Historisk arkiv

Nordisk ministerkonferanse: Nidarosdeklarasjon om grønn vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS) har i dag vedtatt en deklarasjon om primærnæringenes og matsektorens ansvar for grønn vekst.

Ni nordiske ministre fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland vedtok 28. juni 2012 Nidarosdeklarasjonen om primærnæringenes og matsektorens ansvar for grønn vekst. 

Norden har rik tilgang på naturressurser som kan gi grunnlag for fremtidig vekst. En bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling og grønn økonomi er utenkelig uten at produksjon av mat og andre biobaserte produkter fra hav, sjø, jordbruk og utmark er inkludert. 

Nidarosdeklarasjonen vektlegger at primærnæringer og foredlingsindustrien er sentrale faktorer for grønn vekst. Målet er økt bærekraftig og konkurransedyktig produksjon innen MR-FJLS-sektorene av mat, fôrmidler, bygnings- og kontruksjonsvirke, bioenergi og innovative nye produkter fra land, hav og vann. 

De nordiske landene legger i deklarasjonen vekt på en rekke tiltak som kan bidra til styrket grønn verdiskaping. 

Sommermøtet 2012 har utover å vedta Nidarosdeklarasjonen om grønn vekst drøftet en rekke tema gjennom seminarer og politiske møter. 

Blant øvrige saker som ble diskutert på ministermøtet var rekruttering til kokkeyrket, nordisk handlingsplan for kost og mosjon og vedtak om nytt rammeprogram for MR-FJLS 2013-2016.

Om sommermøtet 2012
Norge har i 2012 formannskapet for Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS). 

Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS) har denne uken samlet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie er denne uken vertskap når ni nordiske ministre for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS) er samlet mellom 26.-29. juni på Rica Nidelven Hotell i Trondheim til det årlige sommermøtet.

Færøyenes fiskeriminister Jacob Vestergaard, statssekretær i Sveriges Landsbygdepartementet Magnus Kindbom, Ålands næringsminister Frederik Karlstsrøm, Finlands landbruks- og skogbruksminister Jari Koskinen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, visegeneraldirektør i FAO Ann Tutwiler,Islands fiskeri- og landbruksminister Steingrímur J. Sigfússon, Færøyenes handels- og industriminister Johan Dahl, Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri, generalsekretær i Nordisk Ministerråd Halldór Ásgrímsson og Grønlands fiskeriminister Ane Hansen.

De nordiske ministerene samlet, fra venstre: Færøyenes fiskeriminister Jacob Vestergaard, statssekretær i Sveriges Landsbygdepartement Magnus Kindbom, Ålands næringsminister Frederik Karlstsrøm, Finlands landbruks- og skogbruksminister Jari Koskinen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, visegeneraldirektør i FAO Ann Tutwiler,Islands fiskeri- og landbruksminister Steingrímur J. Sigfússon, Færøyenes handels- og industriminister Johan Dahl, Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri, generalsekretær i Nordisk Ministerråd Halldór Ásgrímsson og Grønlands fiskeriminister Ane Hansen. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær Magnus Kindbom  i Sveriges Landsbygdepartement i kulturlandskap på Tautra.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær Magnus Kindbom i Sveriges Landsbygdepartement i kulturlandskap på Tautra. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)