NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren oppnevnte 27. oktober 2006 et utvalg for å vurdere og komme med anbefalinger om studieforbundenes framtidige oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Utvalget ble bedt om å foreta sine vurderinger og anbefalinger med utgangspunkt i et bredt perspektiv knyttet til kultur, folkeopplysning, likeverd, deltakelse, demokrati, integrering og inkludering. Utvalget skulle også vurdere studieforbundenes oppgaver og rolle i forhold til offentlige og andre utdanningstilbud. Utvalget ble videre bedt om å vurdere og gi anbefalinger om styring, organisering og finansiering av studieforbundene, samt sammenligne den norske studieforbundsordningen med tilsvarende ordninger i de andre nordiske landene.

Utvalget har med mindre presiseringer forholdt seg til Kunnskapsdepartementets mandat. Fristen for å levere innstillingen var satt til 1. september 2007. Fristen ble senere endret til 12. september 2007. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 12. september 2007

Audun Tron

Sturla Bjerkaker

Morten Edvardsen

Torill Eskeland

Rigmor Fardal

Sigmund Fosse

Kjærsti Gangsø

Anna Hagen

Rita Kumar

Jan Olav Olsen

Astri Hildrum/Else Staven

Vigdis Haugerud

Svein Thore Jensen

Bente Jørgensen

Sigrun Røstad

Anne Skomedal

Roger Spidsberg

Kari-Anne Magler Wiggen

Til forsiden