Vedtatte rettsakter

EØS-komiteens beslutninger i 2002

Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2002.

EØS-komiteens beslutninger i 2002

Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2002.

 


Nr.

Vedtatt
dato

Tittel

Gjennom-
førings-
dato
for
retts-
akten

Offentlig-
gjørings-
dato

Fastsatt
dato
for
beslut-
ningens
ikraft-
tredelse

Ev.
kommen-
tarer
ang.
ikraft-
tredelse

1

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2908/2000 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

02 01 01

 

*

Gjennomføring notifisert 22 03 02

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte I Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

30 04 01

 

*

Gjennomføring notifisert 22 03 02

2

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/21/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter for å oppføre amitrol, dikvat, pyridat og tiabendazol som aktive stoffer

01 07 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/28/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter for å oppføre KBR 2738 (fenheksamid) som aktivt stoff

01 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/36/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter

01 03 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/47/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter for å oppføre Paecilomyces fumosoroseus (Apopka-stamme

97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874) som

aktivt stoff.

31 12 01

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/49/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) som aktivt stoff

31 12 01

 

*

 

3

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/447/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte, berande plater av tre og tremateriale og sjølvberande, lette komposittplater

19 07 00

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/553/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til taktekkingsmateriale og ytinga deira ved utvendig brannpåverknad

19 09 00

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/605/EF om endring av vedtak 96/603/EF om utarbeiding av lista over byggjevarer som høyrer inn under klasse A «Bidrar ikke til brann» i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer

12 10 00

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/606/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av seks varer

12 10 02

*

     

4

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/497/EF om standard kontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF

04 07 01

 

*

 

5

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- veitransport)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 1999/62 om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur

01 07 00

 

*

Gjennomføring notifisert 02 februar 2002

6

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- sjøtransport)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/53/EF om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

17 02 02

*

   

Gjennomføring notifisert 22. oktober 2002

7

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/397/EF om endring av vedtak 98/483/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner

13 05 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/405/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt

29 05 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/540/EF om endring av vedtak 98/634/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar

18 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/607/EF om miljøkriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler

08 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/608/ om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/10/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til måling og lakk, skal gjelde for

08 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/686/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner

12 09 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/687/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner

12 09 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/688/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium

12 09 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/689/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner

12 09 01

 

*

 

8

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Rådsvedtak 2001/204/EF om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljø

15 03 01

 

*

Gjennomføring notifisert 11 03 02

9

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/532/EF om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en fortegnelse over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall

01 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/118/EF om endring av vedtak 2000/532/EF med hensyn til avfallslisten

21 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/119/EF om endring av vedtak 2000/532/EF om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en fortegnelse over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF omutarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall

16 02 01

 

*

 

10

01 02 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Selskapsrett)

 

4. april 2002 EØS-
tillegget nr. 18

02 02 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/256/EF om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union

31 03 01

 

*

 

11

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91

26 07 00

 

*

Gjennomføring notifisert 17 04 02

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

10 03 01

 

*

Gjennomføring notifisert 17 04 02

12

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 749/2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

19 06 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

19 06 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1274/2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

28 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2001 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

31 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1478/2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater I næringsmidler av animalsk opprinnelse

19 09 01

 

*

 

13

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1553/2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater I næringsmidler av animalsk opprinnelse

31 09 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1680/2001 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater I næringsmidler av animalsk opprinnelse

23 10 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1815/2001 om endring av vedlegg I, II og III til

rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangssmåte i Fellesskapet for fastsettelse

av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

15 11 01

 

*

Gjennomføring notifisert 12. juni 2002

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1879/2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater I næringsmidler av animalsk opprinnelse

27 11 01

 

*

 

14

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen

10 03 01

 

*

 

15

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Rådsresolusjon 2000/C 141/02 om gjensidig anerkjennelse

       

16

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport-med jernebane)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

20 04 03

*

     

17

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport-sjøtransport)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/25/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå

28 05 01

 

*

Gjennomføring notifisert 11 04 02

18

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport-sivil luftfart)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 991/2001 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 92/14/EØF om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2.utgave (1988)

22 05 01

 

*

Gjennomføring notifisert 02 04 02

19

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport-jernbane)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/290/EF om de grunnleggende parametrene for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som er nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF

11 04 01

 

*

 

20

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/35/EF om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme

15 01 99

 

*

 

21

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)

16 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) NR. 588/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene

16 04 01

 

*

 

22

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 995/2001 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2516 om endring av dei felles prinsippa i det europeiske nasjonal- og regionalrekneskapssystemet i Fellesskapet (ENS 95) med omsyn tilskattar og trygde- og pensjonspremia

12 06 01

 

*

 

23

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/2001om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 av 30. juni 1993 om fremleggelse av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav

06 09 01

 

*

 

24

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1637/2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om fremleggelse av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav

06 09 01

 

*

 

25

01 03 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Statistikk)

 

25. april 2002 EØS-
tillegget nr. 21

02 03 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1638/2001 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2597/95 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav

06 09 01

 

*

 

26

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/31/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner og deres tilhengere

30 09 01

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 02

   

EP- og rådsdirektiv 2001/43/EF om endring av rådsdirektiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk

04 08 02

*

   

Gjennomføring notifisert 06 08 02

27

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/27/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 88/77/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer

01 10 01

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 02

28

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

03 07 01

 

*

 

29

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/30/EF om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

01 06 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/35/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

30 06 01

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/39/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/462/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 12 01

 

*

 

30

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/50/ EF om endring av direktiv 95/45/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler

30 06 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/52/EF om endring av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel

30 06 02

*

     

31 1
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

32

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

Faktisk ikrafttredelse 1. desember 2002

Gjennomføring notifisert 8. november 2002

   

Kommisjonsdirektiv 96/5/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn

30 09 97

   

*

   

Kommisjonsdirektiv 98/36/EF om endring av direktiv 96/5/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn

31 12 98

   

*

   

Kommisjonsdirektiv 1999/39/EF av 6. mai 1999 om endring av direktiv 96/5/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn

30 06 00

   

*

33

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/20/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker

01 05 03

*

     

34

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/308/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte utvendige veggkledningsplater med varmeisolasjonslag

18 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/596/EF om endring av vedtak 95/467/EF, 96/578/EF, 97/580/EF, 97/176/EF, 97/462/EF, 97/556/EF, 97/740/EF, 97/808/EF, 98/213/EF, 98/214/EF, 98/279/EF, 98/436/EF, 98/437/EF, 98/599/EF, 98/600/EF, 98/601/EF, 1999/89/EF, 1999/90/EF, 1999/91/EF, 1999/454/EF, 1999/469/EF, 1999/470/EF, 1999/471/EF, 1999/472/EF, 2000/245/EF, 2000/273/EF og 2000/447/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF

02 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/671/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn tilklassifisering av ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad

04 06 01

 

*

 

35

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/38/EF om endring av rådsdirektiv 93/7/EØF om tilbakelevering av kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium

31 12 01

 

*

 

36

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet, og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71

01 09 01

 

*

 

37

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/34/ om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene

26 07 01

 

*

 

38

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/26/EF om endring av rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods

23 12 01

 

*

Gjennomføring notifisert 20. september 2002

39

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/45/EF om endring av rådsdirektiv 89/655/EØF om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr.1 i direktiv 89/391/EØF)

29 04 04

*

     

40

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Rådsvedtak 2001/573/EF om endring av vedtak 2000/532/EF med hensyn til avfallslisten

01 01 02

 

*

 

41

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsvedtak 98/368/EF om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap

10 06 98

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/816/EF om tilpasning, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og artikkel 24 nr. 3, av vedlegg II, III, IV og V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap

10 12 99

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2408/98 om endring av vedlegg V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap

10 11 98

 

*

 

42 2
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

43 3
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

44

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2001 om standard for land- og territoriekoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene

01 01 02

 

*

 

45

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1920/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av serviceavgifter som beregnes som en del av transaksjonsverdien innenfor den harmoniserte konsumprisindeks og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96

01 01 02

 

*

 

46

19 04 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter.

 

13. juni 2002 EØS-
tillegget nr. 29

20 04 02

 
   

Kommisjonsavgjerd 2001/704/EF om oppheving av avgjerd 97/150/EF om skiping av eit europeisk rådgjevande forum for miljø og berekraftig utvikling

27 09 01

 

*

 

47 4
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

48

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/56 om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere, om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 78/548/EØF

09 05 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/92/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 92/22/EØF om sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere og rådsdirektiv 70/156/EØF om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere

30 06 02

*

     

49

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/48/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

28 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/57/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

28 09 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/62/EF om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

30 11 02

*

     

50

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2491/2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

18 02 02

 

*

Gjennomføring notifisert 29 07 02

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2589/2001 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91

05 01 02

 

*

Gjennomføring notifisert 29 07 02

51

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/15/EF om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov

31 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler

05 04 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/61/EF om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

30 11 02

*

     

52

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2162/2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

11 11 01

 

*

 

53

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/90/EF om sjuende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

31 12 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/91/EF om åttande tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (heksakloretan)

31 12 02

*

     

54

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/80/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på konsolidering av vedlegget og å oppføre ytterligere et aktivt stoff (lambda-cyhalotrin)

01 07 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/87/EF 1 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av acibenzolar-s-metyl, syclanilid, jernfosfat, pymetrozin og pyraflufen-etyl som aktivt stoff

31 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/99/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av glyfosat og tifensulforon-metyl som aktive stoffer

01 01 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/103/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av 2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) som et aktivt stoff

01 04 03

*

 

01 06 02

 

55

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd).

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Det europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere

Beslutning nr. 181 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av lovgivning på utsendte arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat (301Y0210.02)

01 01 02

 

*

 
   

Det europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere

Beslutning nr. 182 av 13. desember 2000 om fastsettelse av felles rammebestemmelser for innhenting av opplysninger om pensjonskrav (301D0891)

01 01 01

 

*

 

56

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- veitransport)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

Faktisk ikrafttredelse 01 01 03

   

EP- og rådsdirektiv 2001/96/EF om fastsettelse av harmoniserte krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip

05 06 03

*

     
   

EP- og rådsdirektiv 2001/105/EF om endring av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse

22 07 03

*

     
   

EP- og rådsdirektiv 2001/106/EF om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll)

22 07 03

*

     

57

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn).

Ingen

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsmelding 52000DC0466 om retningslinjer for vurderingen av kjemiske, fysiske og biologiske agenser og industrielle prosesser som anses som farlige for sikkerheten eller helsen til gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (rådsdirektiv 92/85/EØF)

       

58

31 05 02

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn).

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL.

   

EP- og rådsdirektiv 2000/34 om endring av rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden til å omfatte sektorer og virksomhet som er unntatt fra direktivet

01 08 03

*

     

59

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

  1. 06 02
 
   

Kommisjonsvedtak 2001/831/EF om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/178/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, skal gjelde for

28 11 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/832/EF om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/179/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, skal gjelde for

28 11 01

 

*

 

60

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/744/EF om endring av vedlegg V til rådsdirektiv 1999/30/EF om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft

23 10 02

*

     

61

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

  1. 06 02
 
   

Rådsforordning (EF) nr. 120/97om endring av forordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap

27 01 97

 

*

 

62

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

  1. 06 02
 
   

Kommisjonsvedtak 1999/412/EF om et spørreskjema til bruk for medlemsstatene ved rapportering i henhold til artikkel 41 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 259/93

23 06 99

 

*

 

63

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

  1. 06 02
 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2163/2001 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei

28 11 01

 

*

 

64

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei

26 06 98

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2691/1999 om regler for gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei

07 01 00

 

*

 

65

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater

29 09 00

 

*

 
   

Kommisjonsforodning (EF) nr. 1669/2001 om endring av artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1917/2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater

10 09 01

 

*

 

66

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02 Anvendelse fra

01 01 02

 
   

EP- og rådsavgjerd nr. 1411/2001/EF om ei fellesskapsramme for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling

01 07 00

     

67

31 05 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

5. september 2002 EØS-
tillegget nr. 44

01 06 02

 
   

Budsjett linje B -1000 – Utdanning

       

68 5
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

69

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

som sletter enkelte rettsakter om veterinære forhold

       

70

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/301/EF om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene

12 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF om andre endring av vedtak 1999/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi hos laksefisk i Norge

19 04 01

 

*

 

71

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/25/EF om forbud mot bruk av visse animalske biprodukter i fôrvarer

11 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/399/EF om godkjenning av at den franske databasen for storfe er i full drift

25 05 01

 

*

 

72

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/288/EF om endring av rådsdirektiv 93/53/EØF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse fiskesykdommer, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for fiskesykdommer

10 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/293/EF om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for sykdommer hos toskallede bløtdyr

11 04 01

 

*

 

73

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/96/EF

06 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/138/EF om opprettelse av verne- og overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue

21 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/140/EF om godkjenning av den planen som Tyskland har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich

21 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/181/EF om endring av vedlegg I til rådsvedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner, og om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordeling mellom antigenbanker av antigenreserver

08 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/246/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

28 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/257/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

31 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/279/EF om endring av vedtak 2001/246/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

06 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/295/EF om fastsettelse av tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene som anvendes i samsvar med artikkel 9 i rådsdirektiv 85/511/EØF, kan oppheves

11 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/303/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke hos arter som er truet av utryddelse i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

13 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/326/EF om endring av vedtak 2001/257/EF om fastsettelse av vilkår for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

25 04 01

 

*

 

74

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/298/EF om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr

12 04 01

 

*

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/10/EF om endring av rådsdirektiv 91/68/EØF med omsyn til scrapie

31 05 01

 

*

 

75

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/24/EF om endring av vedtak 2000/504/EF om innføring av overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF

11 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/26/EF om fjerde endring av vedtak 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose

11 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/28/EF om endring av vedtak 1999/465/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose

11 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/106/EF om fastsettelse av en modell for listene over enhetene som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og embryoer innenfor Fellesskapet, og reglene som gjelder oversendelse av disse listene til Kommisjonen

09 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/292/EF om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne sykdommen

11 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/296/EF om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr

12 04 01

 

*

 

76

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/100/EF om tredje endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi

07 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/139/EF om fjerde endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi

21 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/159/EF om femte endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike

27 02 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/183/EF om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, og om oppheving av vedtak 92/532/EØF

09 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/185/EF om tredje endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark

09 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/187/EF om endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia

09 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/188/EF om sjette endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

09 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/294/EF om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania

11 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/311/EF om sjuande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

19 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/485/EF om endring av vedtak 96/221/EF om godkjenning av det programmet som Danmark har lagt fram for visse geografiske område med omsyn til hemoragisk virusseptikemi

29 06 01

 

*

 

77

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/471/EF om fastsettelse av regler for de regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av virksomhetsledere i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt og direktiv 71/118/EØFom helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt

21 06 01

 

*

 

78

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Rådsvedtak 2001/4/EF om endring av vedtak 95/408/EØF om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå

05 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/7/EF om endring av kapittel 14 i vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF

05 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/182/EF om oppheving av vedtak 93/351/EØF om analysemetoder, prøvetakingsplaner og øvre grenser for kvikksølv i fiskeriprodukter

16 03 01

 

*

 

79

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

Gjennomføring notifisert 12. november 02

   

Rådsdirektiv 2001/102/EF om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer

01 07 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2002/1/EF om endring av direktiv 94/39/EF med hensyn til fôrvarer til støtte av leverfunksjonen ved kronisk nedsatt leverfunksjon

20 11 02

*

     

80

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 95/6/EF om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

03 06 95

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 96/18/EF om endring av visse rådsdirektiver om markedsføring av frø og formeringsmateriale

01 07 01

 

*

 
   

Rådsdirektiv 96/72/EF om endring av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø

01 07 01

 

*

Gjennomføring notifisert 23. september 2002

   

Kommisjonsdirektiv 1999/8/EF om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

01 02 00

 

*

Gjennomføring notifisert 23. september 2002

   

Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

01 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 94/650/EF om gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til den endelige forbruker

28 09 94

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle

05 07 95

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 97/125/EF om løyve til å forsyne pakningar med frø frå oljevekstar og fibervekstar med fastsette opplysningar og om endring av kommisjonsvedtak 87/309/EØF om tillatelse til å forsyne pakninger med frø fra visse arter fôrvekster med de fastsatte opplysninger

19 02 97

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 97/363/EF om endring av visse vedtak som gjev Frankrike løyve til å avgrense marknadsføringa av frø av visse planteartar til jordbruksføremål

11 06 97

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 98/173/EF om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle

04 03 98

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 98/174/EF om endring av kommisjonsvedtak 94/650/EØF om gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til den endelige forbruker

04 03 98

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF

12 05 98

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/84/EF om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle

02 02 99

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/416/EF om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF

26 06 99

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/165/EF om fastsetjing av reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF og 69/208/EØF

25 02 00

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/18/EF om endring av kommisjonsvedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skaloppfylle

09 01 01

 

*

 

81

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler

05 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/54/EF om oppheving av direktiv 79/1066/EØF om fastsettelse av analysemetoder I Fellesskapet for undersøkelse av kaffe- og sikoriekstrakter

01 02 01

 

*

Gjennomføring notifisert 20. september 2002

   

Kommisjonsdirektiv 2001/101/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler

31 12 02

*

     
   

Rådsforordning (EF) nr. 2375/2001 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for visse forurensende stoffer i næringsmidler

26 12 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001//873/EF om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler

08 12 01

 

*

 

82

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

26 06 02

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF om opprettelse av Fellesskapets regelverk for veterinærpreparater

18 12 01

 

*

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF om opprettelse av en fellesskapskodeks for legemidler for mennesker

18 12 01

 

*

 

83

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 95/49/EF om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 91/296/EØF om transitt av naturgass gjennom overføringsnett

31 12 95

 

*

Gjennomføring notifisert 30. september 2002

   

Kommisjonsdirektiv 98/75/EF om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 90/547/EØF om transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett

28 02 99

 

*

Gjennomføring notifisert 30. september 2002

84

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL.

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF om endring av rådsdirektiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordningen for godkjenning av faglige kvalifikasjoner og rådsdirektiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om yrkene sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege, veterinær, jordmor, arkitekt, farmasøyt og lege

01 01 03

   

*

85

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL og LIE.

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/5/EF om lettelse av adgangen til å utøve advokatyrket på permanent grunnlag i en annen medlemsstat enn staten der den faglige kvalifikasjonen er ervervet

14 03 00

   

*

86

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N, ISL og LIE.

   

Europaparlaments- og rådsdirketiv 2001/65/EF om endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF med hensyn til verdsettingsregler for bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper

01 01 04

*

     

87

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

26 06 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/2/EF i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vern av personopplysninger som oppnås ved den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter

04 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/16/EF om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF

10 01 02

 

*

 

88

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL.

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte

03 02 01

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte

03 02 01

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter

03 02 01

   

*

89

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N, ISL og LIE.

   

Rådsdirektiv 2001/86/EF om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

08 10 04

*

     

90

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

26 06 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N, ISL og LIE.

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer

21 07 04

*

     

91

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

26 06 02

 
   

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/331/EF om fastsettelse av minstekrav til miljøinspeksjoner i medlemstatene

-

     

92

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

26 06 02

 
   

EØS-komitebeslutning om tilpasning til Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997

-

 

-

 

93

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

   

26 06 02

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE)

08 10 04

*

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N, ISL og LIE.

94

25 06 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

26 06 02
Anvend-
else fra

01 01 02

 
   

Rådsavgjerd 2001/903/EF om Det europeiske året for funksjonshemma 2003

19 12 01

     

95 6
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

96

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

13 07 02

Gjennomføring notifisert 12. november 02

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF om fôrvarer

01 09 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/79/EF om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer

01 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2013/2001 om midlertidig godkjenning av ny bruk for et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

16 10 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff

15 05 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer

16 11 01

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2380/2001 om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

09 12 01

 

*

 

97

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 548/2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

18 03 00

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1616/2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

24 08 00

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2426/2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91

08 11 00

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 349/2001 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

25 02 01

 

*

 

98

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 331/2000 om endring av vedlegg V til rådsforodning (EF) nr. 2092/92 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på produkter og næringsmidler

20 04 00

 

*

 

99

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02

 
   

Rådsdirektiv 2001/110/EF om honning

01 08 03

*

     
   

Rådsdirektiv 2001/111/EF om visse typer sukker beregnet på konsum

12 07 03

*

     
   

Rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum

12 07 03

*

     
   

Rådsdirektiv 2001/113/EF om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum

12 07 03

*

     
   

Rådsdirektiv 2001/114/EF om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum

17 07 03

*

     

100

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 257/2002 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel og forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler

14 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/16/EF om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

28 02 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2002/17/EF om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

28 02 03

*

     

101

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/838/EF om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene: akrylaldehyd; dimetylsulfat; nonylfenol; fenol, 4-nonyl-, forgrenet; tert-butylmetyleter

07 11 01

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/18/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av isoproturon som aktivt stoff

03 06 03

*

     

102

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

13 07 02 Anvendelse fra

01 06 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/893/EF om prinsipper for bruk av «SOLVIT» - problemsløsingsnettet for det indre marked

07 12 01

 

*

 

103

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

   

13 07 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N, ISL og LIE.

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/107/EF om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering I verdipapirer (investeringsforetak) med henblikk på å innføre regler for forvaltningsselskaper og forenklede prospekter

13 08 03

   

*

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/108/EF om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak), med hensyn til investeringsforetaks investeringer

13 08 03

   

*

104

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2002/175/EF om endring av rekommandasjon 98/195/EF, sist endra ved rekommandasjon 2000/263/EF, om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av samtrafikktakster)

22 02 02

 

*

 

105

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

   

13 07 02

 
   

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1346/2001/EF om endring av vedtak 1692/96/EF med hensyn til sjøhavner, innlandshavner og terminaler for ulike typer transportsystemer samt prosjekt nr. 8 i vedlegg III

07 07 01

 

*

 

106

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

   

13 07 02

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/6/EF om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller avgår fra havner i Fellesskapets medlemsstater

09 09 03

*

     

107

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/172/EF om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/476/EF om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler, skal gjelde for

27 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/173/EF om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/427/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, skal gjelde for

27 02 02

 

*

 

108

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 72/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over strukturen i lønn

06 02 02

 

*

 

109

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap

30 01 02

 

*

 

110

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

13 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap

26 02 02

 

*

 

111

12 07 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

13 07 02

Anvend-
else fra

01 01 02

 
   

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting

12 01 02

     

112

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/525/EF om endring av vedtak 2000/680/EF om godkjenning av beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa og Newcastle disease

12 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/577/EF om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Portugal under den datobaserte eksportordningen kan begynne i henhold til artikkel 22 nr. 2 i vedtak 2001/376/EF

28 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/618/EF om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin i Fellesskapet, kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen, og om oppheving av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF

09 08 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/660/EF om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordeling mellom antigenbanker av antigenreserver

30 08 01

 

*

 

113

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/812/EF om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for grensekontrollstasjonar som er ansvarlege for veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt frå tredjestatar

23 11 01

 

*

 

114

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/672/EF om særlege reglar for flytting av storfe når dei vert sette på sommarbeite i fjellområde

04 09 01

 

*

 

115

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/783/EF om verne- og overvåkningssoner i forbindelse med Blue Tongue og om regler for forflytning av dyr innenfor og fra slike soner

10 11 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/847/EF om tredje endring av vedtak 2000/721/EF om endring av det italienske vaksinasjonsprogrammet for hønsepest og av gjeldende handelsrestriksjoner for ferskt kjøtt fra vaksinerte kalkuner

01 12 01

 

*

 

116

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/872/EF om godkjenning av planene framlagt av Det forente kongerike og Irland om fjerning av all fisk fra oppdrettsanlegg som er infisert med infeksiøs lakseanemi (ILA), og om oppheving av vedtak 2001/494/EF

08 12 01

 

*

 

117

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/498/EF om åttande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

04 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/541/EF om niande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

18 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/552/EF om andre endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia

24 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/553/EF om fjerde endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi

24 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/576/EF om godkjenning av dei programma som Italia har lagt fram for at soner og fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, skal få status som godkjende med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi, og om oppheving av kommisjonsvedtak 98/359/EF og 2000/310/EF

28 07 01

 

*

 

118

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/746 om tilleggsgarantier med hensyn til Aujeszky's Disease for svin beregnet på visse regioner av Tysklands territorium og om endring av vedtak 93/24/EØF, 93/244/EØF og 2001/618/EF

15 10 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/808/EF om endring av vedtak 2001/296/EF med hensyn til listen over godkjente laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr

22 11 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/867/EF om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet

01 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/905/EF om godkjenning av programmet for utrydding av pseudorabies som er utarbeidet av Belgia og Nederland, om tilleggsgarantier for svin beregnet på Belgias og Nederlands territorier og om endring av vedtak 93/244/EØF og 2001/618/EF

01 01 02

 

*

 

119

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/738/EF om godkjenning av den planen som Nederland har lagt fram, for overvaking av og kamp mot salmonella hjå fjørfe

01 01 02

 

*

 

120

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

05 10 02

 
   

Rådsdirektiv 2001/88/EF om endring av direktiv 91/630/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin

01 01 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/93/EF om endring av direktiv 91/630/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin

01 01 03

*

     

121

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 256/2002 om midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, forlengelse av midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

14 02 02

 

*

Gjennomføring notifisert 30. september 2002

122

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

05 10 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger og om oppheving av kommisjonsdirektiv 91/357

06 03 03

*

     

123

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

05 10 02

 
   

Rådsdirektiv 2001/64/EF om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster og direktiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

01 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/8/EF om endring av direktiv 72/168/EØF og 72/168/EØF med hensyn til kjennetegn og minstekrav ved undersøkelse av henholdsvis grønnsakarter og plantearter til jordbruksformål

31 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/98/EF om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 69/208/EØF

07 02 02

 

*

 

124

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

05 10 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/100/EF om endring av rådsdirektiv 70/220/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner

21 10 02

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2001/116/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatens lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere

01 07 02

 

*

 

125

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

28 09 02

 
   

Rådsforordning(EF) nr. 2584/2001 om endring av vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

01 01 02

 

*

Gjennomføring notifisert 22. oktober 2002

   

Kommisjonsforodning(EF) nr. 77/2002 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

21 01 02

 

*

Gjennomføring notifisert 22. oktober 2002

126

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

05 10 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2592/2001 om krav til tilleggsopplysninger og -prøvinger for produsenter eller importører av visse prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer

18 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 300/2002

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om

eksport og import av visse farlige kjemikalier

11 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/37/EF om endring av direktiv 91/414/EØF med henblikk på å oppføre etofumesat som aktivt stoff

31 08 03

 

*

 

127

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/148/EF om bruk av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på snøskredbalisar

24 02 01

 

*

 

128

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

05 10 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/63/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner

30 06 02

 

*

Gjennomføring notifisert 11. november 2002

129

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

05 10 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/104/EF om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr

13 12 01

 

*

 

130

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- veitransport)

   

05 10 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/7/EF av 18. februar 2002 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet

09 03 04

*

     

131

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport på innlands vannvei)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 336/2002 om endring av forordning (EF) nr. 805/1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands vannveier

15 03 02

 

*

 

132

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- sjøtransport)

   

28 09 02

 
   

EP- og rådsforordning (EF) 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2978/94

27 03 02

 

*

 

133

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- sivil luftfart)

   

05 10 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/30/EF om regler og framgangsmåter for innføring av driftsbegrensinger knyttet til støy i lufthavner i Fellesskapet

28 09 03

*

     

134

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

28 09 02

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget

30 09 00

 

*

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 2038/2000

om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget, med hensyn til inhalatorer med doseringsinnretning og legemiddelpumper

30 09 00

 

*

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 2039/2000 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget, med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter av hydroklorfluorkarboner

30 09 00

 

*

 

135

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter.

   

28 09 02

anvend-
else fra

01 01 03

 
   

Rådsvedtak 2001/792/EF av 23. oktober 2001 om skiping av ei fellesskapsordning for å styrkje samarbeidet om hjelpeaksjonar innanfor katastrofevernebuing

01 01 02

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N

*

136

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

   

28 09 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1400/2002 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren

01 10 02

*

   

Gjennomføring notifisert 31. oktober 2002

137

27 09 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

   

28 09 02

anvend-
else fra

01 07 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1105/2002 om endring av forordning (EØF) nr. 1617/93 med hensyn til tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer og og fordeling av tidsluker i lufthavnene

29 06 02

 

*

Gjennomføring notifisert 15. november 2002

138

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

09 11 02

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF om særskilte bestemmelser for kjøretøyer beregnet på persontransport med flere enn åtte seter i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF

13 08 03

*

     

139

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/5/EF om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 08 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 221/2002 av 6. februar 2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler

05 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/113/EF om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler

20 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/23/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 08 02

 

*

 

140

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

09 11 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N

   

Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (legemidler mot sjeldne sykdommer)

     

*

141

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/159/EF om opprettelse av et felles format for innsending av et sammendrag av nasjonale opplysninger om drivstoffkvalitet

23 02 02

 

*

 

142

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

   

09 11 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N og ISL

   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 889/2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker

30 05 02

   

*

143

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsdirektiv 2001/78/EF om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, vedlegg III og IV til rådsdirektiv 92/50/EØF, sist endret ved direktiv 97/52/EF og vedlegg XII til XV, XVII og XVIII til rådsdirektiv 93/38/EØF, sist endret ved direktiv 98/4/EF

01 05 02

 

*

 

144

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/231/EF om fastetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av vedtak 1999/179/EF

20 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/255/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsynsapparat

04 04 02

 

*

 

145 7

Beslut-
ningen
ble
utsatt

           

146

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

26 10 01

 

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/752/EF om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene

   

*

 

147

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

09 11 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/80/EF om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg

27 11 02

*

     

148

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/839/EF om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene

04 12 01

 

*

 

149

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 om endring av vedlegg V i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap

01 01 02

 

*

 

150

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 98/715/EF om avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem hva angår prinsippene for måling av priser og volumer

16 12 98

 

*

 

151

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 98/377/EF om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket

13 06 98

 

*

 

152

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/363/EF om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs

05 06 02

 

*

 

153

08 11 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

   

09 11 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 831/2002 av 17. mai 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til adgang til fortrolige data for vitenskapelige formål

07 06 02

 

*

 

154

08 11 02

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter)

   

09 11 02

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N og LIE

   

EP- og rådsbeslutning 2002/1513/EF om Det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av Det europeiske forskningsområde og til nyskaping (2002-2006)

29 08 02

   

*

155 8
Beslut-
ningen
ble
utsatt

           
             

156

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/714 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av lista over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll

17 11 00

 

*

 

157

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/881om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre

11 12 01

 

*

 

158

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

07 12 02

 
   

Rådsdirektiv 98/95/EF om endring med hensyn til konsolidering av det indre marked, genmodifiserte plantesorter og plantegenetiske ressurser, av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål

01 02 00

 

*

 
   

Rådsdirektiv 98/96/EF om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepotet, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål

01.02.2000

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til kor eigna sortsnamna til planteartar til jordbruksføremål og grønsakartar er

26 05 00

 

*

 

159

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/24/EF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF

09 05 03

*

     

160

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/75/EFom fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater

02 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/79/EF om særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina

05 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/80/EFom særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia

05 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/233/EFom endring og retting av vedtak 2002/79/EF om særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina og vedtak 2002/80/EF om særlige vilkår for import avfiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia

21 03 02

 

*

 

161

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 472/2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler

26 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002 om endring av vedlegg I, II og VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, samt om nærmereregler for overføring av opplysninger om bruk av kobberforbindelser

23.03.2002

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/26/EF om fastsetjing av prøvetakings- og analysemetodar for offentleg kontroll av innhaldet av okratoksin A i næringsmiddel

28 02 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2002/27/EF om endring av direktiv 98/53/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler

28 02 03

*

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 563/2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler

23 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2002 om fastsetjing av fristar for framlegging av opplysningar om kjemisk definerte aromastoff som vert nytta i eller på næringsmidde

19 04 02

 

*

 

162

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1181/2002 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

02 09 02

 

*

 

163

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

07 12 02

 
   

Tjuesjette Kommisjonsdirektiv 2002/34/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

15 04 03

*

     

164

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester).

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/13/EF om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF med hensyn til krav om solvensmargin for foretak innen annen forsikring enn livsforsikring

20 09 03

*

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL

165

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester).

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/12/EF om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til krav om solvensmargin for livsforsikringsforetak

20 09 03

*

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL

166

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester).

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/17/EF om sanering og avvikling av forsikringsforetak

20 04 03

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL + N

*

167

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester).

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/24/EF om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner

05 05 04

*

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL

168

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/39/EF om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til ytterligere åpning for konkurranse på markedet for posttjenester i Fellesskapet

31 12 02

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL + N

*

169

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport- veitransport)

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 484/2002 (EF) nr. 484/2002 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og (EØF) nr. 3118/93 med henblikk på å opprette en førerattestom endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og (EØF) nr. 3118/93 med henblikk på å opprette en førerattest

19 03 03

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE

*

170

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

   

07 12 02

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 1177/EF om en midlertidig støtteordning for skipsbyggingsindustrien

03 07 02

 

*

 

171

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk

13 10 01

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL + N

*

172

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn).

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/14/EF om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere i Det europeiske fellesskap

23 03 05

*

   

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE + ISL + N

173

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/371/EFom fastetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, og om endring av vedtak 1999/178/EF

18 05 02

*

     

174

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

07 12 02

 
   

Kommisjonsvedtak 202/272/EF om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker

01 04 02

*

     

175

06 12 02

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

   

07 12 02

 
   

EP- og rådsdirektiv 2002/3/EF om ozon i omgivelsesluft

09 09 03

*

   

Meddelelse
iht. artikkel
103 ventes
fra LIE