Forskrift om endring av midlertidig forskrift 20. desember 2018 nr. 2204 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. februar 2023 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-36 (6).

I

I midlertidig forskrift 20. desember 2018 nr. 2204 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet) gjøres følgende endringer:

§ 3 annet punktum skal lyde:

Forskriften oppheves 1. oktober 2023.

II

Forskriften trer i kraft straks.