NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

2 Studieforbundene i Norge 2006–2007

Det er 20 godkjente studieforbund per mars 2007. 18 av disse er medlemmer i Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

VOFO har samlet profiler fra sine medlemmer i en rapport. Disse gir en oversikt over ideologi, mål, medlemmer, målgrupper, aktiviteter, virksomhet, finansiering, utfordringer og prioriteringer. Rapporten finnes på Voksenopplæringsforbundets hjemmeside: www.vofo.no.

For VOFOs medlemmer er omtalen hentet fra rapporten. Omtalen av Akademisk Studieforbund og Fremskrittspartiets Studieforbund er hentet fra deres hjemmesider.

Aftenskolen Høyres Studieforbund

Formålet er å drive en lett tilgjengelig og fleksibel voksenopplæring for å utbre kunnskap og styrke grunnlaget for selvutfoldelse i arbeidslivet, i organisasjons- og samfunnslivet og i privatlivet. Studieforbundet skal bidra til å styrke forståelsen for voksenopplæringens plass i et moderne samfunn, og skal gjennom politiske og andre kanaler søke å påvirke myndighetenes politikk, slik at frivillige organisasjoner fortsatt kan spille en sentral rolle innenfor voksenopplæringsfeltet.

I tillegg til de 4 medlemsorganisasjonene kan også andre landsomfattende studieorganisasjoner opptas som medlemmer. Målgruppen er alle som ønsker et økt kompetansenivå, både for personer og bedrifter.

Virksomheten er landsomfattende og tilbyr åpne kurs rettet mot både arbeidsliv og fritid. Studietilbudene omfatter bl.a. høyskolekurs, videregående kurs, helse- og sosialkurs, datakurs, økonomi- og regnskapskurs, språkkurs, maritime kurs, andre yrkesrettede kurs, kunst og kultur og fritidskurs. Noen av kursene er basert på nettundervisning.

Studieforbundet eies av Høyre, og bidrar med tilrettelegging av intern opplæring og kursvirksomhet på oppdrag fra Høyre sentralt og lokalt. Forbundet har et godt etablert samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner og samarbeid med Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Studieforbundet finansieres av offentlig støtte og inntekter fra egen virksomhet.

Planer og utfordringer framover vil være å videreutvikle fleksible og behovsrettede kurstilbud.

Akademisk Studieforbund (AKS)

Forbundet er en ideell organisasjon for studieopplæringsvirksomhet med hovedformål innenfor etter- og videreutdanning, studievirksomhet og kompetanse. Forbundet skal stimulere til studievirksomhet, utvikle og ta i bruk nye læringsformer og utvikle studietilbud og andre medlemsfordeler. AKS skal videre gjøre seg kjent overfor medlemsorganisasjonene og beslutningstakerne og arbeide for at medlemsorganisasjonene benytter seg av forbundets tilbud.

Medlemsorganisasjonene driver studie- og opplæringsvirksomhet i egen regi, men kan også overlate spesielle oppgaver til studieforbundet sentralt forutsatt organisatoriske og økonomiske muligheter til dette. Virksomheten og medlemsforeningene er forpliktet til å planlegge og gjennomføre studie- og opplæringsvirksomhet med sikte på å gi enkeltmedlemmene og deltakerne størst mulig innflytelse på mål og innhold i studiearbeidet. Virksomheten skal drives mest mulig desentralisert og lokale studiekomiteer kan opprettes basert på medlemsforeningenes lokale avdelinger eller grupper av medlemmer.

De 24 medlemsforbundene er arbeidstakerorganisasjoner med medlemmer som har høyskole- eller universitetsutdanning. Medlemsforbundene organiserer til sammen over 400 000 medlemmer.

Gjennom formidling av statstilskudd, stipender, kurs og konferanser arbeider AKS for å bedre studievirksomheten i medlemsforeningene. Videre arbeider forbundet for å bedre rammevilkårene for medlemmenes virksomhet.

AOF Norge

AOF har en pedagogisk plattform som bygger på et humanistisk læringssyn og fokuserer på erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder og deltaker. I god folkeopplysningstradisjon skal AOF arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft og legge til rette for samfunns- og verdidebatter og være landsdekkende med fokus på nærhet, kvalitet og fleksibilitet. Studieforbundets formål er å skolere medlemsorganisasjonenes medlemmer og tillitsvalgte, være en naturlige samarbeidspartner for kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet, imøtekomme enkeltpersoners behov for kompetanse, være arbeiderbevegelsens kulturorganisasjon og fremme likestilling i adgang til kunnskap.

Studieforbundet bygger på kollektivt medlemskap av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner med individuelle medlemmer innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. AOF Norge har 19 avdelinger og 36 medlemsorganisasjoner. AOF har nordisk samarbeid gjennom ABF.

Den viktigste målgruppen er medlemsorganisasjonene, med både de tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. LO med over 850 000 medlemmer representerer en betydelig del av individmarkedet som gjennom de tillitsvalgte er en viktig inngangsport til det offentlige og private bedriftsmarkedet. AOF har virksomhet rettet direkte mot individ-, bedrifts- og det offentlige markedet.

Inn i arbeid – videre i arbeid – organisasjon og samfunn er tre hovedsatsingsområder for studieforbundet. Inn i arbeid omfatter yrkesprogrammer, lese- og skriveopplæring samt AMO-kurs. Videre i arbeid omfatter fagbrev, lederprogrammer, språk, IKT og lese- og skriveopplæring. Organisasjon og samfunn omfatter medlems- og toppskolering og kultur. AOF-avdelingene gjennomfører også aktiviteter tilpasset behov i det lokale markedet, med kurs bl.a. innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt fritidskurs.

Virksomheten blir finansiert gjennom offentlige tilskudd, medlemskontingenter og inntekter fra egne aktiviteter som kurs, prosjekter og tillitsvalgtopplæring.

Samfunnets raske omstillingstakt og stadig skiftende krav og forutsetninger fordrer ny kunnskap og utvikling av evnen til å bruke denne kunnskapen effektivt og målrettet. Kompetansereformens ide og innhold er et av de viktigste virkemidlene for å oppnå dette.

Bygdefolkets Studieforbund (BSF)

BSF skal være et verktøy og tilby medlemsorganisasjonene tjenester i deres opplæringsarbeid og arbeide aktivt for et godt og utviklende voksenopplæringstilbud i bygdesamfunnet. BSF skal bistå medlemsorganisasjonene ved organisering av studie- og opplæringstiltak til medlemmer og tillitsvalgte og arrangere opplæring som er åpne for alle. Opplæringen omfatter kurs innen bl.a. landbruk og andre bygdenæringer, næringsutvikling, samvirke, organisasjonsopplæring, naturforvaltning, samfunnskunnskap, lokalmiljø og bygdekultur. Virksomheten omfatter også utviklingsarbeid, utvikle studiefaglig og pedagogisk veiledningsmateriell, formidle offentlige tilskudd og ansvar for nødvendig rapporteringsvirksomhet.

BSF bygger sine verdier på å være fokusert på muligheter, være samlende, brukerorienterte og dyktige. Visjonen er: Bygdefolkets Studieforbund – fordi læring skaper muligheter.

BSF er studieforbund for 19 forskjellige bygde- og landbruksorienterte organisasjoner. Målgruppene er bygde- og landbruksbefolkningen og andre som er interessert i de opplæringsaktivitetene som tilbys. BSF har 15 fylkesavdelinger som dekker alle fylkene og 260 lokalutvalg som har aktivitet i 70 prosent av kommunene. BSF eier Natur og næring fjernundervisning. BSF samarbeider også med Landbrukshelsen, Norsk Landbrukstjenester, Landbrukets Arbeidsgiverforening, Tun Media, Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar og Forbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV).

Virksomheten finansieres ved offentlige tilskudd, kontingent fra medlemsorganisasjonene og inntekter fra egne kurs, prosjekter og lignende. Aktiviteten på fylkesplan finansieres ved statstilskudd via BSF sentralt, tilskudd fra fylkeskommunen, driftsandel fra medlemsorganisasjonene, provisjon fra Landbruksforlaget, samt inntjening på egen aktivitet. Lokalt finansieres aktivitetene ved statstilskudd via BSF sentralt, fra kommunen og gjennom kursavgifter og eventuell annen egen inntjening.

Utfordring for BSF i tiden framover vil være å tilby opplæring på flere nivåer, spesielt i bygdene. Opplæringen skal tilfredsstille de ulike faglige behovene, og være fleksible i forhold til arbeid og livssituasjon for øvrig. BSF har fokus på fire strategiske områder: Organisasjon, marked, økonomi og kommunikasjon. Fleksibel opplæring i landbruksfag for voksne er et opplæringstilbud med alternative planer i landbruksfag innenfor videregående opplæring, tilrettelagt for alternative og nye gjennomføringsformer. En nettkatalog, Grønn kompetanse er utviklet for å markedsføre opplæringstilbud for landbruket og grønn sektor.

Folkekulturforbundet (FOLK)

Forbundet setter det skapende mennesket i sentrum ved å legge til rette for personlig utvikling og læring på egne premisser, opplevelse av levende kulturtradisjoner, fokusere på bevissthet om mennesket som del av en økologisk helhet og erfaring med demokratisk organisasjonspraksis. Alle skal ha mulighet til å bli kjent med og lære folkelige kulturuttrykk i skapende og trygge fellesskap.

Virksomheten har 25 medlemsorganisasjoner. Målgrupper for kursene er enkeltpersoner i og utenfor medlemsorganisasjonene som vil lære om de fagområdene medlemsorganisasjonene arbeider innenfor.

Opplæring skjer gjennom medlemsorganisasjonene. Kursene er på alle nivåer og omfatter områdene håndverk/husflidsteknikker, teater, folkedans/musikk, organisasjonskunnskap, lokalhistoriske emner, mat, språk og politiske spørsmål. FOLK arrangerer kurs på høyere nivå i samarbeid med universiteter og høyskoler. Forbundet arbeider for å motivere for kursvirksomhet som inkluderer innvandrere, funksjonshemmede, innsatte i fengsel og andre med spesielle behov som vanligvis ikke søker til slike kurs. FOLK samarbeider med andre studieforbund, fengselsvesenet og kriminalomsorgen og med nasjonale fagmiljøer og ulike bransjeforbund og utviklingsmiljøer knyttet til fagområdene for kursvirksomheten.

Behovet for utdanning i håndverksfag som bl.a. bunadtilvirker, vever og håndstrikker, har ført til utdanning mot fagbrev i disse fagene. I samarbeid med fagopplæringa i fylkeskommunene arbeides det med å motivere til slik fagbrevsutdanning. Flere slike fag kan etter hvert bli aktuelle.

Kursvirksomheten finansieres med kursavgifter, dugnad og statlige tilskudd. De lokale kursene blir stort sett administrert av ubetalte studieledere.

Utfordringene og planene framover blir å opprettholde, videreutvikle og heve kvaliteten på kurs i medlemsorganisasjonene, motivere til å drive faglig utvikling og ha god oppfølging av kurslærerne. Videreutvikling av kurstilbudet til personer i kriminalomsorgen og kurstilbud til nye målgrupper inngår også i planene. Et system for å motivere og skolere voksne til fagutdanning og utvikle flere studietilbud på høyere nivå er også satsingsområder. FOLK arbeider også for å få oppmerksomheten rettet mot det interessepolitiske arbeidet og bedre rammevilkårene for voksenopplæring gjennom frivillige organisasjoner.

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)

Forbundet er en ideell organisasjon som vil fremme voksnes demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne behov, evner og interesser. FU er politisk og livssynsmessig nøytralt.

Forbundet har som mål å fremme likestilling i samfunnet og i adgang til kunnskap. FU skal være en landsdekkende, ledende aktør innen formidling, rådgivning og tilrettelegging av opplæring og kompetanseutvikling for voksne under mottoet Folkeuniversitetet – din nærmeste medspiller for livslang læring.

FU har 21 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonenes kursvirksomhet er primært rettet mot egne medlemmer. Studieforbundet som helhet har kursvirksomhet rettet mot enkeltpersoner og arbeidslivet og omfatter kurs innen de fleste fagområdene som språk, praktisk-estetiske fag, helse- og sosialrelaterte fag, allmennfag og fagbrev. En rekke av kursene forbereder til offentlige eksamener og sertifiseringer. Undervisningen foregår ved en av de 118 lokalavdelingene eller via nettet. Folkeuniversitetet samarbeider med offentlige myndigheter, privat næringsliv, organisasjoner og andre utdanningstilbydere, og har bl.a. sentrale og lokale samarbeidsavtaler med en rekke universiteter og høyskoler.

Etter avtale med Mesterbrevnemnda utdannes håndverksmestere over hele landet. Folkeuniversitetet utarbeider og administrerer Norskprøve 2 og 3 for voksne innvandrere. Dette er avsluttende prøver etter norskopplæring for minoritetsspråklige. Både norskprøvene og test i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) utikles i samarbeid med Universitetet i Bergen. Etter avtale med Universitetet i Cambridge driver FU 14 testsentra for kandidater som vil oppnå sertifikater i engelsk på ulike nivåer. Organisasjonen har også mer enn 34 testsentra i tilknytning til Datakortet. Folkeuniversitetet er medlem av Nordisk Folkeuniversitet, The European Language Certificates og stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

I underkant av ti prosent av virksomheten er finansiert gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale tilskudd. Resten finansieres av kursinntekter.

Folkeuniversitetet vil arbeide videre for å styrke bevisstheten om behovet for voksenopplæring og ivareta Kompetansereformens intensjoner. FU vil prioritere kvalitetssikring, markedsføring og informasjon og opptre enhetlig og profesjonelt overfor myndigheter og brukere. En felles kursdatabase og samarbeidsavtaler med arrangørleddene vil dra nytte av at FU er en landsdekkende organisasjon. En utfordring er å bevare og styrke mangfoldet og det lokale initiativet, samt å opprettholde aktivitet i alle kommunene for å kunne tilby kurs og utdanning lokalt. Folkeuniversitetet vil legge vekt på å informere og motivere voksne med minoritetsbakgrunn om de ulike tilbudene, målet er at de skal delta på linje med andre.

Fremskrittspartiets Studieforbund (FrS)

Fremskrittspartiets Studieforbund ble i september 1998 godkjent som selvstendig studieforbund. Forbundet er landsomfattende og skal arbeide med voksenopplæring for folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer av tilknyttede organisasjoner. Gjennom utvikling og organisering av studievirksomheten er målet å gjøre deltakerne bedre rustet til arbeidet som folkevalgte og tillitsvalgte.

Studieforbundet skal stimulere til skolering i medlemsorganisasjonene og veilede studieledere med å utarbeide studieplaner og skal også godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene. Virksomheten omfatter skolering innen politikk, organisasjonsarbeid og kommunikasjon. Tilbudene er presentert i en studiekatalog, men det kan også lages eget studieopplegg.

Deler av kursvirksomheten finansieres ved statstilskudd som voksenopplæringsmidler. Forbundet sentralt fordeler midler etter søknad.

Frikirkelig studieforbund (FSF)

FSF har som formål å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder voksnes læring. Visjonen er å fremme adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter for flest mulig gjennom tiltak i frikirkelig regi for utvikling, engasjement og integrering.

Medlemmer er frikirkelige trossamfunn og kristne organisasjoner (27 medlemmer i 2006). Målgruppen er todelt og omfatter frivillige medarbeidere, tillitsvalgte og ansatte som ønsker økt kompetanse for oppgaver innenfor frivillig virksomhet, organisasjons- og menighetsarbeid, spesielt innenfor områdene forebyggende arbeid, barne- og ungdomsarbeid, kulturvirksomhet, pedagogisk formidling, rusomsorg, sjelesorg og andre helse- og omsorgsoppgaver og integrering. Den andre målgruppen er medlemmer av medlemmenes sentrale og lokale ledd samt enkeltpersoner i lokalmiljøene som vil øke sin kompetanse.

FSF yter pedagogisk veiledning til arrangører av studietiltak, tilbyr pedagogisk ressursmateriell og studieplaner, utfører pedagogisk utviklingsarbeid og stimulerer til studiearbeid. Veilednings- og utviklingsarbeidet har som siktemål å kvalitetssikre studiearbeidet, øke deltakernes læringsutbytte og gjøre studiearbeidet tilgjengelig for alle. FSF arrangerer medarbeiderkurs for lokale studieringledere og instruktører i kor og andre sang- og musikkgrupper.

Medlemsorganisasjonenes lokale lag og foreninger arrangerer hovedsakelig kurs og studieringer i tro og livssyn, etikk, bibelkunnskap, sang og musikk. Det gjennomføres også kurs innenfor emnene språk, ledelse, samfunnsfag og helse- og sosialfag. FSF samarbeider med Kirkerådet for den norske kirke om inkludering og tilrettelegging av studiearbeid for funksjonshemmede. De har også et samarbeid med Kirkerådet, Kristent Interkulturelt Arbeid og Kirkelig nettverk for inkludering av flyktninger og innvandrere.

Virksomheten sentralt blir finansiert ved offentlige tilskudd som går til administrasjon, opplæringsvirksomhet og utviklingsarbeid. Aktiviteten til fylkesutvalgene finansieres ved driftstilskudd fra FSF sentralt og tilskudd fra fylkeskommunene. Aktiviteten lokalt finansieres av statstilskudd via FSF sentralt, tilskudd fra fylkeskommunene, kursavgifter og medlemsavgifter.

Studieforbundet vil arbeide for økt kvalitet gjennom kvalitetssikring av studieplaner og andre pedagogiske tiltak. FSF har nylig utarbeidet standard studieplaner for læringstiltak i sang-, musikk- og dramagrupper. Det legges vekt på å motivere medlemsorganisasjonene til å inkludere særlige målgrupper som funksjonshemmede og innvandrere. FSF vil arbeide for at medlemmer og lokallag, de teologiske høyskolene skal gjennomføre kursopplegg om tilrettelegging av studiearbeidet for funksjonshemmede. For å bidra til økt lokal inkludering og integrering av innvandrere, vil forbundet gjennomføre et seminaropplegg om flerkulturelle studie- og dialoggrupper. Studieforbundet ønsker å stimulere læring for frivillighet og skal iverksette et prosjekt om grunnleggende kompetanse for frivillig arbeid.

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

FS arbeider for opplæring for funksjonshemmede og deres pårørende. Studieforbundet ønsker å koordinere, styrke og utvikle dette arbeidet i de ulike organisasjonene for funksjonshemmede. FS har som mål å fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd, samt å arbeide for samfunnsmessig likestilling. Opplæringen skal føre til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sider ved egen eller egne barns funksjonshemming. Videre er opplæringens mål å føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter, øke livskvaliteten og synliggjøre kompetanse i forhold til utdanning og arbeidsliv.

FS har 45 medlemsorganisasjoner. Disse er rettet mot personer med ulike fysiske og psykiske lidelser og deres pårørende. Som eksempler kan nevnes forbund for personer med afasi, dysleksi, allergi, spiseforstyrrelser, trafikkskader, hjertesyke, muskelsyke, diabetes, multippel sklerose, hørselshemmede, blinde, revmatisme og rygglidelser, samt pårørende innenfor psykiatrien.

Kjerneaktivitet i FS er studievirksomheten, men det satses også på informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter, videreutvikling av hjemmesider med tilrettelegging etter internasjonale standarder for funksjonshemmede og kurs/studier med spesiell vekt på tilrettelegging av studiemateriellet. FS samarbeider nært med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Studieforbundet finansieres i stor grad av offentlig tilskudd til voksenopplæring. Utviklingsarbeid knyttes til årlige søknader til Vox og Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) og stiftelsen Helse og Rehabilitering m.m.

Et viktig satsingsområd er å styrke det økonomiske fundamentet knyttet opp mot kjernevirksomheten, bl.a. ved å arbeide for å øke statstilskuddet til studievirksomheten og å følge opp arbeidet med ny tilskuddsordning. Studieplanarbeid, utvikling av læremidler for funksjonshemmede og styrking av studiefaglig kompetanse på fylkesnivå er også viktige satsingsområder. Nettbaserte kurstilbud skal videreutvikles og tilrettelegges.

Idrettens Studieforbund (ISF)

ISF er idrettens eget studieforbund som samordnings- og tilretteleggingsorgan for utdannings- og opplæringsvirksomhet innenfor Norges Idrettsforbund (NIF). Målet er å øke idrettens totale kurs- og opplæringsvirksomhet og at medlemsorganisasjonene skal få dekket sine behov for opplæring som virkemiddel for egenutvikling og utvikling av lokale aktivitetstilbud. Virksomheten omfatter åpne opplæringstilbud for ansatte, idrettsutøvere, medlemmer og tillitsvalgte, spre informasjon om og markedsføre idrettens kurstilbud og å fremme medlemsorganisasjonenes og idrettens totale interesser. Ved siden av ordinære voksenopplæringskurs, registrerer ISF økt etterspørsel av kortere kurs som ikke berettiger til særskilt tilskudd. Gjennom medlemsorganisasjonene tilbys opplæring av ledere og trenere for særskilte målgrupper. ISF samarbeider med alle organisasjonsledd i NIF, Norges Idrettshøyskole og høyskoler med studietilbud og studieringer på høyere nivå.

Medlemmene er de særforbundene og idrettslagene som er medlemmer i NIF. Til sammen representerer dette 1 966 000 enkeltmedlemmer. Målgruppene for kurstilbudene er ungdom, foresatte, ledere, trenere, dommere osv. i medlemsorganisasjonene.

ISF finansieres ved tilskudd av spillemidler fra Kultur- og kirkedepartementet via NIF, statlige voksenopplæringsmidler og midler til kurs, opplæring og pedagogisk utviklingsarbeid for særskilte målgrupper. Flere fylkeskontor mottar driftstilskudd og fylkeskommunale aktivitets- og tiltaksmidler. ISF oppfordrer idrettslagene til å søke på kommunale tilskudd til kurs der dette finnes.

En medlemsorganisasjon må ta på alvor at medlemmene i økende grad etterspør mer uforpliktende og korte tiltak, gjerne eksamensfrie og temabaserte, samt nettskoler basert på moderne teknologi og nye arbeidsformer. Det blir stadig viktigere å få en bedre registrering av all utdanningsvirksomhet, enten den er stønadsberettiget eller ikke. Dette vil bidra til riktig kunnskap om egen virksomhet, og gi viktig dokumentasjon om bruk av offentlige bevilgninger.

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS)

Hovedmålet er å medvirke til å fremme kunnskap om og interesse for politikken i medlemsorganisasjonene. Studieforbundet ønsker å utvikle studiemateriell som tar opp aktuelle tema og skal være redskap for å fremme kunnskap om og styrke organisasjonsapparatet i medlemsorganisasjonene. Studieforbundet skal være aktiv pådriver i å bruke studiegrupper til kompetanseutvikling.

Forbundet har 3 medlemsorganisasjoner. Målgruppene er medlemmer og tillitsvalgte i disse, samt politiske sympatisører.

De viktigste samarbeidspartnerne er fylkes- og lokallagene til medlemsorganisasjonene. For nord-/sør-informasjonen som drives i regi av studieforbundet, er NORAD en viktig samarbeidspartner.

Virksomheten finansieres ved offentlig tilskudd og tilskudd fra partiet.

Forbundet skal utvikle studiemateriell som tar opp aktuelle politiske og organisatoriske tema, bl.a. studiehefter om å lage gode lokale programmer forut for kommune- og fylkestingsvalg, utviklingspolitikk, valgkamphåndbok og en ny organisasjonshåndbok. En del tidligere studiehefter skal også oppdateres. KrFS ønsker å være med og øke den generelle skoleringen i medlemsorganisasjonene. Etter et svakt valg i 2005 står hele organisasjonen overfor store utfordringer med tanke på å komme sterkere tilbake. Aktuelle studieopplegg er under planlegging og utarbeidelse både om politiske prosesser og utfordringer av mer organisatorisk art. Den største utfordringen for Kristelig Folkepartis Studieforbund er å øke studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene.

Musikkens Studieforbund (MSF)

Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i erkjennelsen av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst- og kulturform og som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For forbundet er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

MSF har opplæring innenfor musikkområdet som hovedoppgave. Innenfor rammen av Lov om voksenopplæring skal MSF legge forholdene til rette for medlemsorganisasjonenes opplærings- og studiearbeid i og utenfor det organiserte musikklivet.

Forbundet har 27 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Disse har utarbeidet egne rammeplaner for opplæring og har opplæringsvirksomhet i form av kurs som ett av sine satsingsområder. Medlemsorganisasjonene fokuserer på ulike typer musikk og/eller særlige interesser i forbindelse med musikk. Kursene er rettet både mot medlemmene i medlemsorganisasjonene og andre interesserte gjennom åpne kurs.

Driften finansieres ved offentlige tilskudd. Fylkesleddene er tilknyttet gjennom samarbeidsavtaler og får overført noe driftstilskudd til voksenopplæring. Fylkesmusikkrådene er egne arbeidsgivere med egne styrer og er økonomisk uavhengig.

Utfordringer og planer for ny aktivitet, organisering og nye prioriteringer er nedfelt i handlingsprogrammet for perioden 2005-2007. Målet er bedre rammebetingelser for studieforbundenes voksenopplæring, styrke kulturopplæringens plass innenfor voksenopplæringen, musikkopplæring til flere og gjøre forbundet attraktivt og effektivt. Et nytt handlingsprogram for perioden 2007-2009 er under utarbeidelse.

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS)

Studierådet skal drive studiearbeid på evangelisk luthersk grunnlag og sammen med medlemsorganisasjonene legge til rette for et studiearbeid som er engasjerende og meningsfylt. De skal være en viktig aktør i det kristne studiearbeidet og gi kunnskap om og kjennskap til den kristne tro.

NKrS har 23 medlemsorganisasjoner. De største lutherske kristne organisasjonene og alle landets statskirkemenigheter er medlemmer. Målgruppen er ansatte, tillitsvalgte, egne medlemmer og den øvrige del av befolkningen. Norsk Kristelig Studieråd tar særlig sikte på å stimulere til kurs og grupper innen bibelopplæring, troslære, samfunnsengasjement, lederopplæring og sang og musikk, men har også opplæring i språk og ulike håndverk.

Driften baseres på kontingent fra medlemsorganisasjonene, statlig administrasjonstilskudd samt noe salg av materiell og tjenester.

Som et ledd i fornyelsen av studiearbeidet blir det satset på utvikling av konseptet Den lokale studieringen.Dette arbeidet har hatt fokus på å utforme tanker, ideer og pedagogisk ideologi for å utvikle studieringen for vår tid. Det er utarbeidet en del materiell, studieplaner og kursopplegg basert på konseptet.

Populus – studieforbundet folkeopplysning ( SfP)

Det overordnete målet er å bidra til å gi lik adgang til kunnskap for å skape samfunnsengasjement og solidaritet og for å øke deltagelsen i demokratiske prosesser, kulturelle aktiviteter samt bidra til god livskvalitet. Populus vil arbeide for styrking og videreutvikling av folkeopplysningstanken og motivere til høy studieaktivitet og hjelpe sine medlemmer med å gjøre studie- og opplæringstilbudene best mulig. Visjonen er at Populus skal bli best i landet på uformell læring/folkeopplysning.

Populus har 68 medlemsorganisasjoner som representerer stor bredde innenfor det folkelige opplysningsarbeidet. Medlemsorganisasjonene spenner over bl.a. interesseorganisasjoner med vekt på helsespørsmål generelt og mer spesifikke interessergrupper. Andre medlemsorganisasjoner er bl.a. avholds- og rusgiftsorganisasjoner basert på et solidaritetsperspektiv med vekt på folkeopplysning, politiske partiorganisasjoner og organisasjoner med spesielle politiske temaer, organisasjoner for ivaretakelse av innvandrergruppers interesser, definerte folkeopplysningsorganisasjoner som freds- og antikrigsorganisasjoner, kunst- og kulturorganisasjoner og miljøorganisasjoner.

I samarbeid med medlemsorganisasjonene arrangerer Populus studiearbeid og gir kurstilbud over et bredt spekter av emner, men driver også medarbeiderskolering og annen form for medlemspleie. De ansatte sentralt gir råd om utarbeidelse av studieplaner. Det gis løpende informasjon om muligheter for å søke ulike stipendordninger og prosjektstøtte og det tilbys opplæring i, og hjelp til å komme i gang med prosjektarbeid. Populus har også en rammeavtale med NORAD om informasjonstøtte til nord-/sør-tiltak.

Virksomheten er stort sett finansiert ved offentlige tilskudd. En del fylkeskommuner og kommuner gir støtte til voksenopplæring. NORAD gir noe midler til informasjonstiltak. Studieforbundet har ellers inntekter fra medlemskontingent og salg av tjenester.

Populus ønsker en sterkere bevisstgjøring av folkeopplysningstanken og den folkelige opplæringstradisjonen. Populus vil arbeide for fleksibelt og tilpasset lov- og regelverk og ønsker at unge ned til 14 år skal få alternativ opplæring gjennom studieforbund. De vil bidra til realisering av realkompetansereformen og motivere deltagerne i studietiltak til å dokumentere sin kompetanse.

I en treårige handlingsplan har medlemspleien en framtredende plass. Informasjon, veiledning og motivasjon for å beholde og øke studietimetallet, åpenhet, fleksibilitet og differensiering tilpasset medlemsorganisasjonenes ulike behov, samt være et godt og ekspeditt serviceorgan for medlemmene er de sentrale utfordringene. Populus vil også tilrettelegge for samarbeid på tvers og skape felles møteplasser slik at medlemsorganisasjonene har mulighet til å dra veksler på hverandre.

Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg (SOL)

Studieutvalget har som hovedmål å drive opplysnings- og studievirksomhet blant samer med hovedvekt på samisk språk og kultur og samiske nærings og rettighetsspørsmål. I tillegg skal SOL arbeide for å utbre kunnskap om samer og samiske forhold.

SOL har en medlemsorganisasjon, Norske Samers Riksforbund. Primær målgruppe for SOL er den samiske befolkningen og i begrenset omfang også den øvrige befolkningen.

Studieutvalget driver opplæring innen duodji (samisk husflid), samisk språk, andre samiskrelaterte fagområder, i begrenset omfang også andre fagområder, samt medarbeideropplæring. Virksomheten omfatter tilpasset grunnopplæring i samisk språk og kultur for personer som har mistet morsmålet, har manglende førstegangsutdanning i disse fagene eller er hindret i å delta i ordinære tiltak. SOL prioriterer oppsøkende virksomhet rettet mot denne målgruppen. Når det gjelder grunnopplæring i duodji, er aktiviteten en videreføring av folkeopplysningstradisjonen, og har som mål å revitalisere utdøende duodjitradisjoner. SOLs medarbeidere får tilbud om faglig og administrativ opplæring i tilknytning til studievirksomheten.

Målsettingen er å delta i ekstraordinære prosjekter innenfor voksenopplæring til grupper som faller utenom ordinær studievirksomhet. Samarbeidspartnere er kommuner, voksenopplæringssentre, språksentre, andre studieforbund, høyskoler og universiteter.

Virksomheten finansieres gjennom ordinære tilskudd fra stat, fylke og kommune. I tillegg mottas ekstraordinære Finnmarks-midler gjennom SU Finnmark. Resten finansieres gjennom kursavgifter og salg av kurs.

Videre planer og utfordringer er å gi den samiske befolkning muligheten til å ivareta og utvikle samisk språk og kultur slik at det blir et levende symbol på samisk eksistens i det moderne Norge.

Senterpartiets Studieforbund (SpS)

Studieforbundet er landsdekkende og skal gjennom utvikling og organisering av voksenopplæringstiltak bygd på Senterpartiets idésyn gi hver enkelt deltaker kunnskap og innsikt som bedrer mulighetene for et aktivt samfunnsengasjement og styrket ansvarsfølelse for samfunnsutviklingen. Ut fra gitte ressurser skal SpS være et godt arbeidsredskap for medlemsorganisasjonene, ha et godt skoleringstilbud for tillitsvalgte og folkevalgte, ha et kurstilbud som er i samsvar med medlemsorganisasjonenes prioriterte saksområder og som stimulerer til aktiv samfunnsdebatt som også kan fange interesse blant ikke-aktive medlemmer. SpS vil spre informasjon om og øke interessen for nord-/sør-spørsmål samt gjennom Förbundet Nordisk Voksenopplysning (FNV) styrke det nordiske samarbeidet.

Studieforbundet har 3 medlemsorganisasjoner. Virksomheten henvender seg først og fremst til medlemmer og tillitsvalgte i disse, men ønsker også å gi kurstilbud som kan ha interesse utover denne målgruppen. Størsteparten av aktiviteten skjer i studieringer i lokalsamfunn/nærmiljø. De fleste studieringene er av politisk og organisatorisk karakter. Et økende antall kursplaner produseres lokalt.

Virksomheten finansieres ved inntekter fra salg av kurs og kursmateriell, tilskudd og kontingent fra medlemsorganisasjonene samt offentlige tilskudd fra stat og fylkeskommune og fra NORAD gjennom samarbeidsavtaler..

Sjøsamisk Studieforbund (SSF)

Studieforbundet ble stiftet og godkjent i 2002 og har hovedadministrasjonen i Nordland. Sjøsamisk Studieforbund er religiøst og partipolitisk nøytralt og har hovedvekt på samisk kystkultur, samfunnsliv, næringsliv og levemåte. SSF skal gi informasjon om det samiske samfunnet, spesielt det sjøsamiske. Aktivitetene omfatter prosjekter og opplæring lokalt, regionalt, nasjonal og internasjonalt. Sjøsamisk Studieforbund er medlem av The University of The Arctic.

Sjøsamisk Studieforbund er tuftet på nasjonale og internasjonale lover og traktater om urfolks rettigheter, deriblant ILO-konvensjonen og FNs erklæring om menneskerettigheter.

Kystfolkets Studieorganisasjon (KSO), Urfolkets Studieorganisasjon (USON) og Organisasjonen SjøMil er medlemmer i forbundet. KSO har sin virksomhet rettet mot de kystnære strøk. USON er spesielt rettet mot urfolks kultur, språk, næringsliv, samfunnsliv og levemåte. I tillegg har en rekke mindre enkeltstående lag og foreninger samarbeidsavtale med SSF.

Sjøsamisk Studieforbund har følgende visjon: Lærdom forandrer verden.

Sosialistisk Opplysningsforbund (SO)

Målet er å arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn gjennom å utvikle, organisere, tilrettelegge for og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturvirksomhet som kan bidra til å uttrykke menneskeverdet, rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap. Videre skal SO øke enkeltindividets muligheter til å ta del i og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til engasjement og økt selvfølelse, skape forståelse for, kunnskap om, og innsikt i egen og andre kulturer og forholdet mellom den fattige og rike delen av verden. Økt kunnskap om miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk, motvirke rasisme og andre former for undertrykkelse er også omfattet av virksomheten.

SO har 33 medlemsorganisasjoner som spenner over et vidt spekter. Den primære målgruppen er disse organisasjonenes medlemmer, men andre som støtter hele eller deler av visjonen er også viktig som målgruppe. Som folkeopplysningsorganisasjon ønsker SO ikke å sette begrensninger på mulige målgrupper, så lenge disse har samme mål.

Virksomheten styres i store trekk av medlemsorganisasjonenes ønsker og behov. Den erfaringsbaserte kunnskapen, kritisk tenking og kritisk kunnskapsinnhenting i de ulike kurs- og læreprosessene søkes løftet fram. SO bidrar til å kvalitetssikre studieplanene for medlemsorganisasjonenes virksomhet. Ut over dette har SO stor pågang fra organisasjoner under oppbygging, med forespørsler om kurs i organisasjonskunnskap og utvikling. Disse kursene omfatter også alternative organisasjonsløsninger og -systemer og alternative demokratistrukturer. SO driver også en mindre forlagsvirksomhet. Nordisk samarbeid er opprettet med søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Finansieringen er i hovedsak deltageravgifter, offentlig støtte til virksomheten og annen støtte til prosjekter. Noe av finansieringen skjer også gjennom honorarer for oppdrag samt salg av egenprodusert materiell.

Økonomien er den største utfordringen. Selv om det frivillige arbeidet bærer mesteparten av virksomheten, er det vanskelig å basere hele studieforbundets virksomhet på dette. Framover vil SO videreføre og utvikle organisasjonsopplæringen. Kontakt med medlemsorganisasjonene er viktig for å stimulere og bistå med nødvendig skolering for å kvalitetssikre virksomheten gjennom gode studieplaner og skolering av studieledere og kurs-/ringledere.

Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Målet for virksomheten er å legge forholdene best mulig til rette for studievirksomhet i medlemsorganisasjonene og stimulere til økt aktivitet. Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og skal fremme kvalitet på studiearbeidet.

Forbundet består av 19 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider mot egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier. Medlemsorganisasjonene med størst studieaktivitet er Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klubb, 4H Norge, Den Norske Turistforening, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Det norske hageselskap.

De fleste kursene har tilknytning til jakt og fiske, hund, friluftsliv, landbruk, hage, blomster og organisasjonsarbeid. Kursene planlegges og gjennomføres stort sett av medlemsorganisasjonenes regionale ledd og lokallagene.

Den sentrale virksomheten finansieres av offentlig støtte og medlemskontingent. Lokal aktivitet finansieres ved deltakerbetaling i tillegg til den offentlige støtten.

Studieforbundet arbeider med å styrke kontakten med medlemsorganisasjonene og sikre best mulige rammebetingelser for studiearbeidet.

Venstres Opplysningsforbund (VO)

Formålet er gjennom voksenopplæring og opplysningsvirksomhet å hjelpe medlemmer og andre interesserte til å skaffe seg kunnskap og innsikt slik at de kan møte de krav samfunnet og demokratiet stiller. VO skal også samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og demokratiutvikling, internasjonalt samarbeid og for sosial, kulturell og økonomisk framgang nasjonalt og i verden som helhet.

Forbundet har 4 medlemsorganisasjoner. Målgruppen er medlemmer av disse og andre som har behov for folkeopplysning i og utenfor Norge.

Størsteparten av studievirksomheten blir gjennomført på lokallagsnivå, som studieringer uten lærer. De fleste studietemaene omhandler politikk og organisasjon og baseres på lokale studieplaner.

VO har utstrakt internasjonalt engasjement, spesielt på Balkan med bokprosjekter for barn og oversettelse og tilpasning av norske samfunnsfagbøker for videregående skole og på universitetsnivå. Datakortet på albansk i samarbeid med DataPowerNorge AS og et næringsutviklingsprosjekt for kvinner i Sør-Albania er andre aktiviteter. Et overordnet mål i VOs internasjonale arbeid er å synliggjøre og løfte fram jentene på Balkan.

Studievirksomheten i VO finansieres av offentlige tilskudd og tilskudd fra Venstre. Prosjektene på Balkan finansieres i hovedsak av UD.

I VOs medlemsorganisasjoner er det er stort potensial for studievirksomhet. VO har videreutviklet sitt engasjement og sin kompetanse for folkeopplysning på Vest-Balkan, og har siden 2000 gjennomført til sammen 15 prosjekter der.

Til forsiden