NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Stortingsdokumenter og andre offentlige dokumenter

Ot.prp. nr. 7 (1975–76) Om lov om voksenopplæring

Ot.prp. nr. 46 (1990–91) Om endringer i lov 28 mai 1976 nr 35 om voksenopplæring

Ot.prp. nr. 9 (1996–1997) Om lov om endringer i lov 12 juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Ot.prp. nr. 79 (2001–2002) Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Ot.prp. nr. 28 (2002–2003) Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Ot.prp. nr. 67 (2002–2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 62 (2003–2004) Om lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

Ot.prp. nr. 96 (2004–2005) Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Ot.prp. nr. 47 (2005–2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Ot.prp. nr. 67 (2006--2007) Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 37 (2006–2007) Om lov om endringar i friskolelova

Ot.prp. nr. 39 (2006–2007) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Inst. O. nr. 46 (1975–76) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om voksenopp­læring

St.meld. nr. 27 (1996–97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner

St.meld. nr. 42 (1997–98) Kompetansereformen

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett

St.meld. nr. 30 (2004–2005) Kultur for læring

St.meld. nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional fremtid

St.meld. nr. 16 (2006–2007)... og ingen sto igjen

St.prp. nr. 92 (1964–65) Om voksenopplæring

St.prp. nr. 1 (2006–2007) For budsjettåret 2007

Forskrift 28. februar 1992 nr. 342 Om voksenopp­læring

Læreplanverket for videregående opplæring (Reform 94)

Grunnskolereformen av 1997 (Reform 97)

Kunnskapsløftet, Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring.

ILO-konvensjon nr. 169 Om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater (1989)

Internasjonale dokumenter

Att utveckla kvalitet. Folkbildningsrådet (2005)

Fakta om folkbildning. Folkbildningsrådet 2007

Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. SOU 2004:30.

Folkbildningens framsyn – framtidens folkbildning, roll och uppgifter, Folkbildningsrådet 2004

Förordningen om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) med ändring SFS 1998:973, 2000:1451 och 2006:1499

Kommunerna & studieförbunden. Sveriges Kommuner och Landsting 2007

Lära, växa, förändra. Regeringens proposisjon 2005/06:192

Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelingsprinciper från och med 2007. Folkbildningsrådet

Vuxenutbildningslag, Ds 2005:33

Statistiska centralbyrån (SCB)

Kommunalreformen 1. januar 2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lov nr. 593 av 24.06.2005 Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven).

Lov nr. 556 af 6. juni 2007 Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv.

Lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006 om visse spil, lotterier og væddemål

Rammeverk for beskrivelse av videretudanning for voksne, på bakgrunn av lov om arbeidsmarkedsuddannelser

Reform af voksen- og efteruddannelserne, 2001

UNI C Statistikk og analyse

Lag om fritt bildningsarbete, 21.08.1998/632

Nordplus Voksen, Nordisk Ministerråds mobilitets- og nettverksprogram 2004.

ALL-undersøkelsen, Adult Literacy and Lifeskills survey, OECD 2005 Learning a living. First results of the adult literacy and life skills survey 2005

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – EU Decision NO. 1720/2006/EC of the European Parliament and of the council of 15 november 2006, establishing an action programme in the field of lifelong learning.

Lisboa-prosessen, livslang læringsstrategi Commission Communication of November 2001 Making a European area of lifelong learning a reality (COM (2002) 678 final (November 2001)) og Council resolution on lifelong learning on 27 June 2002 (OJ C163/2002)

Sickness, disability and work. Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland 2006 – OECD

Nøkkelkompetanse for livslang læring. EU-parlamentet/Det europeiske råd 006/962/EG

OECD Society at a Glance 2006

Rapporter, bøker og artikler

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket (lovstrukturutvalget)

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring

NOU 1997: 25 Ny kompetanse (Buerutvalget)

NOU 2003: 16 Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring?

NOU 2006: 13 Fritid med mening

NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

Basis! Voksnes læring 2006 – tilstand, utfordringer og anbefalinger.Vox 2006.

Bibliotekreform 2014.ABM-skrift nr. 30 2007

Bråthen, Magne, Nyen, Torgeir, Hagen, Anna: Livslang læring i norsk arbeidsliv. Fordeling, omfang og finansiering. Resultater fra lærevilkårsmonitoren 2006. Fafo-rapport 2007:04.

Dragesæt, Jørgen : Kvalitetsforbedringsarbeid i norske kommuner og fylkeskommuner. RF-rapport 2000/071, Rogalandsforskning.

Etterundersøkelse av deltakere på AOFs lese- og skrivekurs.Fafo-rapport 481 2005.

Festervold; Mytenes sannhet og sannhetens myter. Rapport til ni kulturorganisasjoner - 2007

Friberg, Jon Horgen, Gautun, Heidi: Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og unge i Oslo.Fafo-rapport 2007:16.

Gotaas, Nora, Rocka stabilitet. En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Et tilbud for kvinner i Oslo.NIBR-rapport 2006:8.

Grepperud, Gunnar, Rønning, Wenche M., Støkken, Anne Marie: Liv og læring: Voksnes vilkår for fleksibel læring: En forstudie.Vox-rapport 2004.

Haugerud, Vigdis: Deltakere i videregående opplæring arrangert av studieforbund.Vox-rapport 2004.

Haugerud, Vigdis, Røstad, Sigrun, Stubbe, Tor Arne: Kunnskapsgrunnlaget. Sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og vidaregående opplæring.Vox-rapport 2005.

Haugerud, Vigdis, Røstad, Sigrun, Stubbe, Tor Arne: Intensjoner og realiteter. Vox-rapport 2005.

Helland, Håvard, Opheim, Vibeke: Kartlegging av realkompetansereformen. NIFU skriftserie 6/2004.

Kurs i regi av studieforbund: inntekter og utgifter. ECON rapport 2007:007.

Lorentzen, Selle og Wollebæk; Frivillig innsats Fagbokforlaget 2000 ISBN 82-7674-653-5

Michelsen, Svein, Aamodt, Per Olaf: Evaluering av kvalitetsreformen: sluttrapport.Norges forskningsråd, 2007.

MMI- rapport; Kursdeltakelse blant nordmenn og i regi av studieforbundene. Brukerundersøkelse av studieforbundsdeltakere; på oppdrag fra UFD 2004

Mål og resultatstyring i staten: en veileder i resultatmåling.Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 2007.

Nyen, Torgeir: Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Fafo-rapport 435, 2004a.

Nyen, Torgeir: Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004. Fafo-rapport 458, 2004b.

Nyen, Torgeir: Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005. Fafo-rapport 501, 2005.

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge - en analyse for Tronutvalget.NIFU STEP rapport 27/2007.

Rapport fra prosjekt som har vurdert tilskuddsordningen til studieforbundene og frittstående fjernundervisningsinstitusjoner.UFD, 2003.

Rasmussen, Bente: Organisering av kunnskapsproduksjon: Grenseløse jobber og grådige organisasjoner. Sintef-rapport 11/99. Trondheim

Røstad, Sigrun, Storli, Randi: Realkompetanse i praksis.Vox-rapport 2006.

Solheim, Ivar og Ytrehus, Siri : Lese- og skriveopplæring som nytter. Fafo-rapport 481, 2005

Studieforbundenes rolle og utviklingsmuligheter: analyse av resultater fra breddeundersøkelse. Rambøll Management, 2007, Notat august 2007, utarbeidet for Tronutvalget

Søgaard, Bente: Karreiereveiledning og voksne. Vox-rapport 2006.

Thommessen, Trine: Frivillighetens læringslandskap.Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk, Høgskolen i Akershus 2006.

Tøsse, Sigvart: Vaksenopplæring: Utvikling, rekruttering og deltaking i utdanning. Artikkel. i Utdanning, 2003.

Tøsse, Sigvart: Frå folkeopplysning til vaksenopplæring.Dr.phiolsavhandling.NTNU 2004. Trondheim

Tilstandsrapport om livslang læring. KD, 2007.

Tønseth, Christin: Tilskudd til særlige målgrupper (NVI)

Tøsse, Sigvart: Vaksenopplæring: Utvikling, rekruttering og deltaking i utdanning. Didakta. Norsk Forlag AS, Oslo 2003.

Vaagen, Kjell: På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? En kartlegging av forholdet mellom kommuner og frivillige organisasjoner.KS FOU 2005. Oslo, Kommuneforlaget.

Wollebæk, 2001, Omfanget av frivillig arbeid (frivillighet Norge)

Årsmelding 2006, VOFO

Til forsiden