Erfaringer med samordning i planleggingen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak undersøkt erfaringer med samordning gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Resultatene fra arbeidet er samlet i en utredningsrapport.

Ut fra de innhentede erfaringen, peker Asplan Viak på at potensialet for bruk av planlegging som samordningsarena ikke synes å være tatt ut, og har avdekket flere utfordringer knyttet til planprosessene. Rapporten gir også en faglig drøfting av samordningsbegrepet samt en oversikt over lovgrunnlaget for samordning mellom plan- og bygningsloven og aktuelle særlover.

Rapporten fra Asplan Viak gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet et faglig grunnlag for å vurdere tiltak som kan styrke samordningen og samarbeidet mellom aktørene i planprosessene. Slike tiltak skal bidra til bedre planavklaringer og mer effektiv gjennomføring av planer. Resultatene fra utredningen vil følges opp i arbeidet med ny melding til Stortinget om bærekraftige byer og sterke distrikter, i arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen og i arbeidet med forenkling av plan- og bygningsloven.

Erfaringsinnhentingen er basert på kvalitative intervjuer. Det er innhentet erfaringer med samordning fra informanter i ti kommuner og fylkesmannen og fylkeskommunen i fire fylker. I tillegg er det innhentet erfaringer fra noen regionale sektormyndigheter. Prosjektet har hatt en referansegruppe der flere direktorater deltok i tillegg til representanter fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann og KS.