Bedre ivaretakelse av ofre og pårørende

Rapport 2005

Mange ofre og pårørende opplever møtet med politi og rettsapparat som vanskelig etter å ha vært utsatt for en kriminell handling. En arbeidsgruppe foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak for å gjøre situasjonen enklere.

Bedre ivaretakelse av ofre og pårørende

Mange ofre og pårørende opplever møtet med politi og rettsapparat som vanskelig etter å ha vært utsatt for en kriminell handling. En arbeidsgruppe foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak for å gjøre situasjonen enklere. Arbeidet har vært ledet av Justis- og politidepartementet, og forslagene er nå sendt på høring.

Det foreslås blant annet å utvikle en ordning med vitnestøtte, å legge bedre til rette for skjerming av vitner og å gi aktørene i straffesakskjeden mer kompetanse om vanlige reaksjoner hos ofre. Rapporten foreslår også at Rådgivningskontor for kriminalitetsofre blir en permanent ordning, samt at flere kontorer blir opprettet. Det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for kontorene foreslås flyttet til Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

Rapporten er en del av Justisdepartementets arbeid for å styrke den helhetlige innsatsen for ofre og pårørende, og er en oppfølging av Anne Robberstads utredning ”Kontradiksjon og verdighet” som ble lagt frem i 2002. I tillegg er det nedsatt et utvalg som vurderer fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Fornærmedeutvalget ser blant annet på om fornærmede generelt, eller enkelte grupper fornærmede og pårørende, bør gis partsstilling i straffeprosessen. Utvalget skal levere sin innstilling medio januar 2006.