Education at a Glance 2022

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Rapporten omfatter indikatorer for alle utdanningsnivåene fra barnehage til høyere utdanning. Hovedtema i år er høyere utdanning. I tillegg er det gjennomført en egen spørreundersøkelse om tiltak i forbindelse med COVID. Sammen med rapporten publiseres et landnotat («Country Note») for hvert land og en overordnet beskrivelse av trender innenfor høyere utdanning, Spotlight on Tertiary Education.

Noen hovedfunn: 

  • Aldri har flere tatt høyere utdanning, verken i Norge eller i verden for øvrig. I Norge har andelen med høyere utdanning passert 50 % i aldersgruppen 25-34 år (snittet for OECD er 48 %) og vil snart gjøre det også for den større aldersgruppen 25-64 år. Den største gruppen høyt utdannede er personer med bachelorgrad.
  • Høyere utdanning er et område det satses på i mange land. Til tross for økningen i antall studenter, har utgiftene per student i gjennomsnitt også økt. Norge var blant landene som økte ressursbruken på høyere utdanning mest i perioden 2008-2019. Siden vi ikke har studieavgifter ved statlige universiteter og høyskoler, er andelen privat finansiering lav sammenlignet med andre land.
  • Kvinneandelen blant studentene er høy både i Norge og andre land. Unntaket er MNT-fag, der andelen kvinner blant nye studenter i gjennomsnitt bare er 31 %. I Norge er kvinneandelen på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 34,6 %.
  • Norge har en høy andel utdannede innenfor helse- og sosialfag, men en lav andel innenfor IKT-fag.
  • Kvinner fullfører utdanningene i større grad enn menn.
  • Sysselsettingen blant unge bachelor- og masterutdannede (25-34 år) er høyere i Norge enn i andre OECD-land – også klart høyere enn i andre nordiske land. Over 90 % av bachelorkandidatene i Norge i aldersgruppen 25-34 år er registrert som sysselsatt.
  • Høyere utdanning gir også uttelling i form av høyere lønn, men Norge har en komprimert lønnsskala sammenlignet med mange andre land.
  • De nordiske landene trekkes frem i flere sammenhenger som land med god studiefinansiering og lave studieavgifter. Norge har som eneste land i undersøkelsen ikke studieavgifter for utenlandske studenter.