Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2022 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v § 8-1.

I

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§  4-7 post 14.3 skal lyde:

14.3     Bufferfond

§  4-7 nåværende post 14.3 blir ny post 14.4.

II

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 6-3 tredje ledd skal lyde:

Overføring av midler fra foretakets tilleggsavsetninger til premiereserve kan kun gjennomføres ved utgangen av året.

III

Forskriften trer i kraft straks, med virkning for årsregnskap og delårsregnskap for regnskapsår påbegynt 1. januar 2022 eller senere.