Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. april 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 12-1 tredje ledd.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 12-1-1 annet ledd annet punktum skal lyde:
Merverdiavgiftsloven § 15-1 åttende ledd, § 18-1, § 18-3, § 18-4 og § 20-1 tredje ledd gjelder så langt de passer.

II

Endringen trer i kraft straks.

Tilhørende lov