St.meld. nr. 38 (2001-2002)

Om olje- og gassvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Stortingsmeldingen er delt inn i to deler. I første del av meldingen presenteres hovedinnholdet, mens andre del er en mer utdypende gjennomgang av de enkelte områdene innen olje- og gassforvaltningen.

Del I av meldingen omfatter regjeringens hovedmål og tiltak for olje- og gassnæringen. I kapittel 1 beskrives verdipotensialet som ligger i en langsiktig utvikling av næringen og regjeringens hovedmål i tilknytning til dette. I kapittel 2 er næringens betydning i Norge beskrevet. Videre er de viktigste forutsetningene for næringen, hovedutfordringene og regjeringens tiltak på de ulike politikkområdene behandlet i kapittel 2 i meldingens del I.

Del II går nærmere inn på de enkelte områdene. Kapitlene 3–9 gjennomgår virksomhetens forhold til miljøutfordringene, effektiv leting og utvinning, oljeforvaltningen, gassforvaltningen, petroleumsnæringens betydning og det statlige engasjementet i virksomheten.

Til dokumentets forside