Vedtatte rettsakter

EØS-komiteens beslutninger i 1996

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 1996

 

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i  1996.

 Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas

Nr.

Vedtatt dato

Tittel

Gjennomførings-dato for rettsakten

Offent-liggjør-ingsdato

Fastsatt dato for beslut-ningens ikraft-tredelse

Ev. kommentarer
ang. ikrafttredelse

1

26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr.156 om prioritetsregler for trygd i forbindelse med sykdom og svangerskap.

1. november 1995

11.april 1996

1. februar 1996

*

 

2

26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF om endring av direktiv 77/80/EØF og 89/646/EØF om kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF og skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak og direktiv 85/611/EØF om foretak for kollektiv investering i verdipapirer med henblikk på å styrke tilsynet ("BCCI-direktivet").

18. juli 1996

11.april 1996

1. februar 1996

Faktisk ikrafttredelse
1. juli 1997

*

3

26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Kommisjonsdirektiv 95/30/EF om tilpasning av den tekniske utviklingen til rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF).

30. november 1996

*

11.april 1996

1. februar 1996

 

4

29. februar 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 (Handelshindringer for handel med vin).

Tilpasninger til rådsforordningene (EØF) nr. 823/87, 2392/89 og 2333/92 som følge av Finlands, Sveriges og Østerrikes tiltredelse til EU.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2733/94 om bemyndigelse av Det forente kongeriket til å tillate en ytterligere økning i alkoholstyrken i bordviner og kvalitetsviner fra et bestemt område.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 60/95 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 554/95 om nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende viner.

1. januar 1995

13. nov. 1994

1. jan. 1995

21. mars 1995

25.april 1996

1. mars 1996

*

*

*

*

 

5

29. februar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsresolusjon 95/C 188/02 om videreutvikling av mobil- og personkommunikasjon i Den europeiske union.

___

25. april 1996

1. mars 1996

 

6

29. februar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsresolusjon 95/C 258/01 om innføring av de fremtidige rammeregler for teletjenester.

___

25. april 1996

1. mars 1996

 

7

29. februar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsrekommendasjon 95/144/EF om ensartede kriterier for vurdering av informasjonsteknologiers sikkerhet (ITSEC).

___

25. april 1996

1. mars 1996

 

8

29. februar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII

(Transport). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2479/95 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen vegtransport.

1. januar 1996

25. april 1996

1. mars 1996

*

 

9

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/27/EF om endring av rådsdirektiv 86/662/EØF om begrensning av lyd avgitt av hydrauliske gravemaskiner og gravemaskiner med vinsjedrift, dosere, lastere og gravlastere.

31. desember 1995

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

10

1. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Kommisjonsdirektiv 95/8/EF om endring av direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel.

31. desember 1995

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

11

12. mars 1996

om endring av vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 155 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.

1. oktober 1994

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

12

1. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse). Kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 479/92.

21. april 1995

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

13

1. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 94/66/EF om endring av direktiv 88/609/EØF om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg.

24. juni 1995

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

14

4. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/42/EF om endring av direktiv 93/102/EF om endring av direktiv 79/112/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklame for næringsmidler beregnet på salg til den endelige forbruker.

22. august 1995

23. mai 1996

1. april 1996

*

 

15

4. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/35/EF og 95/36/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

30. juni 1996

(95/35/EF)

*

og

30. april 1996

(95/36/EF)

*

23. mai 1996

1. april 1996

 

16

4. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte). Forlengelse av syvende skipsbyggingsdirektiv (rådsdirektiv 90/684/EØF utløp 31.12.95) til 1. oktober 1996.

uavbrutt gyldighet

23. mai 1996

1. april 1996

*

[gjelder fra 1. januar 1996]

17

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/31/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for søtstoffer som kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum.

1. juli 1996

*

23. mai 1996

1. april 1996

 

18

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/32/EF om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning.

30. september 1996

*

23. mai 1996

1. april 1996

 

19

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede fremgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods.

1. januar 1997

*

23. mai 1996

1. april 1996

 

20

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll).

30. juni 1996

*

23. mai 1996

1. april 1996

 

21

26. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 95/C 264/01 om bruk av telematikk i vegtransportsektoren.

___

23. mai 1996

1. april 1996

 

22

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods.

1. januar 1997

*

25. juli 1996

1. mai 1996

 

23

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/45/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler.

1. juli 1996

*

25. juli 1996

1. mai 1996

 

24

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 159 om endring av beslutning nr. 86 om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

1. januar 1996

25. juli 1996

1. mai 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da gjelder rotasjonsordningen for formannskapet i et EU-utvalg som vi deltar som observatører i.

25

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold).

Kommisjonsdirektiv 94/50/EF, 94/77/EF og 95/37/EF om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

30. mars 1995

30. november 1995

30. juni 1996

*

25. juli 1996

1. mai 1996

*

*

Direktivets bestemmelser om antibiotika og koksidiostatika berører ikke Norge, som har et ikke-tidsbegrenset unntak for disse tilsetningsstoffene i fôrvarer.

26

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Kommisjonsforordning (EF)529/95 om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr.1 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95 om endring av vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1202/95 om endring av vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler.

1. mars 1995

6. juni 1995

14. juni 1995

25. juli 1996

1. mai 1996

*

*

*

 

27

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger.

1. juli 1996

*

25. juli 1996

1. mai 1996

 

28

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsresolusjon 95/C 168/02 om likevekt mellom kvinners og menns deltaking i beslutningsprosessen.

___

25. juli 1996

1. mai 1996

 

29

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Resolusjon 95/C 296/06 vedtatt av Rådet og representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet om framstilling av kvinner og menn i reklame og media.

___

25. juli 1996

1. mai 1996

 

30

26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Kommisjonsdirektiv 95/67/EF om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av "multilaterale utviklingsbanker".

1. juli 1996

*

25. juli 1996

1. mai 1996

 

31

5. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 95/9/EF om endring av direktiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål.

30. juni 1995

19. september

1996

6. juni 1996

*

 

32

5. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 95/10/EF om fastsettelse av beregningsmetoden for energiinnholdet i hunde- og kattefôr med særlige ernæringsformål.

30. juni 1995

19. september

1996

6. juni 1996

*

 

33

31. mai 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi).

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner.

Kommisjonsdirektiv 95/13/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar.

1. mars 1996

1. mars 1996

19. september 1996

1. juni 1996

*

 

34

31. mai 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/58/EF om endring av direktiv 79/581/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på næringsmidler og direktiv 88/314/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er næringsmidler.

7. juni 1995

19. september 1996

1. juni 1996

*

 

35

5. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 95/365/EF om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler.

___

19. september 1996

6. juni 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

36

5. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 95/533/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer med éin sokkel.

___

19. september 1996

6. juni 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

37

5. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/13/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk.

___

19. september 1996

6. juni 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

38

5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 95/11/EF om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer.

31. desember 1995

14. november 1996

1. september 1996

*

 

39

5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsvedtak 95/274/EF om endring av vedtak 91/561/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger.

1. juni 1996

14. november 1996

1. september 1996

*

 

40

5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Kommisjonsdirektiv 95/33/EF om endring av rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer.

30. juni 1996

14. november 1996

1. september 1996

*

 

41

28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsresolusjon 95/C 341/03 om de industrielle aspekter i Den europeiske union i forbindelse med informasjonssamfunnets utvikling.

___

14. november 1996

1. juli 1996

 

42

28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden.

23. november 1996

14. november 1996

1. desember 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Island, Liechtenstein og Norge

*

43

28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen.

22. juni 1996

14. november 1996

1. desember 1996

Faktisk ikrafttredelse 1. juli 1997

*

44

28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 95/337/EF om endring av vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området vann.

___

14. november 1996

1. juli 1996

 

45

19. juli 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 93/500/EØF; ALTENER-programmet om fremme av fornybare energikilder).

___

14. november 1996

1. august 1996

Faktisk ikrafttredelse 1. mars 1997

46

19. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av distribusjons- og serviceavtaler om motorvogner.

1. juli 1995

14. november 1996

1. august 1996

Nasjonal gjennomføring i Norge med virkning fra 19. juli 1996

47

23. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 94/741/EF om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF).

*

14. november 1996

1. august 1996

 

48

4. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 95/204/EF om gjennomføringa av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer.

____

23. januar 1997

1. november 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

49

4. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Attande kommisjonsdirektiv 95/34/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter.

30. juni 1996

23. januar 1997

1. november 1996

*

 

50

27.septem- ber 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) som stammer fra lagring av bensin og ditribusjon av bensin fra terminaler til bensinstasjoner.

31. desember 1995

23. januar 1997

1. oktober 1996

 

51

4.oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 95/38/EF om endring av vedlegg I og II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker, og om utarbeiding av en liste over maksimumsverdier.

1. juli 1996

23. januar 1997

1. november 1996

*

 

52

4. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Rådsdirektiv 96/13/EF om endring av artikkel 2 nr. 2 i direktiv 77/780/EØF mht. listen over varig unntatte kredittinstitusjoner.

16. april 1996

23. januar 1997

1. november 1996

*

 

53

4. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/10/EF om endring av direktiv 89/647/EØF mht. vedkommende myndigheters godkjenning av novasjonskontrakter og avregningsavtaler (contractual netting).

30. juni 1996

23. januar 1997

1. november 1996

*

meddelelse etter artikkel 103 ventes fra Island

54

4.oktober
1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 645-647/96/EF; Fellesskapets handlingsprogrammer for folkehelse (helsefremmende tiltak, handlingsplan mot kreft og forebygging av AIDS og andre smittsomme sykdommer)).

1. januar 1995 -

31. desember 2000

23. januar 1997

1. november 1996

Faktisk ikrafttredelse 1. mai 1997



55

28. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. ( Rådsvedtak 95/593/EF; Fellesskapets handlingsprogram for like muligheter for kvinner og menn).

1. januar 1996 -

31. desember 2000

__

27. mars 1997

1. november 1996

Faktisk ikrafttredelse 1. mai 1997

*

56

28. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Kommisjonsvedtak 93/569/EF; EURES-nettet).

__

 

1. november 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Norge

*

57

28. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø). Rådsforordning (EF) nr. 3093/94 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

23. desember 1994

 

1. november 1996

*

 

58

28. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte). Forlengelse av rådsdirektiv 90/684/EØF om støtte til skipsbyggingsindustrien.

1. oktober 1996

 

1. november 1996

*

 

59

25. oktober 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF om rettslig vern av databaser.

1. januar 1998

23. januar 1997

1. november 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Island, Liechtenstein og Norge

*

60

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 95/39/EF om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler i og på korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse.

22. august 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

61

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 160 om virkeområdet for artikkel 71 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til rett til ytelser ved arbeidsløshet for arbeidstakere som ikke er grensearbeidere, og som under sitt seneste arbeid var bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente stat.

1. mars 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

62

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 161 om refusjon frå den kompetente institusjonen i ein medlemsstat av utgifter som har kome på under eit opphald i ein annan medlemsstat, etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72.

1. mai 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

63

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Rådsforordning (EF) nr. 3095/95 og rådsforordning (EF) nr. 3096/95 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet med senere endringer, og forordning (EØF) nr. 574/72 som fastsetter reglene for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71.

1. januar 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

64

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Diverse tekniske endringer av EØS-avtalens vedlegg VI.

___

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

65

27. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1523/96 om endring av forordning (EØF) nr. 1617/93 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som gjelder felles planlegging og samordning av ruteplaner, felles drift, tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer og gods ved ruteflyging og fordeling av tidsluker i lufthavnene.

20. august 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

66

27. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 95/63/EF om endring av direktiv 89/665/EØF om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet.

5. desember 1995

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

67

27. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/304/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til sengetøy og t-skjorter.

___

13. mars 1997

1. desember 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

68

27. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/337/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer med to soklar.

___

13. mars 1997

1. desember 1996

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

69

27. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/350/EF om tilpassing av vedlegg IIA og IIB til rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall.

28. mai 1996

13. mars 1997

1. desember 1996

*

 

70

29. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Rådsvedtak 95/563/EF og 95/564/EF; Fellesskapets handlingsprogram Media II - (1996-2000).

___

13. mars 1997

1. desember 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Norge

*

71

22. nov-ember 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 4 om opprinnelsesregler. Utvidet kumulasjonssystem og endring av definisjonen av begrepet opprinnelsesvarer.

___

23. januar 1997

1. desember 1996

Anvendelse fra 1. januar 1997

72

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Kommisjonsdirektiv 95/54/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/245/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner og om endring av direktiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere.

1. desember 1995

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

73

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 96/20/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner.

1. oktober 1996

17. april 1997

1.januar 1997

*

 

74

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/56/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/61/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner.

1. mai 1996

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

75

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/1/EF om endring av direktiv 88/77/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra dieselmotorer til bruk i kjøretøyer.

1. juli 1996

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

76

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 95/48/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 92/21/EØF om vekt og mål for motorvogner i gruppe M 1.

1. januar 1996

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

77

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 162 om fortolkning av art. 14 nr. 1 og art. 14b nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om lovgivning som får anvendelse på utsendte arbeidstakere, vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

1. oktober 1996

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

78

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Avgjerd nr. 163 om tolking av art. 22 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 med omsyn til personar som får dialyse- eller oksygenterapi, vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

1. oktober 1996

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

79

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg X (Audiovisuelle tjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/47/EF om bruk av standarder for overføring av fjernsynssignaler.

23. august 1996

17. april 1997

1. januar 1997

meddelelse etter art. 103 ventes fra Norge

*

80

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jernbanetransport av farleg gods.

1. januar 1997

17. april 1997

1. januar 1997

*

 

81

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/461/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner.

___

17. april 1997

1. januar 1997

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

82

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 96/467/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir.

___

17. april 1997

1. januar 1997

Ingen nasjonale gjennomføringsforanstaltninger påkrevet, da miljømerkeordningen er en frivillig ordning som ikke (nødvendigvis) administreres av nasjonale myndigheter.

83

13. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 96/339/EF; Fellesskapets program INFO 2000).

___

 

23. desember 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Norge

*

anvendelse fra 1. januar 1996

84

20. des-ember 1996

om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Rådsvedtak 96/737/EF om et flerårig program til fremme av energiøkonomisering i Fellesskapet (SAVE II)).

___

13. mars 1997

23. desember 1996

meddelelse etter art. 103 ventes fra Norge

*

anvendelse fra 1. januar 1996