Delegasjon av myndighet til Kunnskapsdepartementet til å avslå søknader om endret institusjonskategori

Delegasjon

Hvilken kategori den enkelte høyere utdanningsinstitusjon tilhører avgjøres av Kongen på grunnlag av en faglig vurdering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, jf. lov om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. 

Meld. St. 18 (2014-2015) viser til at muligheten for å endre kategori bidrar til utvikling og fornyelse. Stortinget har gitt sin tilslutning til at muligheten for kategoriendring fra høyskole til universitet gjenåpnes, men med skjerpede krav, jf. Innst. S. 348 S (2014-2015). 

Kunnskapsdepartementet er positivt til kategoriendring når disse er begrunnet i faglige ambisjoner og mål om høyere kvalitet, men ønsker ikke at institusjoner skal kunne endre kategori før nye kriterier er fastsatt. 

Kunnskapsdepartementet ser det som mest hensiktsmessig at Kongens myndighet til å avslå søknader om endring av institusjonskategori delegeres til departementet.    

Kunnskapsdepartementet  t i l r å r : 

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. Kunnskapsdepartementet kan avslå søknader om endring av institusjonskategori.