Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Til innholdsfortegnelse

1 Litteratur

Aghion P., David P.A., Foray D., Science, Technology and Innovation for Economic Growth: Towards Linking Policy Research and Practice in ‘STIG Systems’, Research Policy 38 (2009), 681–693

Benner M. og Öquist G., Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990–2013, 2014

Cappelen, Å., H. Gjefsen, M.L. Gjelsvik, I. Holm og N.M. Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education, SSB Rapporter 48/2013

DAMVAD, Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse, 2014

DAMVAD, Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater, 2012

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Verdiskaping basert på produktive hav i 2050, 2012

Energi21, Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, 2011

Europakommisjonen, Research and innovation as sources of renewed growth, 2014

Finansdepartementet, Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen

Fiskeri- og kystdepartementet, Marint kunnskapsløft, 2013

Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet, Nasjonal strategi. IKT-forskning og utvikling, 2013

Hav21, FoU-strategi for en havnasjon av format, 2012

HelseOmsorg21, Et kunnskapssystem for bedre folkehelse: Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg, 2014

Kallerud, E. og Sarpebakken, B., Statsbudsjettet 2014: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2014, NIFU-rapport 44-2013

Klima21, Kunnskap for klima. Nasjonal strategi for klimaforskning, 2010

Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet, Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020, 2012

Kunnskapsdepartementet, Forskningsbarometeret 2014, 2014

Kunnskapsdepartementet, Høyere utdanning 2014, 2014

Kunnskapsdepartementet, Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Kunnskapsdepartementet, Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd: samspill i praksis

Kunnskapsdepartementet, Nasjonal strategi for bioteknologi: for framtidas verdiskaping, helse og miljø, 2011

Kunnskapsdepartementet, St. meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning

Lipsey et al (Economic Transformations: General Purpose Tehcnologies and Long-Term Economic Growth (Oxford, Oxford University Press, 2005)

Maritim21, En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi, 2010

Miljø21, Miljø i alt, 2014

Nærings- og handelsdepartementet, FoU-strategi for nanoteknologi, 2012

Norges forskningsråd, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2013, 2013

Norges forskningsråd, Porteføljerapporter 2012, 2013

Norges forskningsråd, Research in Information and Communication Technology in Norway. An evaluation, 2012

OECD 2014: OECD Green Growth Indicators 2014

OECD, OECD Reviews of Innovation Policy. Norway, 2008

OECD, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012, 2012

OECD, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, 2014

OG21, OG21 Strategidokument, 2012

Reve T. og Sasson A., Et kunnskapsbasert Norge (Oslo, Universitetsforlaget), 2012

Riksrevisjonen, Dokument 3:3 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken

Roco M.C. red., Convergence of Knowledge, Technology and Society. Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies (Dodrecht, Heidelberg, New York, London: Springer), 2013

Roksvaag, K. og I. Texmon, Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012, SSB Rapporter 14/2012

Roksvaag, K. og I. Texmon, Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012, SSB Rapporter 18/2012

Sharp P.A. et al., The Third Revolution. Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences, and Engineering, (Massachusetts Institute of Technology), 2011

Statistisk Sentralbyrå 2014: Forskning og utvikling i næringslivet 2012, endelige tall

Technopolis, A good council? Evaluation of the research council of Norway, 2012

Universitetet i Oslo: Build a ladder to the stars. Report from the University of Oslo’s strategic advisory board 2012-2014, 2014

Til forsiden