Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Til innholdsfortegnelse

8 Evaluering og annen oppfølging

Innspill fra høringsinstansene viser at det er behov for klargjøring av ulike problemstillinger knyttet til brukerstyrt personlig assistanse, se generelt om høringsforslaget og høringsinnstansenes innspill i kapittel 6.1. Etter at lovendringen er vedtatt vil derfor Helse- og omsorgsdepartementet sørge for at det blir utarbeidet et nytt rundskriv der BPA-ordningen, både etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 og rettigheten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d blir utdypet.

Flere høringsinstanser har i sine uttalelser vært opptatt av at rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse må evalueres. KS skriver i sin høringsuttalelse at usikkerheten om hvor mange nye brukere som vil komme til tilsier at rettighetsforslaget evalueres etter 1 år.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver at bruken av BPA bør følges tett og at:

«På sikt bør det iverksettes en undersøkelse om ordningen har ført til en bedre situasjon for de som mottar tjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet bør også kartlegge hvilke konsekvenser økt bruk av BPA har for tjenesteytingen som helhet og situasjonen for tjenesteyterne. Undersøkelsen bør kartlegge kjønnsperspektiver, lønns- og arbeidsvilkår, deltidsproblematikk og kompetanse i tjenestene.»

Helse- og omsorgsdepartementet erkjenner at forslaget innebærer en viss usikkerhet. Det gjelder særlig i hvilken utstrekning forslaget vil imøtekomme brukernes behov og i hvilken utstrekning rettigheten vil påvirke kommunenes muligheter til å tilpasse og dimensjonere sine tjenester på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte til alle brukergrupper. Departementet vil derfor sørge for en følgeevaluering av rettighetsforslaget. KS involveres i følgeevalueringen gjennom konsultasjonsordningen.

Oppfølgingen av rettighetsfestingen må ses i sammenheng med annet generelt arbeid som foregår på området, blant annet nytt rundskriv, opplæringsmateriell og opplæringstilbud.

Til forsiden