Forskrift om endring av finansforetaksforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 5. april 2022 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-4 annet ledd.

Se forskriften på lovdata.no