Meld. St. 20 (2013–2014)

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning, bakgrunn og sammendrag

1.1 Innledning og bakgrunn

Denne stortingsmeldingen følger opp anmodningsvedtak av 26. november 2013 fra Stortinget til regjeringen, vedtak nr. 36 (2013–2014). Anmodningsvedtaket er fattet i forbindelse med Stortingets behandling av innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2014 og forslaget til statsbudsjett for 2014, og lyder som følger: Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten. Departementet forstår anmodningsvedtaket slik at Stortinget ønsker en orientering om produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier samt en vurdering av ulike tak for hvor mye tilskudd som kan gis til en enkelt mottaker.

En ny forskrift om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier ble fastsatt av Kulturdepartementet 25. mars 20141. Produksjonstilskuddet var tidligere i praksis avgrenset til publisering på papir, noe som innebar at aviser som lyktes i å bringe sine avislesere over til digitale publiseringsplattformer mistet tilskudd. Den nye forskriften endrer tilskuddsordningen, slik at det fra og med 2014 kan gis produksjonstilskudd for publisering på alle plattformer, med unntak av kringkasting. Departementet legger til grunn at innføringen av den plattformnøytrale tilskuddsordningen vil gi mediebransjen bedre vilkår for innovasjon og fornyelse. Modernisering av det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform, er en viktig målsetning for regjeringens mediepolitikk. I denne meldingen vil departementet gi en fremstilling av hovedtrekkene i produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier.

I forbindelse med arbeidet med den nye tilskuddsordningen sendte departementet 2. desember 2013 på høring et forslag til enkelte justeringer i ordningen. Høringen inkluderte blant annet et forslag om å innføre et dynamisk tilskuddstak som innebærer at samlet tilskudd ikke kan utgjøre mer enn 40 prosent av et medieselskaps totale driftskostnader. I tillegg foreslo departementet å opprettholde et tidligere forslag foreslått av regjeringen Stoltenberg II, om å innføre et statisk tilskuddstak som begrenser tilskuddet til det enkelte medieselskap til 40 mill. kroner per år. Den nye produksjonstilskuddsordningen har trådt i kraft med et dynamisk tilskuddstak tilsvarende 40 prosent av et medieselskaps driftskostnader. Det andre tilskuddstaket, dvs. det statiske tilskuddstaket på 40 mill. kroner, samt andre modeller for tilskuddstak, vil bli vurdert nærmere i denne stortingsmeldingen.

1.2 Sammendrag

I kapittel 2 redegjør departementet for produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier. Kapittelet inneholder en kort gjennomgang av produksjonstilskuddet i et historisk perspektiv, samt en oversikt over de viktigste elementene i den nye plattformnøytrale tilskuddsordningen.

I kapittel 3 vurderer departementet ulike modeller for tilskuddstak. Departementet mener at det i en rammestyrt ordning som produksjonstilskuddet, er viktig å sikre at ikke et fåtall aktører tar en utforholdsmessig stor andel av tilskuddet. Departementet konkluderer med at det bør innføres et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra og med 2015.

I kapittel 4 omtales de økonomiske og administrative konsekvensene av departementets forslag i meldingen.

Fotnoter

1.

Forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier.