Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2022 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v § 8-1.

Se forskriften på lovdata.no