Historisk arkiv

Forord til publikasjon om Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utgangspunktet for Norges internasjonale innsats er at menneskerettighetene gjelder alle – uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne, skriver Espen Barth Eide, Heikki Eidsvoll Holmås og Inga Marte Thorkildsen.

Utgangspunktet for Norges internasjonale innsats er at menneskerettighetene gjelder alle – uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne. Derfor er det viktig å kjempe sammen med andre land og organisasjoner for at menneskerettighetene skal gjelde alle – også personer med nedsatt funksjonsevne. 

FN anslår at omtrent én milliard mennesker – tilsvarende 15 prosent av verdens befolkning – lever med en form for funksjonsnedsettelse. Til sammen utgjør de verdens største minoritet. Personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert i fattige befolkningsgrupper og i land i konflikt, og er særlig utsatt for diskriminering og utelatelse. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vektlegger derfor prinsippene om ikke-diskriminering og deltakelse. Konvensjonen forplikter statene til å bekjempe diskriminering og å arbeide for et inkluderende samfunn både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å se spørsmål knyttet til funksjonsnedsettelse som en integrert del av strategier for bærekraftig utvikling. 

Det er et hvert lands eget ansvar å ivareta sine innbyggeres rettigheter, men norsk utenriks- og utviklingspolitikk skal vektlegge og støtte opp om dette arbeidet i den internasjonale og nasjonale dialogen. Norge støtter rettighetsarbeid for funksjonshemmede direkte, for eksempel gjennom å støtte funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Stortingsmelding 25 (2012-2013), Dele for å skape: Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken, slår fast at arbeid for funksjonshemmedes rettigheter særlig vil prioriteres innen relevante områder som utdanningsbistand, humanitær bistand, helse og i kvinnesatsingen. Denne publikasjonen og det konkrete arbeidet for å følge opp evalueringen om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet, danner grunnlaget for vår videre innsats. 

Vi er glade for at Norge nå har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er positivt at dette temaet i økende grad er satt på dagsorden i FN og i andre internasjonale fora. Norge vil fortsette å arbeide for at alle mennesker skal kunne ta del i samfunnsutviklingen og at menneskerettighetene skal gjelde for alle – uansett funksjonsevne.