Forbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ønsket et prosjekt som vurderer mulighetene for og den praktiske anvendbarheten av effektivitetsanalyser av offentlig tjenesteyting.

Denne rapporten gir en gjennomgang av beste praksis innen metodikk for effektivitetsanalyse, aktuelle data til måling av kommuneeffektivitet og empiriske sammenlikninger av metoder og modellspesifikasjoner. Rapporten gir anbefalinger om hvordan TBUs etablerte metodikk for måling av kommuneeffektivitet kan forbedres samt aktuelle temaer til videre utredning i TBUs arbeid med å etablere et solid metodisk rammeverk.

Prosjektet er bestilt av TBU og er utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Frischsenteret.

Rapporten:
Forbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor (pdf)