3 Hva må kommunen ha oversikt over?

Dekorativ illustrasjon

Dette kapitlet gir et overblikk over det viktigste som må på plass før arbeidet med arealregnskapet starter. Gjennom en slik oversikt kan dere avdekke om kommuneplanleggerne har behov for bistand fra andre medarbeidere i kommunen eller eksterne aktører.

For å lykkes i arbeidet med arealregnskapet må det planlegges godt, både i forhold til selve kommuneplanprosessen, men også for å sikre involvering av nødvendige bidragsytere på rett tidspunkt. Kapitlet avsluttes med noen råd om hvordan arbeidet bør planlegges, og et eksempel på en plan for arbeidet.

Temaord

 • Kompetanse- og ressursbehov
 • Datakilder
 • Plan for arbeidet
 • Utbyggingsbehov
 • Mål og føringer

Dekorativ illustrasjon

3.1 Skaff oversikt over nødvendig kompetanse og programvare

Det er behov for ulike typer kompetanse og programvarer i arbeidet med et arealregnskap. Å skaffe oversikt over dette før arbeidet starter gir mulighet til å planlegge ressursbruk og å involvere nødvendige personer.

I arbeidet med arealregnskapet er det viktig å ha en god planfaglig forståelse og lokal kunnskap om ulike deler av kommunen. Utover dette er det behov for å anvende digitale verktøy, som regnearkprogrammer (eksempelvis Excel) og GIS-programmer hvor dere kan gjøre enkle geografiske analyser. GIS-programvaren må kunne utføre «union»-analyser. Dersom kommunen ikke har slik programvare, er det mulig å framskaffe lisensfri gratisprogramvare på internett. Et eksempel på en gratis GIS-programvare er QGIS, hvor det også finnes flere internettforum hvor man kan få hjelp fra andre brukere, og ulike veilednings- og hjelpevideoer på internett.

3.2 Analyser og vurder utbyggingsbehov

For at arealregnskapet skal fungere som et verktøy for å vurdere om det er avsatt for mye eller for lite arealer til utbyggingsareal i kommuneplanens arealdel, må kommunen vite hva som er «nok» arealer for hvert utbyggingsformål. Dette bør bygge på faglige analyser. Til veilederen er det et eget vedlegg om hvordan kommunen kan analysere utbyggingsbehov knyttet til boliger og vurderinger om utbygging av fritidsboliger. Ved å gjennomføre analysene vil kommunen ha et faglig grunnlag for å vite hvor mye areal som bør avsettes til utbyggingsformål i kommuneplanen. Analysen bør senest være ferdigstilt og innarbeidet i, planprogrammet når dette legges ut til høring og offentlig ettersyn.

3.3 Skaff oversikt over datasett

For å utarbeide arealregnskapet og tilhørende analyser er det behov for en rekke datasett.

Datakildene kan deles i fem hovedtyper:

 • Statistikktabeller om befolkningsutvikling og boliger-/fritidsboliger
 • Arealformål i plankart
 • Arealressursdata
 • Naturdata
 • Geografiske inndelinger

Tabellen under viser hvilke datakilder som bør være med i arealregnskapet, og de som kan legges inn som tilleggsdatasett.

Figur 5: Geografiske datasett i arealregnskap

Datasett

Skal / Tillegg

Informasjonstype

Hvor finnes datasettene

Arealformål i plankart

Skal

Arealformål i gjeldende arealdel, og forslag til ny arealdel – viser planlagt bruk og vern av arealer

Gjeldende og forslag til ny arealdel

AR5 – Arealtype

Skal

Faktisk arealbruk (skog, myr, bebyggelse, samferdsel etc.)

Geonorge

AR5 – Bonitet

Skal

Produksjonsevne i skog

Geonorge

AR5 – Treslag

Skal

Treslag (barskog, lauvskog, blandingsskog)

Geonorge

Naturtyper iht. Miljødirektoratets instruks

Skal

Viktige naturtyper med dekningskart for undersøkte områder

Geonorge

Dyrkbar jord

Skal

Områder som kan dyrkes ved opparbeidelse

Geonorge

SSB Arealbruk

Tillegg

Faktisk arealbruk registrert hos SSB. Kan brukes til å oppdatere AR5 – Arealtype dersom dette er utdatert.

Geonorge

DN-Håndbok 13

Tillegg

Naturtypelokaliteter på land og i ferskvann, kartlagt etter DN-håndbok 13. Uten dekningskart for registrerte områder.

Geonorge

Utvalgte naturtyper

Tillegg

Viser naturtyper som har en rettslig status etter naturmangfoldsloven

Geonorge

Skogsbruksplan – Aldersklasser

Tillegg

Viser alder på skog der det er beskrevet i skogbruksplaner

Geonorge

SAT-SKOG

Tillegg

Viser alder på trær ved fjernmåling

Geonorge

Villreinområder

Tillegg

Inneholder data fra nasjonale villreinområder. Viser yttergrenser for villreinbestandenes biologiske leveområde

Geonorge

Naturtyper i Norge – Landskap

Tillegg

Beskrivelse og avgrensning av landskapsmessige variasjoner kartlagt i henhold til Natur i Norge (NiN)

Geonorge

Administrative enheter /soneinndeling

Tillegg

Kommunens utvalg av egnet soneinndeling. Kan være grunnkretser, skolekretser, strandsone, skoggrenser mv.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), Geonorge og lokalt.

Figur 6: Statistikktabeller i arealregnskap

Datasett

Skal / Tillegg

Informasjonstype

Hvor finnes datasettene

Framskrevet folkemengde

Skal

Befolkningsframskrivning på kommunenivå

SSB tabell 13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K).

Boliger, etter statistikkvariabel

Tillegg

Oversikt over boligsammensetningen i kommunen

SSB tabell 06265 Boliger, etter statistikkvariabel, region og år

Privathusholdninger

Tillegg

Oversikt over dagens husholdningssammensetning

SSB tabell 09747 Privathusholdninger (K)

Byggeareal fritidsboliger

Tillegg

Oversikt over antall fritidsboliger totalt og som bygges ut årlig

Offentlig tilgjengelig kun på fylkesnivå, men kommunestatistikk for tabell 13633 – Byggeareal. Fritidsboliger kan bestilles fra SSB.

Kommunen enkelt kan legge til datakilder som er angitt som tillegg, og andre data som anses som relevante grunnlag for arealregnskapet. Utvalg av datakilder tar utgangspunkt i det som er best tilgjengelige data per i dag. Det pågår samtidig utvikling av datasett og analysemetoder. Det er grunn til å forvente at det etter hvert vil bli tilgang til bedre og mer heldekkende data- og kartgrunnlag for faktisk arealbruk og særlig data knyttet til natur. Det utvikles bl.a. naturregnskap for Norge, som kan være relevant. Kommunene oppfordres derfor til å følge med på utviklingen innen feltet, og innarbeide nye datagrunnlag når disse er klare. Veilederen er utarbeidet slik at nye metoder og datagrunnlag kan tas inn og erstatte noen av dagens datasett. Inntil bedre data er på plass, er imidlertid det som er oppført i tabellen over, et godt grunnlag for å utarbeide arealregnskap til kommuneplanens arealdel.

3.4 Data om befolkningsutvikling, boliger og fritidsboliger

Befolknings- og boligdata er først og fremst relevant for å analysere og vurdere framtidig utbyggingsbehov. Fremgangsmåten for dette er angitt i eget vedlegg til veilederen. Dataene finnes i all hovedsak hos Statistisk sentralbyrå. Det er nyttig, men ikke nødvendig, med oversikt over historisk befolkningsutvikling som er å finne i SSBs tabell 06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning.

Videre vil det være behov for en befolkningsframskrivning. Utgangspunktet kan være middelalternativet i SSBs framskriving, som er å finne i tabell 13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K). I enkelte tilfeller kan det være behov for andre befolkningsframskrivninger, for eksempel om fylket har utarbeidet en egen, eller om kommunen utarbeider dette selv eller får det fra andre.

Det kan også være behov for oversikt over boligsammensetning i kommunen, som er tilgjengelig i SSBs tabell 06265 Boliger, etter statistikkvariabel, region og år.

Vedlegg om fremgangsmåte for å vurdere utbyggingsbehov viser også en mer avansert metode for å beregne boligutbyggingsbehov. For å benytte den, vil dere også trenge data om dagens husholdningssammensetning, som er tilgjengelig i SSBs tabell 09747 Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (K).

Dersom fritidsboliger er et relevant tema for kommunen, kan det være nyttig å hente ut data over hvor mange fritidsboliger som fins i kommunen og hvor mange som er bygget ut årlig. Dette er offentlig tilgjengelig kun på fylkesnivå fra SSB, men kommunestatistikk for tabell 13633 – Byggeareal. Fritidsboliger kan bestilles fra SSB. Dersom det ikke er aktuelt, vil byggesaksbehandlere og matrikkelfører i kommunen kunne ha oversikt over byggeaktiviteten.

For all bruk av statistikk fra SSB, vil det være nyttig å se på det som er oppgitt under informasjon om tabellen og i fotnoter, da dette kan inneholde viktig informasjon om statistikken som kan ha betydning for arbeidet.

3.5 Arealformål i plankart

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i kommunen og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak inntil kommunen reviderer planen. For å kunne gjøre relevante analyser av arealreserve (kapittel 4) er det behov for arealformålene fra den gjeldende arealdelen, og eventuelle kommunedelplaner. For å lage et samlet arealregnskap for det nye kommuneplanforslaget, vil dere også ha behov for data fra forslag til nytt plankart når dette er utarbeidet.

3.6 Arealressurs- og naturdata

Det er nødvendig med data som beskriver faktisk arealbruk i kommunen. Her anvendes arealtyper fra arealressurskart (AR5) som inndeling. Arealtyper etter AR5 brukes til å analysere arealreserven i gjeldende kommuneplan (kapittel 4) og samlet arealregnskap for kommuneplan (kapittel 5).

Arealressurskartet (AR5) er tilpasset målestokk 1:5000. Kartet viser arealressurser på bakken, med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Arealressursene er delt opp i kategoriene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold, og inneholder bl.a. oversikt over hvor vi finner bebyggelse, fulldyrka jord, innmarksbeite, myr og skog. AR5-kartet utarbeides av NIBIO. Noen kommuner er ikke kartlagt med målestokk 1:5000 (AR5). Man kan da benytte AR50 (målestokk 1:50 000), som er utarbeidet for hele landet. Oppdateringstakten for AR5 varierer fra kommune til kommune, og kan også variere innenfor samme kommune. For å få oppdaterte data om faktisk arealbruk i bebygde og opparbeidede områder kan SSB arealbruk anvendes, som er et landsdekkende datasett basert på en rekke digitale kartdata. SSB arealbruk vil uansett være et supplement til AR5, siden SSB arealbruk ikke dekker ubebygde arealer. I denne veilederen beskrives framgangsmåten for å lage arealregnskap uten SSB arealbruk, siden dette er det enkleste. Den tekniske manualen viser likevel hvordan de to kartlagene kan slås sammen i GIS.

I tillegg til å identifisere faktisk arealbruk ved bruk av egenskapstabellen arealtype, skal AR5-datasettet også beskrive nærmere temaer knyttet til natur og landbruk. Egenskapstabellen skogbonitet brukes eksempelvis for å beskrive produksjonsevne i skog, mens treslag brukes for å differensiere mellom løvskog, barskog og blandingsskog.

Videre trenger dere også noen datasett som beskriver ubebygd areal ytterligere. Veilederen viser til et utvalg av datasett om disse arealene som bør være med. Ved behov kan disse datasettene suppleres med andre utvalgte datasett. Ulempen ved å ta inn svært mange detaljerte datasett er at det kan komplisere arealregnskapet, noe som kan gjøre arealregnskapet vanskeligere både å arbeide med og å forstå. Det er derfor viktig at det gjøres en nøye vurdering av hvilke datasett som legges inn og hvordan disse formidles, dersom kommunen tar i bruk andre enn de som er angitt ovenfor.

Datasettet Naturtyper – Miljødirektoratets instruks viser rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon kartlagt i kommunen. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold. Til dette datasettet skal også dekningskartet inkluderes. Per dags dato har svært få kommuner et heldekkende datasett for hele kommunen. Ved å inkludere dekningsområder kan man også påpeke at viktige naturtyper ikke nødvendigvis er kartlagt.

Datasettet Dyrkbar jord skal benyttes for å se på mulige jordbruksområder. Dette er for å se på kommunens tilgjengelige jordbruksområder, hvilket også har en kobling mot jordlova.

DN-Håndbok 13 kan videre utfylle om natur der det ikke er kartlagt Naturtyper – Miljødirektoratets instruks. Ulempen ved bruk av dette datasettet er at det nå generelt blir vedlikeholdt på et minimumsnivå. Dette kan gjøre datasettet utdatert over tid. Datasettet har heller ikke noe dekningskart for hvor det er gjort kartlegginger.

Utvalgte naturtyper kan også inngå som tilleggsdatasett. Dette viser naturtyper som har en rettslig status etter kapittel 6 i naturmangfoldsloven, og kan være nyttig for kommunene å ha oversikt over i arealregnskapet. Utvalgte naturtyper er naturtyper det skal tas særskilt hensyn til for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand.

Skogbruksplan – Aldersklasser og SAT-SKOG gir opplysninger om skogsalder. Dette er beskrevet som et mulig tilleggsdatasett, da disse datasettene ikke er landsdekkende, og delvis mangelfulle. Likevel er det nyttig å beskrive alder på skog, da dette kan gir en pekepinn på naturmangfold i skogsområder som ikke er dekket av kartlegging etter Naturtyper – Miljødirektoratets instruks eller DN-Håndbok 13.

Naturtyper i Norge – Landskap beskriver vi de store trekkene i naturen, som vi kan se med det blotte øye, som fjell, daler, skog, innsjøer, isbreer, bebyggelse, industri, landbruksarealer, osv. Dette er trekk som preger landskapet. Datasettet er modellert på bakgrunn av andre grunnlagsdata og egner seg godt når aktiviteter/utbygginger som vil prege landskapet skal planlegges.

Vurder også nyere datasett dersom det er relevant, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av naturregnskap for Norge.

3.7 Geografiske inndelinger

Det kan være hensiktsmessig å analysere faktisk arealbruk for utvalgte deler av kommunen. En slik inndeling kan bygge på grunnkretser eller skolekretser. Videre kan dere også vurdere å definere områder som er relevante for beskrivelse av faktisk arealbruk, slik som snaufjell, alpin sone, strandsonen, villreinområder eller reinbeitedistrikt. Registreringer i Naturtyper i Norge – Landskap eller lignende kan også brukes til å avgrense bestemte soner av spesiell interesse.

3.8 Mål og føringer som grunnlag for valg av datasett og temaer

For å vurdere hva som er hensiktsmessig for kommunen, må det tas høyde for praktiske forhold, som kapasitet og kompetanse, men også hva slags mål, føringer og lokale forhold som det er særlig relevant for kommunen å belyse gjennom arealregnskapet. Veilederen definerer noen datasett og tema som bør være like på tvers av kommuner. Som utgangspunkt vil de fleste kommuner komme svært langt med å legge til grunn det som veilederen angir at bør være med. Videre vil de fleste også komme langt nok med å legge til grunn de «enkle» metodene i teknisk manual, der man kan velge mellom enkle og avanserte framgangsmåter.

For kommuner som ønsker å fordype seg i et tema eller av ulike grunner vil ha en annen inngang, vil vi også vise noen mulige relevante tilnærminger til dette. Utgangspunktet for arbeidet med arealregnskapet vil være likt som arealdelen forøvrig: Det finnes nasjonale, regionale og lokale mål og føringer som må hensyntas i utarbeidelsen av planforslaget. For eksempel Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, statlige planretningslinjer eller regionale planer.

Det er naturlig å begynne med å se på kommunens planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel og planprogrammet for kommuneplanens arealdel dersom det allerede er på plass. Samtidig er det også viktig å undersøke om mål og strategier som er relevante for arealregnskapet kan finnes i andre typer kommunale vedtak for eksempel i en sektorplaner for oppvekst eller helse og omsorg, i kommunedelplan for landbruk eller naturmangfold, eller i kommunens handlings- og økonomiplan.

Det kan også være relevant å bruke arealregnskap som verktøy for å svare ut krav til kommuneplanprosessen som er hjemlet i annet lovverk enn plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet forholdet til naturmangfoldloven, spesielt med tanke på prinsipper for beslutningstaking etter §§ 8 til 12. Særlig kan arealregnskapet synliggjøre og hensynta § 9, føre-var-prinsippet, og § 10, økosystemtilnærming og samlet belastning.

Arealregnskapet kan også belyse kommuneplanens mulige innvirkning på utvalgte naturtyper. Utvalgte naturtyper er beskrevet i naturmangfoldsloven ved §§ 52 og 53, og ved egen forskrift «Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven». Oversikt over utvalgte naturtyper finnes også som eget geografisk datasett. Videre kan arealregnskapet også synligjøre tap av dyrka og dyrkbar jord, som har spesiell status etter jordlova §9.

Figur 7: Eksempler på arbeid med føringer for natur og jordbruk

Lilleby kommune skal i gang med arealregnskapet, men må først få en oversikt over lokale og regionale målsettinger for arealbruk og natur. Kommunen ønsker å beskrive planens innvirkning på viktige naturtyper i kommunen, og har derfor satt av ekstra kapasitet til dette. I videre arbeider med arealregnskapet lager kommunen derfor et datasett om naturtyper, som er satt sammen av datasettene Naturtyper – Miljødirektoratets instruks, DN-Håndbok 13 og Utvalgte naturtyper. Da får kommunen analysert hva slags naturtyper som er truet av nedbygging, hvilke naturtyper som har rettslig vern, og en samlet vurdering av viktigheten av naturtypene.

Statsforvalteren har tidligere kommentert at kommunens har en urealisert arealreserve på et større område med kalklindeskog. Det er mye kalklindeskog i kommunen, men lite på nasjonal basis. I videre arbeider med arealdelen ser kommunen på om disse områdene kan tas ut av planen.

Lilleby kommune har også mye jordbruksarealer som er avsatt til boligformål i gjeldende plan. Samtidig har kommunen et sterkt behov for flere boliger.

Fylkeskommunen har oppdatert sin regionale jordvernstrategi, og har fastsatt et mål om at årlig omdisponering av jordbruksområder i fylket ikke kan være større enn 300 dekar, hvilket utgjør 12 dekar jordbruksareal i Lilleby kommune innenfor planperioden.

I videre arbeid med arealregnskapet synliggjør kommunen hvor mye jordbruksareal som kan gå tapt dersom arealreserven realiseres, og i hvilken grad kommuneplanen bidrar til at det regionale jordvernmålet innfris.

3.9 Planlegg arbeidet

For å få til en effektiv gjennomføring av arbeidet med arealregnskap, kunne bruke det aktivt i medvirkning og legge til rette for at det blir et relevant beslutningsgrunnlag, kan det lages en egen arbeidsplan for arbeidet med arealregnskapet. Der bør en vurdere om det er behov for å samarbeide med andre i kommunen eller aktører utenfor kommunen i deler av arbeidet.

Som beskrevet i kapittel 2 er det nyttig at dere har vurdert utbyggingsbehovet (se eget vedlegg) og arealreserve (kapittel 4) allerede i forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet, mens et samlet arealregnskap (kapittel 5) lages i forbindelse med utarbeidelse av høringsforslaget til ny arealdel.

Figur 8: Eksempel på arbeidsplan for arealregnskap

Fase

Relevante kapitler i veilederen

Frist

Resultat

Ansvar for gjennomføring

Start

Kapittel 2,3

1. september 2024

Strategi for formidling

Forankret ansvarsfordeling

Etablert oversikt over nasjonale, regionale og lokale føringer

Kommuneplanlegger, med bistand fra geodataavdelingen og forankret hos kommunalsjef eller tilsvarende.

Klargjøring av datagrunnlag

Teknisk manual

30. september 2024

Plankart fra gjeldende kommuneplan er koblet med data for faktisk arealbruk (AR5) og naturdata, importert til regneark

Geodata-avdelingen eller GIS-ansvarlig

Vurdert utbyggingsbehov

Vedlegg om utbyggings-behovsanalyser

30. september 2024

Behov for nye boliger og ramme for nye fritidsboliger er vurdert.

Kommuneplanlegger,

Analyse av gjeldende arealreserve

Kapittel 4, teknisk manual

15. oktober 2024

Identifisert arealreserve i gjeldende kommuneplan. Analysert faktisk arealbruk i arealreserven.

Kommuneplanlegger, kollega som er dyktig med regneark bistår i utarbeidelse av tabell.

Sammenstille behovsanalyse og arealbruksanalyse

Vedlegg om utbyggings-behovsanalyser,

20. oktober 2024

Definert omfang av utbyggingsareal i ny arealdel

Kommuneplanlegger

Innarbeide resultater i planprogram for ny arealdel

Kapittel 2

30. oktober 2024, planprogram til høring og offentlig ettersyn 1. november 2024.

Første del av arealregnskapet formidlet i planprogram. Grunnlag for føringer for arealinnspill.

Kommuneplanlegger

Utarbeide helhetlig arealregnskap

Kapittel 5

30. mars – 1. mai 2025

Forslag til ny arealdel klar for politisk behandling. Helhetlig arealregnskap for planforslaget innarbeides i planbeskrivelse.

Kommuneplanlegger, med bistand fra geodataavdeling ved oppstart

Planforslag til politisk behandling, høring og offentlig ettersyn

Kapittel 2

1. juni – 1. oktober 2025

Arealregnskapet brukes aktivt i formidling og medvirkning med berørte parter, regionale myndigheter og befolkning.

Kommuneplanlegger

Justering etter høring og offentlig ettersyn

Kapittel 5

1. oktober – 15. desember 2025

Samlet arealregnskap oppdateres i henhold til justeringer i planen

Kommuneplanlegger

Politisk behandling og vedtak av ny kommuneplanens arealdel

Kapittel 2

20. januar 2026

Et forståelig, troverdig, relevant og synlig arealregnskap som bidrar til kunnskapsbasert grunnlag for politiske beslutninger om framtidig arealbruk

Kommuneplanlegger, kommunestyret

Etterarbeid

Kapittel 5

Februar 2026

Datagrunnlaget og metodebeskrivelse for alle deler av arealregnskapet er renskrevet og lagret på et sted som hele planavdelingen har tilgang til

Kommuneplanlegger

3.10 Sjekkliste før dere begynner

 • Avklar eventuelle behov for bistand fra andre medarbeidere i kommunen, fylkeskommunen eller bruk av konsulent for utarbeidelse av (deler av) arealregnskapet.
 • Sørg for å ha relevant programvare (regneark og GIS-programvare).
 • Skaff oversikt over nødvendige datasett og kilder og innhent det kommunen ikke allerede har.
 • Lag en arbeidsplan for arbeidet som synliggjør framdrift, involverte aktører, oppgaver og milepæler. Sett den i sammenheng med planprosessen for ny arealdel.
 • Ta inn i arbeidsplanen hvordan planutvalg/formannskap skal involveres og på hvilke trinn kommunestyre skal informeres for å sikre politisk forankring av arealregnskapet.
Til forsiden