NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

3 Kort om studieforbundsstatistikk

Notat fra Statistisk sentralbyrå

Hovedformålet med studieforbundstatistikk er å kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæring arrangert av studieforbundene. Statistikken tar sikte på følgende målsetninger: Synliggjøre kursvirksomhetens omfang mht. kursnivå og deltakernes kjønn og alder, dokumentere kostnader knyttet til kursvirksomhet, samt synliggjøre omfanget av opplæring for særskilte målgrupper.

I perioden 1969 - 1987 utarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over opplæringsvirksomhet i regi av folkeopplysningsorganisasjoner. Denne statistikken ble publisert årlig i Norges offisielle statistikk om voksenopplæring. På grunn av nedskjæringer, ble det i 1987 besluttet å legge ned statistikkproduksjonen på dette området. For å unngå brudd i tidsrekken, ble statistikken videreført frem til 1990/91 av Krike-, og undervisningsdepartementet. Tall for antall kurs, antall deltakere og antall studietimer har i perioden 1991 - 1996 vært samlet inn av daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Statistikken over studieforbundenes kursvirksomhet ble igjen igangsatt f.o.m. rapporteringsåret 1997, eksternfinansiert av KUF. Rapporteringen for 1997 var frivillig som en del av prosjektperioden. Statistikken er løpende f.o.m. rapporteringsåret 1998.

Studieforbundsstatistikken er summarisk og bygger på aggregerte tall. Enhetene i rapporteringen er de enkelte kurs. Hvert kurs rapporteres med kursets emne, kommune der kurset blir holdt, kursets nivå og varighet samt antall deltakere fordelt på kjønn, aldersgrupper og særlig målgruppe. I tillegg rapporteres kursets finansieringsform, men rapporteringen av finansieringsform har alltid vært, og fortsatt er, meget dårlig og mangelfull.

Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer, da en og samme person kan ta flere kurs og bli registrert som deltaker flere ganger

Kommentarer til vedlagte tabeller

Kurs, deltakere og studietimer

Tabell 1.-1 – 1.-12 viser antall kurs, deltakere og studietimer i perioden 1995 – 2005. Tallene for 1995 og 1996 er hentet fra KUF, mens tallene for 1997 er samlet inn gjennom prøverapportering i forbindelse med overgangen til elektronisk rapportering.

Frem til 2002 var Norsk Musikkråd og Arbeidernes Opplysningsforbund landets største studieforbund. I 2002 gikk to av Norsk Musikkråd sine medlemsorganisasjoner, nemlig Norsk musikkkorpsforbund og Norges korforbund, over til Studieforbundet Folkeuniversitetet. Dette førte til at f.o.m. 2002 ble Studieforbundet Folkeuniversitetet landets største studieforbund.

Til tross for noen nedleggelser og sammenslåinger har antall studieforbund holdt seg nokså stabilt i hele perioden. I 1995 var 20 godkjente studieforbund med i rapporteringen til KUF. Disse arrangerte til sammen 66 366 kurs med 727 900 deltakere og 1 992 000 studietimer. I 2005 rapporterte 20 studieforbund sin kursvirksomhet til SSB. Dette året ble det i alt rapportert 42 800 kurs med til sammen 594 400 deltakere og 1 472 000 studietimer. Med andre ord hadde studieforbundene en nedgang i antall kurs, deltakere og studietimer på henholdsvis 36, 18 og 26 prosent fra 1995 frem til 2005. Nedgangen i antall kurs var større enn nedgangen i antall deltakere. I 1995 var det i gjennomsnitt 11, mens i 2005 var det i gjennomsnitt 14 deltakere per kurs.

2003 var et rekordår med tanke på antall deltakere. Selv med en nedgang i antall kurs flere år på rad, var det likevel flest kursdeltakere i 2003 sammenlignet med alle andre år i perioden 1995-2005. I 2003 deltok 735 000 deltakere på 50 000 kurs, dvs. det var i gjennomsnitt 15 deltakere per kurs. Landets største studieforbund i 2003, Studieforbundet Folkeuniversitetet, stod alene for 29 prosent av kursene og deres kurs hadde 44 prosent av samtlige deltakere. Forbundet stod også for 38 prosent av produserte undervisningstimer i regi av studieforbundene i 2003.

Nivå og eksamen

Rapportering av deltakere etter nivå har vært et diskusjonstema i alle år. Det ser ut til at problemet med nivåplassering ikke skyldes noe annet enn det faktum at nivåplassering av kurs i regi av studieforbund kan være vanskelig (jf. Dokumentasjon og nivåplassering av kurs i regi av studieforbund , NVI oktober 2000).

Dersom en ser bort fra deltakere på uoppgitt nivå, og tar utgangspunkt kun i deltakere som er plassert på de ulike nivåene, vil det komme frem at i de tre siste årene (2003-2005) tok rundt 55 prosent av deltakerne kurs på videregående opplæringsnivå. I de to siste årene var det betraktelig flere deltakere på videregående opplæringsnivå enn på grunnskolenivå. Prosentandel deltakere på universitets- og høgskolenivå var på 9-11 prosent i 2000-2002, men i de siste tre årene (2003-2005) har denne andelen ligget stabilt på 7 prosent. Som sagt, er deltakere på uoppgitt nivå ikke med i disse beregningene.

De aller fleste deltakere på kurs i regi av studieforbund får ingen tilbud om avsluttende prøve eller eksamen. I 1999 fikk 9 prosent av samtlige deltakere tilbud om offentlig eksamen eller nenandre godkjent eksamen/sertifisering. I 2005 var tilsvarende andel på 6 prosent. 2 prosent fikk tilbud om offentlig eksamen, mens 4 prosent fikk tilbud om annen godkjent eksamen eller sertifisering.

Av de som fikk tilbud om offentlig eksamen gjennom hele perioden 1999-2005, var de færreste på grunnskolenivå 2002 var et rekordår med tanke på antall deltakere som fikk tilbud om offentlig eksamen på universitets- og høgskolenivå. Verken før eller senere var det rapportert så mange som

29 000 deltakere som fikk tilbud om offentlig eksamen på universitets- og høgskolenivå. I ettertid ble det kjent at det høye tallet skyldtes feilrapportering fra et av de største studieforbundene. Selv forbundet tok kontakt med SSB i forekant av neste rapportering og beklaget hendelsen.

Et annet forbund rapporterte 70 prosent av sine kurs, tilsvarende 83 prosent av dets deltakere, på uoppgitt nivå i 2002. Det er grunnen til at tallet på uoppgitt nivå er «usedvanlig» høyt i 2002 sammenlignet med andre år i perioden 1999 – 2005.

Hoved- og underemner

Flest deltakere på kurs i regi av studieforbundene tar gjerne kurs innenfor hovedemne estetiske fag og håndverksfag. I 2003 var 51 prosent av samtlige deltakere rapportert innenfor dette hovedemnet. Ellers i perioden 1999-2005 har prosentandelen deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag aldri vært under 40 prosent. I 1999 utgjorde antall studietimer innenfor estetiske fag og håndverksfag 47 prosent av samtlige studietimer på kurs i regi av studieforbundene. Denne andelen økte utover perioden, og fra og med 2002 til og med 2005 utgjorde studietimer innenfor estetiske fag og håndverksfag 55 prosent av produserte studietimer i disse årene.

Ser en nærmere på emner innenfor estetiske fag og håndverksfag, kommer det frem at de alle fleste deltar på kurs innenfor musikk. Sang, vokalmusikk og kor var det mest populære emnet innenfor musikk.. Deretter var det samspill som hadde flest deltakere.

I tillegg til musikk, tiltrakk tekstil flere deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag. Teater, revy og drama, samt underemnet folkedans hadde flest deltakere utenom musikk og tekstil.

I 1999 deltok over halvparten av deltakerne i Finnmark (52 %), Møre og Romsdal (51 %), Troms (51 %) og Nordland (50 %) på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. I Oslo, Rogaland og Vestfold var det henholdsvis 28, 33 og 35 prosent av deltakerne som deltok på kurs innenfor dette hovedemne.

I 2003 deltok 64 prosent av samtlige deltakere i Møre og Romsdal på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. Samme prosentandel for Nordland, Sogn og Fjordane, Finnmark og Nord-Trøndelag var på henholdsvis 63, 61, 58 og 58 prosent. Minst prosentandel hadde Oslo hvor 34 prosent av alle deltakere deltok på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. Også i 2005 hadde Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag høyst, mens Oslo hadde lavest prosentandel deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. Kanskje noe overraskende var prosentandel deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag i Finnmark ganske lavt i 2005 sammenlignet med tidligere år. Interessen for estetiske fag og håndverksfag var fortsatt noe høyere hos finnmarkingene (39 %) enn hos Oslofolk (32 %), men forskjellen var ikke så stor som tidligere.

Kjønn, alder og valg av emne

I 1996 ble 29 prosent av deltakerne rapportert med uoppgitt alder, mens prosentandelen uoppgitt alder var på 10 prosent i 2005. Derfor kan ikke tallene på aldersgrupper for ulike årganger sammenlignes uten videre. Av de som ble rapportert med alder i 2005, var det 24 prosent i aldersgruppen 14-29, 38 prosent i aldersgruppen 30-49 og samme prosentandel (38 prosent) i aldersgruppen 50 år og over.

I 2000 var 85 prosent av deltakerne rapportert med alder. Av disse hørte 31 prosent til aldersgruppen 14-29 år, 40 til aldersgruppen 30-49 og 29 prosent til aldersgruppen 50 år og over. Også i 2003 var flest deltakere i aldersgruppen 30-49. I det året ble 87 prosent av deltakerne rapportert med opplysninger om alder. Av disse var 36 prosent i aldersgruppen 30-49 år, mens 31 prosent i aldersgruppen 14-29 og 32 prosent i aldersgruppen 50 år og over.

I hele perioden 1995-2005 utgjorde kvinner over halvparten av deltakerne. I 2003 utgjorde kvinner 52 prosent, mens i alle andre år utgjorde kvinner over 55 prosent av samtlige deltakerne. Kvinneandelen nådde 57 prosent for første gang i 2005.

Tallet på både menn og kvinner i aldersgruppen 14-29 har gått ned gjennom årene. Derimot har antall deltakere i aldersgruppen 50 år og over gått opp fra år til år, uansett kjønn. I 2005 var det 40.000 flere menn og 50 000 flere kvinner i aldersgruppen 50 år og over enn i 1996. Noe av økningen skyldes riktig nok færre uoppgitt alder, men det er ikke tvil om at det har vært en sterk økning i antall menn og kvinner i denne aldersgruppen.

Kvinner utgjorde over 70 prosent av deltakerne innenfor tjenesteyting og servicefag i perioden 1999-2005. Kvinnene var også i klart flertall på kurs innenfor språkfag, helse-, sosial- og idrettsfag og samfunnsfag. Menn derimot utgjorde over 70 prosent av deltakerne på kurs innenfor naturbruk, økologi- og miljøvern- og friluftslivsfag. Det var også flest menn som deltok på kurs innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag.

Når det gjelder ulike aldersgrupper og valg av emne, ble følgende skrevet i DS – artikkelen som ble publisert i forbindelse med frigivning av statistikken i 2000:

«Blant alle aldersgruppene var deltaking i estetiske fag og håndverksfag størst. 46 prosent av alle i aldersgruppen 14-29 år, 40 prosent av alle i aldersgruppen 30-49 år og 52 prosent av alle i aldersgruppen 50 år og eldre deltok på kurs innenfor dette hovedemnet. Størst forskjeller mellom aldersgruppene var det for kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag. For aldersgruppene under 50 år deltok knapt 20 prosent på kurs innenfor dette emnet, mens for aldersgruppen 50 år og eldre var samme andel 12 prosent.»

Dette er mer eller mindre gjeldende for hele perioden.

Undervedlegg 1

Tabeller til vedlegg 3

Noen av disse tabellene er grunnlag for figurer som er brukt i kapittel 3.4 Aktivitetsutvikling og resultater av studieforbundenes virksomhet.

Tabell 3.1 Studieforbund. Deltakere, etter kjønn og prosentandel kvinner. 1995–2005

ÅrstallDeltakere i altMennKvinnerProsentandel kvinner
1995727 870320 534407 33656
1996709 623314 562395 06156
1997711 531316 610394 92156
1998681 359298 167383 19256
1999681 845303 471378 37455
2000666 729296 472370 25756
2001614 356273 145341 21156
2002667 727292 123375 60456
2003735 162354 793380 36952
2004632 993283 100349 89355
2005594 459258 165336 29457

Kilde: SSB

Tabell 3.2 Studieforbund. Deltakere, etter kjønn og alder. 1995–2005

  MannKvinner
ÅrstallI alt14-29 år30-49 år50 år og overUoppgitt alderI alt14-29 år30-49 år50 år og overUoppgitt alder
1995320 534407 336
1996314 56283 54687 62352 61990 774395 061110 510107 16059 191118 200
1997316 61089 448102 76364 86159 538394 921117 139131 19474 90571 683
1998298 16780 06098 73167 62651 750383 192107 833135 38180 19759 781
1999303 47181 726104 09974 48343 163378 374105 900136 68484 31051 480
2000296 47277 36995 77876 92546 400370 25798 165130 97089 33551 787
2001273 14565 46086 81672 70248 167341 21185 245116 62487 18752 155
2002292 12363 63786 22887 66154 597375 60485 167122 710101 05066 677
2003354 793124 41595 05894 13541 185380 36976 326138 092112 69953 252
2004283 10060 65790 90793 78637 750349 89373 659125 241108 06242 931
2005258 16556 84982 71292 02326 581336 29471 922119 021109 55235 799

Kilde: SSB

Tabell 3.3 Studieforbund. Deltakere, etter nivå. 1999–20051

ÅrstallI altGrunnskolenivåVideregående ­opplæringtsnivåUniversitets- og høgskolenivåUoppgitt
1999681 845224 980241 63741 910173 318
2000666 729227 713242 62255 346141 048
2001614 356250 071198 38954 899110 997
2002667 727181 459139 45032 804314 014
2003735 162247 216360 68247 20780 057
2004632 993205 769309 57638 90678 742
2005594 459207 036289 47038 20159 752

1 Begrepsbruken indikerer paralleller med det offentlige utdanningssystemet. Grunnskolenivå og videregående opplæringsnivå er imidlertid vurdert etter følgende kriterier: a) Gis tilbud om offentlig eksamen? b) Finnes det paralleller i det offentlige skoleverket? c) Krav til forkunnskaper hos deltakerne. d) Nivå på studielitteratur. e) Krav til lærer.

Kilde: SSB

Tabell 3.4 Antall kurs, deltakere og studietimer. 1995–2005

ÅrstallAntall kursDeltakereStudietimer
199566 366727 8701 991 570
199664 666709 6231 902 995
199764 357711 5311 908 708
199861 428681 3591 841 942
199961 319681 8451 853 855
200060 326666 7291 831 222
200154 530614 3561 681 367
200252 181667 7271 729 920
200350 083735 1621 657 221
200446 925632 9931 584 185
200542 800594 4591 471 834

Tabellen viser antall kurs, deltakere og studietimer i perioden 1995–2005. Tallene for 1995 og 1996 er hentet fra KUF, mens tallene for 1997 er samlet inn gjennom prøverapportering i forbindelse med overgangen til elektronisk rapportering.

Kilde: SSB

Tabell 3.5 Studieforbund. Deltakere, etter hovedemner. 1999–2005

Hovedemner1999200020012002200320042005
Språkfag29 33227 58424 57423 85222 78520 11317 859
estetiske fag og ­håndverksfag271 966269 060256 156310 215372 753295 092279 927
humanistiske fag, ­ tros- og livssynsfag48 42346 68148 63951 59153 21441 75635 351
Samfunnsfag27 55327 83325 39425 36929 31430 27428 497
organisasjons- og ledelsesfag117 992114 086111 907111 080111 87599 83589 801
økonomi- og IKT-fag37 45237 45332 79426 84723 67920 37018 242
helse-, sosial- og idrettsfag62 63866 27856 86057 96957 51165 47071 904
samferdsels- og ­kommunikasjonsfag14 42312 9318 63810 1038 7599 7459 501
realfag, industri- og ­tekniske fag16 04015 15410 16114 26116 56012 22212 421
naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag49 37142 13934 69632 50334 27534 70627 760
tjenesteyting og ­servicefag6 6557 5304 5373 9374 4373 4103 196
Totalt681 845666 729614 356 667 727735 162632 993594 459

Kilde: SSB

Tabell 3.6 Studieforbund. Antall timer, etter hovedemner. 1999-2005

Hovedemner1999200020012002200320042005
Språkfag127 588118 84590 55089 52486 02681 93974 156
estetiske fag og håndverksfag874 565881 566868 795943 214915 793871 062814 650
humanistiske fag, ­ tros- og livssynsfag104 575100 248105 083113 193107 38696 09082 961
Samfunnsfag68 25878 41655 20757 34857 39159 48753 965
organisasjons- og ­ledelsesfag212 718205 812181 377180 398165 940144 557126 221
økonomi- og IKT-fag119 834124 659107 88386 09175 84064 23660 765
helse-, sosial- og idrettsfag124 864122 829105 154103 89095 409120 027134 823
samferdsels- og ­kommunikasjonsfag48 32438 90625 22825 63921 49722 32519 894
realfag, industri- og ­tekniske fag42 71743 41443 10840 07438 92335 78126 625
naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag103 51986 02978 98074 83476 15775 19162 019
tjenesteyting og ­servicefag26 89330 49820 00215 71516 85913 49015 755
Totalt1 853 8551 831 2221 681 3671 729 9201 657 2211 584 1851 471 834

Kilde: SSB

Til forsiden