Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 6-3 og § 6-4.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven gjøres følgende endringer:

Nåværende § 6-3-6 blir § 6-3-10.

Nåværende § 6-3-8 blir § 6-3-6.

Nåværende § 6-3-9 blir § 6-3-8.

 

§ 6-3-9 skal lyde:

§ 6-3-9. Elektroniske tidsskrift

(1) Med elektronisk tidsskrift menes en elektronisk publikasjon bestående av hovedsakelig tekst og stillbilder som

a) ikke er en elektronisk nyhetstjeneste

b) kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan

c) er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke

d) har samme tittel for alle nummer

e) ikke har et innhold som nevnt i § 6-3-2.

(2) Innenfor rammene av første ledd kan det hver uke forhåndspubliseres inntil to enkeltartikler til det førstkommende nummeret. Omsetning av enkeltartikler omfattes ikke av fritaket for elektroniske tidsskrift.

(3) §§ 6-3-3 til 6-3-8 gjelder tilsvarende for elektroniske tidsskrift.

 

Nåværende § 6-4-3 blir § 6-4-4.

§ 6-4-3 skal lyde:

§ 6-4-3. Elektroniske bøker

(1) Med elektroniske bøker menes elektroniske publikasjoner bestående av hovedsakelig tekst og stillbilder som ikke er elektroniske nyhetstjenester eller elektroniske tidsskrift.

(2) Fritaket omfatter ikke tjenester med et innhold som nevnt i § 6-4-2.

§ 6-4-4 skal lyde:

§ 6-4-4. Registrerings- og dokumentasjonsplikt

§ 6-3-8 gjelder tilsvarende for bøker og elektroniske bøker.

 

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019.

Tilhørende lov