Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010

Utarbeidet av Rambøll for Husbanken

Rapporten er en oppdatert kunnskapsoversikt som dokumenterer, gjør rede for og vurderer forskning som setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet.

Rapporten er en oppdatert kunnskapsoversikt som dokumenterer, gjør rede for og vurderer forskning som setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet.

Oversikten er strukturert etter kunnskap om boligmarkedet, sosial boligpoli-tikk, målgruppenes ønsker, behov og utfordringer, tiltak og virkemidler, og Norge i et komparativt perspektiv.