Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for proposisjonen

2.1 Høring om brukerstyrt personlig assistanse i 2007

Ved behandling av statsbudsjettet for 2006 ba Stortinget Regjeringen om å fremme lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistent, se Budsjettinnst. S. nr. 11 (2005–2006). Som oppfølging av Stortingets vedtak hadde Helse og omsorgsdepartementet i 2007 på høring et forslag om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

I høringsnotatet ble det foreslått lovfestet en rett for brukere som fikk omfattende bistand etter daværende sosialtjenestelov § 4-2 a til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Av høringsnotatet fremgikk det at retten skulle inntre dersom tjenestebehovet var 20 timer eller mer. Forslaget var basert på at grunnvilkårene for å få praktisk bistand og utmåling av tjenesten fortsatt skulle være regulert i dagjeldende sosialtjenestelov.

En svært liten andel av høringsinstansene støttet departementets samlede forslag.

Høringen viste blant annet at merkostnadene ved en rettighetsfesting kan bli betydelige, både når det gjelder kostnadene til selve tjenestene og administrasjon av ordningen. Det ble også reist spørsmål om forhold som påvirker andre sider ved kommunal tjenesteyting, slik som turnus, rekruttering og kommunalt selvstyre.

Høringen reiste flere prinsipielle, økonomiske og praktiske problemstillinger. På denne bakgrunn varslet Helse- og omsorgsdepartementet Stortinget i budsjettproposisjonen for 2009 at spørsmålet om rettighetsfesting av BPA ville bli sett i sammenheng med arbeidet med harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. I forbindelse med at kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven ble erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven, ble bestemmelsen om BPA videreført som egen pliktbestemmelse for kommunen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 med følgende ordlyd: Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Loven trådte i kraft 1. januar 2012.

2.2 Anmodningsvedtak fra Stortinget

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 686, 17. juni 2011, jf. Innst. 424 L (2010–2011):

«Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.»

2.3 Høring om brukerstyrt personlig assistanse i 2013

Høringsnotat om rett til brukerstyrt personlig assistanse ble sendt på høring 22. mars 2013 med høringsfrist 1. august 2013. Det ble foreslått at personer med varig og stort behov for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven skal ha rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Forslaget ble avgrenset til personer under 67 år og omfattet ikke støttekontakt, avlastning og helsetjenester. Stort behov ble definert som minst 25-32 timer i uken. Høringsnotatets forslag til rettighet omfattet i utgangspunktet ikke tjenester som krever mer enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, unntatt brukere med kontinuerlige behov for slike tjenester (som var omfattet av rettigheten).

Høringsnotatet ble lagt ut på departementets nettside og sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsedirektoratet

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

 • Landets fylkesmenn

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • NAKMI

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger

 • NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse

 • Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

 • Norges forskningsråd

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk senter for elektronisk pasientjournal

 • Sametinget

 • SSB

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Landets kommuner

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

 • Assister meg

 • Dedicare

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Helsingforskomiteen

 • Den norske legeforening

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Friskmeldt Assistanse AS

 • Foreningen JAG

 • Foreningen Norges døvblinde

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innovasjon Norge

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kirkens bymisjon

 • KS

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillingssenteret

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Mental Helse Norge

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Helse- og velferdsforum

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • OptimalAssistanse AS

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • PARAT

 • PARAT-Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet LTN

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Seniorsaken i Norge

 • Senter for seniorpolitikk

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Uloba

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har hatt kommentarer til høringen:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Arbeidstilsynet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Helse Fonna HF

 • Helsedirektoratet

 • Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Pasient- og brukerombudet i Akershus

 • Pasient- og brukerombudet i Møre- og Romsdal

 • St. Olavs Hospital HF

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • Universitetssykehuset Nord- Norge HF

 • Asker kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Eid kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Frosta kommune, Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre

 • Gjøvikregionen (Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune)

 • Hamar kommune

 • Harstad kommune

 • Haugesund kommune

 • Horten kommune

 • Hurum kommune

 • Kristiansand kommune

 • Kvæfjord kommune

 • Lier kommune

 • Lillehammer kommune

 • Målselv kommune

 • Nannestad kommune

 • Nedre Eikerkommune

 • Nærøy kommune

 • Nøtterøy kommune

 • Oslo kommune

 • Re kommune

 • Ringerike kommune, rådet for funksjonshemmede

 • Ringsaker kommune

 • Rælingen kommune

 • Røyken kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Stord kommune

 • Stryn kommune

 • Svelvik kommune

 • Time kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Vågsøy kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Ås kommune

 • Åsnes kommune

 • Helsenettverk Lister

 • Autismeforeningen i Norge

 • Bjurgren, Kjersti og Jan

 • Bransjeforeningen for Hjemmetjenester

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Den norske legeforening

 • Dialogue BPA AS

 • Fagforbudet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for Muskelsyke Hordaland /Sogn og Fjordane

 • Foreningen JAG

 • Frambu senter for skjeldne funksjonshemninger

 • Funksjonshemmede i Vestregionen

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Menneskerettsalliansen

 • Multippel Sklerose-Forbundet

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norberg, Inger Johanne

 • Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)

 • Norges Handikapforbund

 • Norges idrettsforbund og olympiske paralympiske komité

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • OffshoreDykkerUnionen (ODU) og Stigmavakta

 • OptimalAssistanse AS

 • Personskadeforbundet LTN

 • Ringsaker Høyre

 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Standard Norge

 • Stopp Diskrimineringen

 • Veteranforbundet SIOPS

 • Uloba

 • Unge funksjonshemmede

 • UNIO

Til forsiden