Forskrift om endring av forskrift om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-1 først ledd og lov 29. juni 2017 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 tiende ledd.

I

I forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 20 første ledd bokstav a. skal lyde:

a. Tapsnedskrivninger etter IFRS 9:

1) Foretak omfattet av del B kan velge å innfase effekten av økte tapsnedskrivninger i en overgangsperiode ved å legge til følgende andeler av basisbeløpet i annet ledd i ren kjernekapital:

i. 1. januar 2018 til 31. desember 2018: 95 prosent

ii. 1. januar 2019 til 31. desember 2019: 85 prosent

iii. 1. januar 2020 til 31. desember 2020: 70 prosent

iv. 1. januar 2021 til 31. desember 2021: 50 prosent

v. 1. januar 2022 til 31. desember 2022: 25 prosent

2) Basisbeløpet beregnes som summen av beløpene i bokstav a) og b) etter fradrag for beløpene i bokstav c) og d):

a) Tapsnedskrivningene pr. 1. januar 2018 etter IFRS 9, eller datoen for første gangs anvendelse av regnskapsregler for tapsnedskrivninger tilpasset IFRS 9, fratrukket tapsnedskrivningene etter IAS 39 og tapsavsetningene for finansielle garantier og ubenyttede kredittfasiliteter etter IAS 37 pr. 31. desember 2017, eller datoen før første gangs anvendelse av regnskapsregler for tapsnedskrivninger tilpasset IFRS 9. Dersom differansen blir et negativt tall, skal beløpet settes til 0.

b) Tapsnedskrivningene etter IFRS 9 på rapporteringstidspunktet fratrukket tapsnedskrivningene etter IFRS 9 pr. 1. januar 2018 eller datoen for første gangs anvendelse av regnskapsregler tilpasset IFRS 9. Dersom differansen blir et negativt tall, skal beløpet settes til 0. Ved beregning av forskjellen mellom tapsnedskrivningene skal nedskrivninger for tapsutsatte engasjementer (trinn 3) holdes utenom.

c) Økningen i ren kjernekapital som skyldes skattefradraget for beløpene i a) og b).

d) Forventet tapt beløp etter kapitalkravsforskriften § 15-5 for banker som beregner kapitalkravet etter IRB-metode. Forventet tapt beløp beregnet pr. 31. desember 2017 eller datoen før første gangs anvendelse av regnskapsregler for tapsnedskrivninger tilpasset IFRS 9, skal fratrekkes både minuenden og subtrahenden i beregningen av differansen i bokstav a). Forventet tapt beløp beregnet på rapporteringstidspunktet skal fratrekkes minuenden og forventet tapt beløp beregnet pr. 1. januar 2018 eller datoen for første gangs anvendelse av regnskapsregler tilpasset IFRS 9, skal fratrekkes subtrahenden i beregningen av differansen i bokstav b). Dersom fradraget for forventet tapt beløp i noen av beregningene resulterer i et negativt tall, skal beløpene settes til 0.

3) Foretaket skal omregne alle soliditets- og sikkerhetskrav hvor en eller flere av følgende poster inngår, slik at det justeres for effektene av de tapsnedskrivningene som er lagt til ren kjernekapital:

a) Utsatt skattefordel som er trukket fra ren kjernekapital eller er risikovektet, jf. §§ 17 (1) b) og 18 (3) og kapitalkravsforskriften § 2-1 (2).

b) Engasjementsverdier som er redusert med tapsnedskrivninger ved beregningen av soliditets- og sikkerhetskrav. Engasjementsverdiene før nedskrivning skal reduseres med tapsnedskrivninger som har blitt multiplisert med følgende faktor (f):

Formel

De spesifikke kredittrisikojusteringene skal tilsvare "specific credit risk adjustments" slik disse er definert i kommisjonsforordning (EU) 183/2014.

c) Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap som er inkludert i tilleggskapitalen etter § 16 (1) (ii).

4) Foretak som benytter overgangsregelen i første ledd, skal offentliggjøre opplysninger om hva den ansvarlige kapitalen, kjernekapitalen, den rene kjernekapitalen, kapitaldekningen, kjernekapitaldekningen, den rene kjernekapitaldekningen og uvektet kjernekapitaldekning ville ha beløpt seg til uten bruk av overgangsregelen.

5) Foretak omfattet av del B, skal informere Finanstilsynet om de vil benytte overgangsregelen innen februar 2018. Foretak som først velger ikke å benytte overgangsregelen, kan i løpet av overgangsperioden søke Finanstilsynet om å benytte overgangsreglene for den resterende perioden. Foretakene skal offentliggjøre opplysninger om valgene som gjøres.

6) Foretak som velger å benytte overgangsregelen, kan velge ikke å benytte overgangsregelen i annet ledd bokstav b). Foretak som først velger ikke å benytte overgangsregelen i annet ledd bokstav b), kan i løpet av overgangsperioden søke Finanstilsynet om å benytte overgangsregelen i annet ledd bokstav b) for den resterende perioden. Foretakene skal offentliggjøre opplysninger om valgene som gjøres.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.