Forskrift om endring av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets vedtak om reindriftsavtalen.

I

I forskrift 21. juni 2011 nr. 616 for Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende endringer: 

§ 1-8 annet og tredje ledd skal lyde:

Søknaden avgjøres av fondsstyret. Det kan fastsettes nærmere betingelser for støtten i bevilgningsvedtaket. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet.

Direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet anviser støtten til utbetaling i samsvar med bevilgningsvedtak

§ 3-3 tredje ledd skal lyde:

            Ufødt kalv kan bare medregnes som del av tapet dersom drektige simlerein går tapt. Det skal da gjøres en skjønnsmessig beregning av kalvetap, ut over forventet tidligtap, på grunn av forventet merkeprosent. 

§ 5-1 annet ledd skal lyde:

            For at refusjon skal kunne innvilges må leder/ledere av siidaandel eller tamreinlag dokumentere en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 eksklusiv merverdiavgift.       

II

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Se forskriften på lovdata.no