EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, likestilling- og oppvekstpolitikk våren 2022

Rapport av Joachim Nilsen Frislid, forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU.

I denne rapporten kan du bli oppdatert på europapolitikk på fagfeltene forbrukervern, familie- og oppvekst, samt likestilling og ikke-diskriminering. EU-delegasjonens fagråd for disse områdene, Joachim Nilsen Frislid, beskriver hva EUs medlemsland, Europaparlamentet og Europakommisjonen har fått til denne våren, og hva de håper å utrette til høsten.

Krigen i Ukraina har påvirket handlingsrommet i Brussel, og brakt medlemslandene tettere sammen på mange områder. Samtidig har EU-institusjonene tatt flere sjumilssteg innenfor områdene som dekkes i denne rapporten. De største suksesshistoriene er at Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om nye regler om ansvar for digitale plattformer og for jevnere kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer.

De nye reglene for digitale plattformer (Digital Services Act) griper inn på mange områder i vanlige folks hverdagsliv. Innenfor denne rapportens virkeområde er det spesielt interessant at de vil medføre:

 • Regler om beskyttelse av mindreåriges personopplysninger og sikkerhet på nett.
 • Forbud mot markedsføring som bruker personopplysninger mot mindreårige.   
 • Forbud mot markedsføringsteknikker som bruker sensitive personopplysninger, som etnisitet, politiske meninger, tro og livssyn og seksuell legning.
 • Krav om at brukere av plattformer skal få vite hvorfor konkret markedsføring rettes akkurat til dem.
 • Forbud mot plattformdesign som villeder eller manipulerer brukernes evne til å treffe frie og informerte valg («dark patterns»/manipulativ design).
 • Krav om at plattformer som i hovedsak brukes av mindreårige skal utforme brukervilkår på måter som er enkle å forstå for mindreårige.
 • Aktsomhetsforpliktelser for veldig store plattformer. De skal vurdere hvilke «systemiske» risikoer de kan medføre, som for eksempel negative konsekvenser for mindreårige, kjønnsbasert vold, retten til familieliv og spredning av ulovlig innhold.
 • Veldig store plattformer skal også iverksette tiltak for å sikre mot konkret risiko. Dette kan f.eks. være grep for å beskytte barn, som aldersverifisering og foreldrekontroll.

De nye reglene for jevnere kjønnsbalanse i ledelsen for børsnoterte selskaper fortjener også å framheves, særlig fordi det er banebrytende at EU-institusjonene endelig klarte å bli enige denne våren – etter at saken har vært i prosess i EU-systemet i 10 år. Saken er også interessant fordi den illustrerer hvor vanskelig det kan være for EUs medlemsland å akseptere at Brussel skal ha lovgivningsmyndighet på følsomme områder.

Følgende andre saker fra forbrukerfeltet er også spesielt aktuelle nå:

 • Forbrukermakt i det grønne skiftet
 • Rett til å reparere
 • Villedende miljømarkedsføring
 • Aktsomhetsdirektiv (se norsk åpenhetslov)
 • Evaluering av forbrukervern på nett
 • Pakkereiser

På familie- og oppvekstfeltet er disse sakene aktuelle:

 • Beskyttelse av barn i krig (Ukraina)
 • Forebygging og bekjempelse av overgrep mot barn (CSAM)
 • Barnefattigdom
 • Ungdomsåret 2022
 • Gjensidig anerkjennelse av foreldreskap

Dette er de viktigste andre sakene på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet akkurat nå:

 • Likelønn (pay transparency)
 • Forbud mot vold mot kvinner og i nære relasjoner
 • Likestillingsbyråers rolle og uavhengighet

Les hele halvårsrapporten her.