Ordliste

Faktisk arealbruk: Dagens arealbruk, uavhengig av planstatus. Eksempel: bolig, skog, dyrket mark, bebygd areal mv.

Planlagt arealbruk: Eksisterende eller framtidig arealbruk basert på arealformålene i et plankart. Planlagt og faktisk arealbruk kan samsvare, men vil ikke alltid gjøre det. Eksempel: En skog er planlagt som et boligområde.

Arealregnskap: Arealregnskap er en oversikt over kommunens arealer, i form av faktisk arealbruk og/eller planlagt arealbruk.

Arealreserve: Arealer som er avsatt i kommuneplan til utbyggingsformål, men som ennå ikke er utbygd.

Arealressurskart (AR5/50): Geografiske datasett som inneholder arealkategoriene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Dette datasettet fra NIBIO inneholder blant annet oversikt over hvor vi finner fulldyrka jord, innmarksbeite, myr, skog etc.

Bebygd areal: Alle typer bebyggelse, konstruksjoner og permanent opparbeidet overflate samt tilhørende

Ubebygd areal: Arealer/områder uten permanent opparbeidet overflate, samt jordbruksareal (dyrka mark og beite).

Naturtyper: Et ensartet, avgrenset område med en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der.

Utbyggingsformål: Arealformål som tillater utbygging av større bygg og anlegg. Utbyggingsareal er arealer avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel.

GIS: Geografiske informasjonssystemer. Programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og visualisering av geografisk informasjon.

Overlagsanalyse: Et verktøy i GIS der geografisk registrerte enkeltområder fra ett datasett arver informasjon til overlappende flater fra et annet datasett.

Til forsiden