Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nytt fra 2012 i helse- og omsorgssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. januar 2012 begynner blant annet Samhandlingsreformen, nyfødte vil bli testet for 21 flere sykdommer og den nye Folkehelseloven trer i kraft.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen innføres 1. januar 2012 og i den forbindelse trer ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Samhandlingsreformen innebærer også at det trer i kraft endringer i 40 andre lover, herunder flere endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Det trer også i kraft flere nye forskrifter og forskriftsendringer. Nytt regelverk er et sentralt virkemiddel for å understøtte samhandlingsreformens mål om bedre samhandling mellom kommunalt nivå og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Samhandlingsreformen

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Et av samhandlingsreformens mål er økt vektlegging av folkehelsearbeid og forebygging av sykdom. Kommune vil blant annet gjennom folkehelseloven få et mer helhetlig ansvar for innbyggerens helse. En nærmere omtale av folkehelseloven og tiltak knyttet til ikraftsetting er omtalt i rundskriv I-6/2011: Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid.

Lettere tilgjengelig regelverk for psykisk helsevern

En ny samleforskrift for psykisk helsevern trer i kraft 1. januar 2012. Den samler elleve tidligere forskrifter for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig. Innholdet i de tidligere forskriftene er i stor grad videreført i den nye samleforskriften.

Nyfødtscreening

Alle nyfødte får i dag tilbud om å bli undersøkt for stoffskiftesykdommen fenylketonuri (også kalt Føllingssykdom eller PKU), og medfødt hypotyreose. For å gjøre det mulig å utvide dette tilbudet med 21 nye sykdommer, er det vedtatt endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse. Det vil gå noe tid til praktisk tilrettelegging (blant annet til å ferdigstille informasjonsmateriale) før utvidelsen av masseundersøkelsen kan starte opp. 

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser trer i kraft 1. januar 2012. Hjerte- og karsykdommer er vår største gruppe av folkesykdommer og det er et stort behov for økt kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling av denne type sykdommer. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal være ansvarlig for det nye nasjonale registeret.

Billigere kolesterolmedisiner

En endring i forskrift om legemidler innebærer lavere pris på det byttbare (generiske) virkestoffet simva¬statin, som er omfattet av trinnprissystemet. Simvastatin er et kolesterolsenkende legemiddel som brukes av om lag 350 000 nordmenn. Dette gir en innsparing for folketrygden på ca 66 millioner kroner i 2012, og redusert egen¬betaling for pasientene på ca 18 millioner kroner.

Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter

En del fysioterapeuter har mindre driftsavtale enn praksisomfanget. Fra 1. januar 2012 kan kommunene utlyse ledige timer eller øke driftsavtalene til avtalefysioterapeutene i kommunen uten å måtte utlyses den ledige kapasiteten eksternt.

Helsetilsynet i fylket integreres med fylkesmannsembetet

Helsetilsynet i fylket vil fra og med 2012 integreres på lik linje med andre fagområder i fylkesmannsembetet og opphøre som egen instans. Fylkesmannen etableres som felles klage- og tilsynsinstans, og fører tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenesten.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter