NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AID

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

ALL

Adult Literacy and Lifeskills survey (OECD)

AMO

Arbeidsmarkedsopplæring

BKA

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

BLD

Barne- og likestillingsdepartementet

BNP

Brutto nasjonal produkt

DFS

Dansk Folkeoplysnings Samråd

EAEA

The European Association for the Education of Adults

ECVET

European Credit Systems for Vocational Education and Training

EQF

European Qualification Framework

EU

Den europeiske union

EVA

Danmarks Evalueringsinstitut

FBF

Folkbildningsförbundet (Sverige)

FETAC

Further Education and Training Authority (Irland)

FNV

Frbundet Nordisk Vuxenupplysning

FBR

Folkbildningsrådet ( Sverige)

GSI

Grunnskolenes informasjonssystem

HETAC

Higher Education and Training Awards Council

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

ICAE

International Council for Adult Education

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

KD

Kunnskapsdepartementet

KIM

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

KKD

Kultur- og kirkedepartementet

KRD

Kommunal- og regionaldepartementet

KUP

Kompetanseutviklingsprogrammet

LOF

Liberalt Oplysnings Forbund (Danmark)

NAV

Arbeids- og velferdsetaten

NFF

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Nibr

Norsk institutt for by- og regionforskning

NIFU

STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NMR

Nordisk Ministerråd

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NVL

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring

OPUS

Opplærings- og utviklingssenter

PKD

Personlig kompetansedokument

SSB

Statistisk sentralbyrå

SS

Senter for statlig økonomistyring

SUFO

Statliga utvärderingen av folkbildningen (Sverige)

UH-loven

Universitets- og høyskoleloven

UIL

UNESCO Institute for Lifelong Learning

UFD

Utdannings- og forskningsdepartementet

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VOFO

Voksenopplæringsforbundet

VO-loven

Voksenopplæringsloven

Vox

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

VUC

Voksenuddannelsescentre (Danmark)

Til forsiden