevidde i trålfisket på 130 millimeter i hele Barentshavet. Dette vil gjøre utøvelsen av fisket enklere for norske og russiske fiskere.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten er økt fra 194 000 tonn for inneværende år til 243 000 tonn i 2010. Dette er i tråd med den etablerte forvaltningsregelen, og er en økning på 25%. Den norske kvoten vil være på 116 000 tonn.

Loddekvoten er satt til 360 000 tonn i 2010, noe som er en liten nedgang fra i år. Loddeforvaltningen er basert på en høstingsregel som det internasjonale havforskningsrådet har vurdert som bærekraftig.

Partene konstaterte at det felles arbeidet for å begrense det ulovlige fisket i Barentshavet har gitt svært gode resultater, og vil fortsette samarbeidet for å bekjempe denne aktiviteten.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2010.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen ble avholdt utenfor byen Sotsji ved Svartehavet, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og lederen for det føderale fiskeribyrået Andrej Krajnij.

Kontakt:

Departementsråd Jørn Krog, mobil 900 24 447
Avdelingsdirektør Sverre Johansen, mobil 980 51 507
Pressevakttelefon 22 24 66 99 

Vedlegg (pdf-format)