Høring om likeverd og tilgjengelighet

Frist: 30.12.2005

Et lovutvalg foreslår at alle med nedsatt funksjonsevne bør få styrket rettsstilling gjennom vern mot diskriminering og økte krav til til rette-legging av samfunnet. Utvalgets utredning "Likeverd og tilgjengelig" sendes nå på høring. (07.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200504026 EO HI/an

07.07.2005

Høring – NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet ble overlevert til justisministeren 18. mai 2005. Utredningen ligger ved. I utredningen foreslår et utvalg nedsatt ved kgl. res. 29. november 2002 (”Syseutvalget”) en lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), samt enkelte endringer i andre lover. Utvalget anbefaler også at regjeringen nedsetter et utvalg til å vurdere én felles lov mot diskriminering, foreliggende forskjeller i diskrimineringsvernet på tvers av ulike grunnlag samt om diskrimineringsvernet bør gis konstitusjonell beskyttelse ved en egen bestemmelse i Grunnloven. Et sammendrag av utredningen finnes på side 21–30.

NOU 2005: 8 sendes med dette på høring. Vi ber om høringsuttalelser om utvalgets forslag innen 30. desember 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til adressen: hilde.indreberg@jd.dep.no.

Adressatene bes vurdere om utredningen bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adressatlisten. Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på Internett på Justisdepartementets sider på Odin.

Utredningen er også tilgjengelig som lydbok og i punktskrift. Eksemplarer kan fås eller lånes ved henvendelse til Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Hilde Indreberg
avdelingsdirektør

Departementene
Sametinget
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre

Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Barneombudet
Likestillingsombudet
Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
Forbrukerrådet

Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Jernbaneverket
Avinor
Polarinstituttet
Politidirektoratet
Rikstrygdeverket
Riksantikvaren
Sosial- og helsedirektoratet
Statens byggtekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
TØI
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten

Forsvarsbygg
Husbanken
Standard Norge

Statens råd for funksjonshemmede
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Deltasenteret
Statens seniorråd
Norges byggstandardiseringsråd
Norsk designråd
Norsk form
Senter for seniorpolitikk
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR)
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Arbeidsforskningsinstituttet
FAFO
Forskningsparken Ås
Forsvarets forskningsinstitutt
Norges Byggforskningsinstitutt
Norsk institutt for by – og regionforskning
NOVA
Senter for menneskerettigheter
SINTEF
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Forum for kommunale planleggere
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Norske arkitekters landsforbund
Norsk psykologforening

Akademikerne
Handels og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Norske boligbyggelags landsforbund
ULOBA

Amnesty International, Norge
Kirkerådet
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Landsforeningen ungdom og fritid
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges automobilforbund
Norges idrettsforbund
Norsk forening for bolig og byplanlegging
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk kulturarv
Norsk Pensjonistforbund
Norsk polyteknisk forening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) med medlemsorganisasjoner:

ADHD-foreningen
Afasiforbundet
Autismeforeningen i Norge
Cerebral Parese-Foreningen
Dysleksiforbundet i Norge
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Hørselshemmedes Landsforbund
Interesseforeningen for LMBB-syndrom
Klinefelterforeningen i Norge
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Leverforeningen
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
LSHDBL Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde
Marfanforeningen
Mental Helse Norge
MOMENTUM
Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Migreneforbund
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Norges Parkinsonforbund
NORILCO
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk Forening for Analatresi
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Keratoseforening
Norsk Landsforening for Laryngectomerte
Norsk Lymfødemforening
Norsk Porfyriforening
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Thyreoideaforbund (tidligere Norsk Hypothyreoseforening)
Norsk Tourette Forening
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Turner Syndrom foreningen Norge
Vestlandske blindeforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) med medlemsorganisasjoner:

Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Foreningen Norges Døvblinde
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Aniridi Norge
ASSISTANSE
AURORA- Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Cochleaklubben (Foreldreforeningen for cochleaimplanterte)
Cri du chat-foreningen
DEBRA Norge
Den Norske PKU-forening
Foreldreforeningen for døvblinde
Foreningen DiGeorge Syndrom
Foreningen for brystkreftopererte
Foreningen for Cornelia de Langes syndrom
Foreningen for Galaktosemi
Foreningen for gynekologisk kreftrammede
Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom
Interessegruppa for kvinner med Spiseforstyrrelser
KABB, Kristent arbeid blant blinde og svaksynte
Knappen foreningen
Kreftforeningen
Krigsinvalideforbundet
Landsforbundet for synshemmede
Landsforeningen for Prader Willi syndrom
Landsforeningen We Shall Overcome
Leppe-/ganespalte foreningen
Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge
Norsk Craniofacial Forening
Norsk Dystoniforening
Norsk Forening for Albinisme
Norsk Forening for Angelmanns syndrom
Norsk Forening for Blæreextrofi og Epispadi
Norsk Forening for personer med urologiske sykdommer
Norsk Forening for Rett Syndrom
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Norsk Forening for Williams Syndrom
Norsk Forening for Øsofagusatresi
Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Leddgiktforbund
Norsk OCD forening, Ananke
Norsk Sarkidiose Forening
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Prostatakreftforeningen
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
ROS – Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
Synshemmede akademikeres forening
TMD-foreningen
Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund