Godkjenning av fylkesdelplan Romerike møter framtida

Akershus fylkeskommune
Schweigaards gate 4
0185 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

04/06120/005 143

200501017-4/OAH

02.06.2005

Godkjenning av fylkesdelplan Romerike møter framtida

Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 29. november 2004. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplanen "Romerike møter framtida", vedtatt av Akershus fylkesting 14. oktober 2004.

Fylkesdelplanen er en regional utviklingsplan for perioden 2005-2025. Romerike har i dag 220 000 innbyggere og forventer en befolkningsvekst på 150 000 i løpet av de neste 50 årene. En hovedutfordring er å sikre at en eventuell befolkningsvekst skjer innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Formålet med planen er å utvikle Romerike som del av et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde og tettsteder bundet sammen av et effektivt system for veg-, kollektiv- og sykkeltransport omkranset av et livskraftig landbruk og høyverdige natur- og friluftsområder. Utbyggingsmønsteret skal gradvis vris mer mot en konsentrasjon av de viktigste sentra langs kollektivaksene for å sikre grøntområdene mot nedbygging og oppsplitting, samt for å bygge opp under livskraftige ytre kjerner for næringsvirksomhet og komplette bysamfunn som supplerer sentralkjernen Oslo.

Planen er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Miljøverndepartementet støtter opp om planens hovedstrategi om å sikre en miljøvennlig utbyggingsstruktur. Dette gjelder bl.a. forslag om å prioritere videre utbygging og utvikling i korridoren Lørenskog, Lillestrøm, Jessheim og Eidsvoll. Den foreslåtte videreutvikling av kunnskaps- og næringsbaserte virksomheter ved Romerike-Kjeller-Lillestrøm-Ahus og Gardermoen-Jessheim vil også være viktige for å følge opp strategien. Departementene betrakter også arbeid med langsiktige grenser for landbruket mellom utbyggingsområder og de store grøntområdene på tvers av kommunegrensene som en viktig oppfølgingsoppgave.

Fylkesdelplanen er en konkretisering av Akershus fylkesplan og en videreføring fylkesdelplan Romerike 2004-2007. Departementet merker seg at det i oppfølgingen av planen er nødvendig med gjensidig forpliktende plansamarbeid med bedre kobling av plan og virkemidler.

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

I planen foreslås også videre utredninger av bl.a. regionaløkonomiske analyser, sammenheng mellom boligbygging, befolkningsvekst og investeringer, langsiktig utvikling av hovedflyplassen Gardermoen og Transportpakke for Romerike. Departementet oppfatter dette som gode forslag. De foreslåtte utredningene kan bidra til felles forståelse mellom berørte aktører og konkret oppfølging i det videre arbeid.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Akershus fylkeskommune, Samarbeidsrådet Nedre Romerike, Øvre Romerike Utvikling, Fylkesmannen og næringslivet har deltatt i arbeidet. Det har også vært et godt samarbeid med berørte kommuner. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenning av fylkesdelplanen ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser blir fulgt opp i de årlige budsjettprosessene.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke