EØS-komiteens beslutninger i 1995

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1995.

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 1995

 

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i  1995.

Nr.:

Vedtatt dato:

Tittel:

Offentlig-
gjøring

dato:

Fastsatt dato for beslutningens ikrafttredelse:

Ev. kommen-tarer ang. ikraft-tredelse:

1

27. januar 1995

om endring av protokoll 47 (Handel med vin). Kommisjonsforordning 1252/94/EF og 1362/94/EF og Rådsforordning 1891/94/EF og 1893/94/EF.

2. mars 1995

1. mars 1995

 

2

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/17/EF om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

2. mars 1995

1. mars 1995

 

3

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/14/EF om endring av sjuende kommisjonsdirektiv 76/372/EØF om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer.

2. mars 1995

1. februar 1995

 

4

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/16/EF om endring av rådsdirektiv 74/63/EØF om uønskte stoff og produkt i fôrvarer.

2. mars 1995

1. februar 1995

 

5

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/44/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser i gassfarlige gruver.

4. mars 1995

1. februar 1995

 

6

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/34/EF om endring av direktiv 89/107/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum.

2. mars 1995

1. mars 1995

 

7

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/27/EF om tolvte endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater.

2. mars 1995

1. februar 1995

 

8

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 94/563/EF om dei mengdene av kontrollerte stoff som er tillatne til viktig bruk i Fellesskapet i medhald av rådsforordning 594/91/EØF om stoff som bryt ned ozonlaget.

2. mars 1995

1. mars 1995

 

9

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/37/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter og Rådsdirektiv 94/43/EF om fastsettelse av vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

2. mars 1995

1. februar 1995

 

10

27. januar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Immaterielle rettigheter). Rådsvedtak 94/373/EF om utvidelse av det rettslige vern av kretsmønstre for halvlederprodukter til å omfatte personer fra Amerikas forente stater.

2. mars 1995

1. februar 1995

 

11

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsforordning 1468/94/EF om endring av forordning 2092/91/EØF om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler.

13. april 1995

1. april 1995

 

12

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 2381/94/EF om endring av vedlegg II til rådsforordning 2092/91/EØF om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler.

13. april 1995

1. april 1995

 

13

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 2580/94/EF om endring av forordning 3713/92/EØF om utsettelse av fristen for anvendelse av art. 11 nr. 1 i rådsforordning 2092/91/EØF om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater.

13. april 1995

1. april 1995

 

14

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 2701/94/EF om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning 2377/90/EØF om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

13. april 1995

1. april 1995

 

15

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 1488/94/EF om fastsettelse av prinsippene for vurdering av risikoer for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar med rådsforordning 793/93/EØF.

13. april 1995

1. april 1995

 

16

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsbeslutning 94/643/EF om tilbaketrekking av tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder cyhalothrin som aktivt stoff.

13. april 1995

1. april 1995

 

17

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsmelding 94/C/253/03 om datoer for anvendelse av rådsdirektiv 89/392/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om maskiner, endret ved direktiv 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF, på veltevern (ROPS) og vern mot fallende gjenstander (FOPS).

13. april 1995

1. april 1995

 

18

24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukerbeskyttelse). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF om vern av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om kjøp av deltidsbruksrett til fast eiendom.

13. april 1995

1. april 1995

Faktisk ikrafttredelse 1. juli 1997

19

5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi). Parlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet).

8. juli 1995

1.juli 1995

Bekreftet

1. september 1995

 

20

5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Råds- og Parlamentsdirektiv 94/21/EF om bestemmelser for sommertid.

8. juli 1995

1. mai 1995

 

21

5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte). Rådsdirektiv 90/684/EØF om støtte til skipsbyggingsindustrien, endret ved rådsdirektiv 93/115/EØF og rådsdirektiv 94/73 (7. skipsbyggings- direktiv).

8. juli 1995

1. mai 1995

 

22

5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 94/31/EF om endring av direktiv 91/689/EØF om farlig avfall.

8. juli 1995

1. mai 1995

 

23

5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse). Kommisjonsforordning 70/95/EF om endring av forordning 2349/84/EØF om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av patentlisensavtaler.

22. juni 1995

15. april 1995

Faktisk ikr.:

1. januar 1995 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

24

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Kommisjonsvedtak 93/43/EF om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes.

21. september 1995

1. juni 1995

 

25

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjon) og vedlegg XIV (Konkurranse). Kommisjonsdirektiv 94/46/EF om endring av direktiv 88/301/EØF og direktiv 90/388/EØF, særlig mht. satelittkommunikasjon.

19. oktober 1995

1. juni 1995

Faktisk ikr.:

1. september 1995 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

26

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjon). Rådsresolusjon 94/C 379/03 om prinsippene og tidsplanen for liberalisering av telekommunikasjonsinfrastrukturene og 94/C 379/04 om utvikling av Fellesskapets politikk på omr. satellittkommunikasjon, særlig mht. tilbud av/tilgang til romsegmentkapasitet.

16. november 1995

1. juni 1995

 

27

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsforordning 2812/94/EF om endring av rådsforordning 1101/89/EØF mht. vilkårene for ibruktaking av ny kapasitet innen fart på innlands vannveier og rådsforordning 3314/94/EF om endring av forordning 1101/89/EØF om strukturell sanering av fart på innlands vannveier.

28. september 1995

1. juni 1995

 

28

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsforordning 3039/94/EF om endring av forordning 1102/89/EØF om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning 1101/89/EØF om strukturell sanering av fart på innlands vannveier.

28. september 1995

1. juni 1995

 

29

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Kommisjonsdirektiv 94/58/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå.

16. november 1995

1. juni 1995

 

30

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse.

16. november 1995

1. juni 1995

 

31

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning 2978/94/EF om gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om måling av ballastrom i oljetankskip med separate ballasttanker.

16. november 1995

1. juni 1995

 

32

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 94/C 379/05 om roropassasjerfergers sikkerhet.

16. november 1995

1. juni 1995

 

33

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 94/56/EF om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og uhell innen sivil luftfart. Opphevelse av rådsdirektiv 80/1266/EØF.

16. november 1995

1. november 1995

Faktisk ikr.:

1. august 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

34

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 94/C 379/02 om det europeiske bidrag til utvikling av et verdensomspennende satelittnavigasjonssystem (GNSS).

16. november 1995

1. juni 1995

 

35

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter). Rådsbeslutninger 93/136/EØF og 94/782/EF) HELIOS og HANDYNET.

31. august 1995

1. juni 1995

Faktisk ikr.:

1. februar 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

36

19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter). Kultur.

31. august 1995

1. juni 1995

Faktisk ikr.:

1. januar 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

37

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/41/EF om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

38

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/40/EF om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer)

13. juni 1996

1. juli 1995

 

39

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

40

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/68/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/318/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vindusvisker- og vindusspyleranlegg for motorvogner.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

41

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/78/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om hjulavskjerming på motorvogner.

13. juni 1995

1. juli 1995

 

42

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/54/EF om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

43

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/EF om andre endringer av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

44

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 2703/94 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 2377/90/EØF om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

45

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiver 94/60/EF om 14. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater og 94/48/EF om 13. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

46

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/79/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

47

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 94/796/EF om en felles teknisk forskrift for primærtilslutning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN), 94/797/EF om en felles teknisk forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN), 94/821/EF om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til grensesnitt for terminalutstyr til digitale ustrukturerte leide linjer på 64 kbit/s i ONP-systemet.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

48

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsbeslutning 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

49

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). EFs Administrative Kommisjon for trygd for vandrearbeidere - beslutning nr.151.

8.februar 1996

1. juli 1995

 

50

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 94/C 309/01 om telematikk i transportsektoren.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

51

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport Rådsresolusjon 94/C 309/02 om situasjonen innen sivil luftfart i Europa.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

52

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 94/C 309/04 om godstransport på vei i det europeiske indre marked.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

53

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 94/C 309/05 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

54

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Immaterielle rettigheter). Rådsbeslutning 94/700/EF om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra Canada, 94/828/EF om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra enkelte territorier, 94/824/EF om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte borgere av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon.

13. juni 1996

1. juli 1995

 

55

22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 94/45/EF om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere (Konsernfaglig samarbeid).

 

1. oktober 1995

meddelelse etter artikkel 103 ventes fra Island

56

18. juli 1995

om utvidelse av anvendelsesområdet for beslutning nr. 11 til 23/95 til også å omfatte Fyrstedømmet Liechtenstein

3. oktober 1996

1. november 1995

Faktisk ikr.:

1. desember 1995 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

57

18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul.

3. oktober 1996

1. august 1995

Faktisk ikr.:

1. november 1995 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

58

18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/3/EF om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

3. oktober 1996

1. august 1995

 

59

18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsforordning 3135/94/EF om endring av vedlegg I til forordning 2455/92/EØF om eksport og import av visse farlige kjemikalier.

3. oktober 1996

1. august 1995

 

60

18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning 3315/94/EF om endring av rådsforordning 3118/93/EØF om fastsettelse av vilkårene for transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende.

3. oktober 1996

1. august 1995

 

61

18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall.

3. oktober 1996

1. august 1995

Faktisk ikr.:

1. desember 1995 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

62

29. september 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/12/EF om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner og som endrer rådsdirektiv 70/220/EØF.

14.desember 1995

1. oktober 1995

Faktisk ikr.: 1. februar 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

63

29. september 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/2/EF om gjennomføringsbestemmelsene til rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike.

14.desember 1995

1. januar 1996

Faktisk ikr.:

1. april 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

64

22. november 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 2268/95/EF om den andre prioritetslisten over prioriterte stoffer.

11.januar 1996

1. desember 1995

 

65

22. november 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse). Kommisjonsforordning 2131/95/EF om endring av forordning 2349/84/EØF om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av patentlisensavtaler.

11.januar 1996

1. desember 1995

 

66

22. november 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett). Rådsvedtak 95/237/EF om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra Amerikas forente stater.

11.januar 1996

1. desember 1995

 

67

22. november 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall.

11.januar 1996

1. desember 1995

Faktisk ikrafttredelse 1. februar 1997

68

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 1102/95/EF om endring av vedlegg I, II, III i rådsforordning 2377/90/EØF om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

7.mars 1996

1. januar 1996

 

69

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Kommisjonsdirektiv 95/15/EF om tilpasning av direktivet om kapitaldekning i kredittinstitusjoner.

7.mars 1996

1. januar 1996

 

70

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 95/19/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av gebyrer for bruk av infrastrukturen.

7.mars 1996

1. januar 1996

Faktisk ikr.:

1. august 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

71

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 95/18/EF om utstedelse av lisenser til jernbaneforetak.

7.mars 1996

1. januar 1996

Faktisk ikr.:

1. august 1996 (Som flg. av meddelelse etter art. 103)

72

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 95/C 169/01 om utvikling av jernbanetransport og kombinert transport.

7.mars 1996

1. januar 1996

 

73

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 95/C 169/02 om utflytting innen lufttransporten.

7.mars 1996

1. januar 1996

 

74

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 95/C 169/03 om sosial harmonisering innen godstransport på veg i det indre marked.

7.mars 1996

1. januar 1996

 

75

15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 94/923/EF, 94/924/EF og 94/925/EF vedrørende miljømerking av jordforbedringsmidler, toalettpapir og tørkeruller

7.mars 1996

1. januar 1996