Etablering av en arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i betalingssystemet

Vi viser til brev 26. september 2023 fra Norges Bank, der banken foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge og vurdere beredskapen i betalingssystemet, samt eventuelt behov for tiltak for å styrke beredskapen. Norges Bank foreslår at Finansdepartementet fastsetter mandatet.

Finansdepartementet slutter seg til vurderingene i Norges Banks brev, og fastsetter med dette mandatet for en slik arbeidsgruppe, se vedlegg. Mandatet er fastsatt i tråd med Norges Banks utkast med enkelte tilpasninger etter kontakt med banken og Finanstilsynet. Departementet støtter også at Norges Bank koordinerer arbeidet, og herunder legger vi til grunn at Norges Bank kan lede gruppen og stå for den videre organiseringen. Finansdepartementet vil delta i arbeidsgruppen, og er for øvrig enig i Norges Banks forslag til sammensetning.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marius Østli
avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet

Vedlegg: Mandat for en arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i betalingssystemet (PDF)