Forskrift om endring av forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 28.03 2014 med heimel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38, jf. forskrift 22. juni 1984 nr. 1302 om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning § 32.

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 28.03 2014 med heimel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38, jf. forskrift 22. juni 1984 nr. 1302 om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning § 32.

 

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen