Historisk arkiv

22. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer med dette til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner som deres selskap mener bør inkluderes i 22. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Olje- og energidepartementet inviterer med dette til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner som deres selskap mener bør inkluderes i 22. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Det inviteres til å nominere blokker i områdene Norskehavet og Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Invitasjonen til å nominere blokker gjelder ikke:

• områder som er konsesjonsbelagt
• områder som er inkludert i ”de forhåndsdefinerte områdene”
• ”områder der det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet” jf. Meld. St. 10 (2010-2011) oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; polarfronten, iskanten, Bjørnøya, de kystnære områdene i Troms og Finnmark, Nordland VI og VII og Troms II
• ”områder der det ikke skal utlyses konsesjoner før oppdatering senest i 2014”, jf. St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan); Mørebankene, Iverryggen og Froan/Sularevet.

Det vil være mulighet for alle samfunnsinteresser å komme med innspill til departementet om de områder som nominasjonen omfatter.

Frist for nominasjonene og offentlige innspill er 11. januar 2012 klokken 12.00.

Om prosessen
Departementet vil utarbeide et forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde. I den forbindelse har departementet invitert selskapene på norsk sokkel til å komme med innspill til arealer de synes er interessante. Innspillene fra selskapene vil være med som en del av beslutningsgrunnlaget når departementet utarbeider forslaget om blokker til utlysning.

Samtidig som nominasjonsprosessen foregår, er det mulig for alle samfunnsinteresser å komme med innspill. Departementet vil utarbeide et forslag om blokker til utlysning etter at fristen for nominasjoner er utløpt. For å sikre at innspillene fra alle samfunnsinteresser kan tas i betraktning, må innspillene være departementet i hende ved utløp av nominasjonsfristen.

Innspillene vil gjøres tilgjengelige på www.oed.dep.no

Når Departementets forslag om blokker til utlysning foreligger, vil forslaget være gjenstand for en bred offentlig høring.

Les mer om konsesjonsrundene:
Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

Les mer om betingelsene for areal som er unntatt fra nominasjonen:
Oppdatert forvaltningsplan for Lofoten/Barentshavet (Meld. St. 10 (2010-2011) oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
 
Forvaltningsplanen for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet)

Innspill kan leveres per post eller e-post til:
postmottak@oed.dep.no merket ’22. konsesjonsrunde'

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Pressemelding: Starter 22. konsesjonsrunde

Vedlegg: Brev til rettighetshavere og prekvalifiserte selskaper i pdf.